Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

V súlade s §7a zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 1. januára 2013 možné na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí prijímať žiadosti o nový občiansky preukaz od tých občanov, ktorí majú/mali občiansky preukaz vydaný po 1. júli 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu) a to z nasledovných dôvodov:

  • jeho straty alebo odcudzenia
  • zmeny mena alebo priezviska
  • jeho zničenia alebo poškodenia
  • skončenia doby jeho platnosti


Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len ten občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Na veľvyslanectve nie je možné prijať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení 15. roku veku.

Pri podaní žiadosti sa občan podrobí digitálnemu nasnímaniu tváre a vykoná elektronický podpis.

Žiadosť o občiansky preukaz je spoplatnená v zmysle zákona podľa položky 259 Sadzobníka konzulárnych poplatkov a uhrádza sa v hotovosti pri podaní žiadosti.
 

Náležitosti žiadosti o občiansky preukaz

V Kanade podáva občan žiadosť výlučne na Veľvyslanectve SR v Ottawe, a to iba osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony podáva žiadosť jeho opatrovník.
Žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz. Ak nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, vyžaduje sa iný doklad preukazujúci rodné číslo (napr. rodný list, potvrdenie o rodnom čísle alebo cestovný pas).

  • ak je dôvodom žiadosti strata/odcudzenie občianskeho preukazu, vyžaduje sa doklad potvrdzujúci túto skutočnosť resp. čestné prehlásenie,
  • ak je dôvodom zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, vyžaduje sa matričný doklad potvrdzujúci túto zmenu vydaný matričným úradom Slovenskej republiky,


Všetky doklady potrebné k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v origináli resp. úradne osvedčenej kópii.
 

Prebratie vystaveného občianskeho preukazu v cudzine

Občan si prevezme vyhotovený doklad osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan, ktorý sa preukáže svojím platným občianskym preukazom a notársky osvedčeným splnomocnením na zastupovanie. Za občana pozbaveného právnej spôsobilosti prevezme doklad jeho opatrovník. Žiadateľ odovzdáva pri preberaní nového dokladu svoj pôvodný občiansky preukaz (v prípade že ho vlastní).
 

Potvrdenie o občianskom preukaze

Zastupiteľský úrad vydá potvrdenie o občianskom preukaze na žiadosť tomu občanovi, ktorý nahlásil stratu alebo odcudzenie svojho občianskeho preukazu, alebo odovzdal na zastupiteľskom úrade nájdený občiansky preukaz iného občana.
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11. júna 2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:15:45.031 Dátum vytvorenia: Tue Jan 15 10:14:04 CET 2013