Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pobyt cudzinca

Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky

Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon upravuje pôsobnosť policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc, v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz, podmienky vstupu a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre cudzincov, evidenciu osôb a kontrolu pobytu, administratívne vyhostenie a zákaz vstupu, zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení, policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky a policajný sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky, letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky, práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte, priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu (podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR).

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený, pričom zvyčajne ide o obdobie dlhšie ako 90 dní v rámci 180 dní. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Účely prechodných pobytov:

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
a) na účel podnikania (§ 22),
b) na účel zamestnania (§ 23),
c) na účel štúdia (§ 24),
d) na účel osobitnej činnosti (§ 25),
e) na účel výskumu a vývoja (§ 26),
f) na účel zlúčenia rodiny (§ 27),
g) na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),
h) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),
i) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. Trvalý pobyt na neobmedzený čas je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže udeliť trvalý pobyt aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone osobe bez štátnej príslušnosti a plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt ako maloletá osoba nájdená na území Slovenskej republiky najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky. Pribudol aj nový dôvod zrušenia trvalého pobytu, a to ak cudzinec požiada o pomoc v hmotnej núdzi.

Dokumenty

pdf Žiadosť o udelenie prechodného/trvalého/tolerovaného pobytu  (pdf; 382.05 KB)
pdf Dokumenty potrebné k žiadosti  (pdf; 337.75 KB)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-02-21 11:43:39.272 Dátum vytvorenia: Tue Feb 21 11:41:52 CET 2017