Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Manuál k obchodným veľtrhom v Číne

Kongresové a výstavné odvetvie v Číne zažíva citeľný rozmach. V minulosti sa v Číne konalo len niekoľko väčších veľtrhov, do roku 2017 sa ich počet navýšil na 3 000. Dnešná Čína je celosvetovo na druhom mieste a v Ázii jednoznačným lídrom vo veľkosti dostupných výstavných plôch (5,7 mil. m2). Tie sú prirodzene koncentrované vo veľkých čínskych mestách ako Šanghaj, Peking, Shenzhen, atď.

 

EU SME Centre vydalo v roku 2018 prehľadný manuál k obchodným veľtrhom v Číne. V ňom dáva podnikateľom rady, ako sa pripraviť na veľtrhy v Číne a s akými súvisiacimi výzvami je nutné počítať. Manuál zároveň poskytuje komplexný prehľad veľtrhov z perspektívy jednotlivých sektorov.

 

1. Prípravy na veľtrh

Stanoviť si ciele a dôkladne sa pripraviť

 

Veľtrhy a rozličné výstavy poskytujú podnikateľom mnoho výhod a nezanedbateľných možností:

 • Nájdenie nových zákazníkov a udržanie tých existujúcich

 • Predstavenie nových produktov a služieb za prítomnosti veľkého a špecializovaného publika

 • Rozvitie jasnejšej predstavy o fungovaní trhu a jeho hýbateľoch

 • Vylepšenie firemnej reputácie a imidžu

 • Vzbudenie mediálnej pozornosti a konsolidovanie vzťahov s verejnosťou

 

Prvým a najdôležitejším krokom v rámci prípravy na veľtrh je stanovenie si jasných cieľov. Dostupné dáta poukazujú na fakt, že 71% participujúcich spoločností si vopred nestanovuje ciele a nedisponuje žiadnym konkrétnym plánom či stratégiou. Naopak firmy disponujúce určitými prioritami sa nimi často neriadia, ale ich dodržujú len čiastočne.

 

Spoločnostiam väčšinou ide navýšenie obratov a prilákanie nových zákazníkov. Veľtrhy takisto navštevujú s cieľom rozšíriť existujúce kontakty, predstaviť svoje produkty a služby verejnosti a získať si určitú mieru mediálnej pozornosti. Dôležitou motiváciou pre účasť na trhoch je aj rozšírenie podnikateľských aktivít. 

 

Pred samotnou účasťou na veľtrhu je zásadná komunikácia. Firmy by sa mali skontaktovať so svojimi tradičnými partnermi a klientmi a informovať ich o svojej účasti na akcii. Odporúča sa aktívne šírenie informácií na webovom sídle firmy, priame zasielanie mailov, produkovanie reklám či vydávanie náležitých newsletterov.

 

Netreba zabúdať ani na jazykové rozdielnosti. Preklad potrebných informácií do angličtiny nemusí byť postačujúci. Je rozhodne v záujme firiem poskytovať preklad žiadúcich informácií aj v čínskom jazyku. Taktiež je veľmi prínosné, ak sa medzi personálom stánku nachádza čínsky hovoriaca osoba, ktorá môže uľahčiť komunikáciu medzi firmou a čínskymi záujemcami a priniesť lepšie výsledky účasti na veľtrhu.

 

Firmy by si mali dôkladne vyberať zamestnancov svojho stánku na veľtrhu a neprenášať celú organizačnú a komunikačnú zodpovednosť na jedinú prítomnú osobu. Úspešné fungovanie stánku sa môže citeľne navýšiť, ak bude mať jeden zamestnanec na starosti práve jednu vymedzenú sféru, na ktorú sa môže plnohodnotne sústrediť. Zamestnanci stánku by mali dobre poznať samotnú firmu, jej produkty a služby a vedieť kvalitne poskytovať informácie okoliu. Vzdelávanie a trénovanie personálu je samozrejme kľúčové. Spoločnosti by mali zaistiť, aby bol pri ich stánku za každých okolností minimálne jeden člen personálu. 

 

Veľtrh je dobrou platformou nielen na propagáciu vlastnej firmy. Podnikatelia majú možnosť vidieť stánky ostatných firiem a získať určitú predstavu o aktuálnych trendoch a vývoji na trhu. Prichádzajú do kontaktu s ostatnými participujúcimi firmami, čo môže navýšiť firemnú sieť kontaktov. 

 

Je dôležité, aby si personál dal záležať na serióznej komunikácii s každým návštevníkom a záujemcom o firmu. Po akcii sa odporúča poslať potencionálnym klientom listy, maily či iné formy poďakovania sa za prejavený záujem. Firmy tak môžu posunúť obyčajný záujem o firmu k reálnej spolupráci. Je však nutné reagovať svižne, nakoľko potencionálni klienti rýchlo strácajú záujem a zabúdajú na novovytvorené kontakty.

 

Záverom, firmám sa vysoko odporúča, aby sa na veľtrhoch pridružovali k oficiálnym národným pavilónom. Tieto pavilóny sú zvyčajne organizované medzinárodnými podnikateľskými spoločnosťami, ktoré firmám ponúkajú vysokokvalitný dizajn pridružených stánkov a rôznorodé výhodné služby. 

 

Zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva

I keď veľtrhy ponúkajú veľa možností, firmy si musia uvedomiť, že sa zúčastňujú vysoko konkurenčného prostredia, v ktorom môže byť ohrozené ich duševné vlastníctvo.

 

Pred účasťou na veľtrhu je dôležité držať sa nasledovných bodov:

 • Identifikácia a registrácia kľúčových aktív duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, atď.). V Číne totiž platí, že to, „čo nie je registrované, nebude vymožiteľné“.

 • Navrhnutie stratégie ochrany duševného vlastníctva v dostatočnom predstihu. V tejto súvislosti sa oplatí úzko spolupracovať s expertom na čínske právo.

 • Mať k dispozícií všetky potrebné dokumenty (certifikáty vlastníctva, fotografické evidencie, notárom overené splnomocnenie v prospech osoby zodpovednej za uplatňovanie práv duševného vlastníctva firmy, nazbierané základné informácie o podozrivých subjektoch vrátane názvu ich spoločnosti, špecifikácie výrobku a kontaktných údajov, ďalšie využiteľné dokumenty).  

 • Vedieť, kde sa nachádzajú autority zodpovedné za ochranu duševného vlastníctva. Je žiadúce dopredu sa informovať, kde sa nachádzajú centrá pre zber sťažností na veľtrhu. Firmám sa v tejto veci odporúča spolupráca s ostatnými firmami a participantmi.

 • Vyhľadať si list účastníkov veľtrhu. Firmy tak môžu vopred identifikovať potencionálne rizikových účastníkov, prípadne si vyhľadať údaje o subjektoch, ktorí narušili firemné práva duševného vlastníctva.

 • Detailne sa oboznámiť s podmienkami zmluvy v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Je nutné sa dobre informovať o súvisiacich procedúrach a požiadať organizátorov o poskytnutie dodatočných informácií. V prípade nejasností alebo absencie takýchto informácií sa firmy môžu obrátiť na tomu určené inštitúcie.

 

 

Pri účasti na veľtrhu sa firmám odporúča nasledovné:

 • Navštíviť priestory veľtrhu ešte vo fáze jeho prípravy. Firmy by mali byť obozretné voči podozrivému správaniu firiem, ktoré zvyčajne spĺňajú tradičné modely správania (vyhľadávajú len málo pozornosti, svoje produkty predstavujú len zriedka, so svojimi zákazníkmi komunikujú zväčša mimo veľtrhu, atď.)

 • Čo najskôr lokalizovať centrá pre zber sťažností v rámci ochrany duševného vlastníctva a vybudovať si s nimi určitý kontakt. Firmy od nich takisto môžu vyžadovať dodatočné využiteľné informácie.  

 • Viditeľne sa identifikovať identifikačnými číslami patentov, ochrannými znakmi či inými symbolmi

 • Zbierať akékoľvek formy dôkazov vrátane vizitiek, brožúr, fotiek, atď. Tie môžu pomôcť lepšie identifikovať podozrivé subjekty a porušovateľov duševného vlastníctva na veľtrhoch.

 

Ak firmy riešia prípady porušenia duševného vlastníctva priamo na veľtrhu, mali by plne spolupracovať s autoritami a podieľať sa na vyšetrovaní. Ak sa prípad rozhodnú riešiť až po udalosti, mali by zainteresovaným autoritám poskytnúť všetky dostupné dôkazy.

 

Ako podať sťažnosť na veľtrhu

 • Prísť do centra pre zber žiadostí a vyplniť všetky potrebné formuláre. Tie môžu byť v niektorých prípadoch v anglickom aj čínskom jazyku. 

 • Detailne popísať prípad príslušnému referentovi pre ochranu duševného vlastníctva

 • Referent detailne posúdi žiadosť. Zároveň rozhodne, či prípad na základe poskytnutých dôkazov skutočne napĺňa znaky porušenia duševného vlastníctva.

 • V prípade oprávnenej sťažnosti je následne oboznámený obvinený subjekt. Dostane určitý čas na vyjadrenie svojej obhajoby pred oddelením na ochranu duševného vlastníctva.

 • Ak sa obvinený subjekt nevyjadrí ku svojim obvineniam v stanovenej lehote, organizátori veľtrhu budú reagovať v súlade s platnými predpismi

 

 

2. Výber veľtrhu

Výber vhodného veľtrhu je zložitý obzvlášť pre menšie a stredné firmy. Tie totiž musia serióznejšie brať do úvahy súvisiace náklady a zvažovať výhody, ktoré im veľtrh prinesie. 

 

Vybraný veľtrh by mal samozrejme súhlasiť so sektorovým zameraním firmy a jej dostupnými finančnými prostriedkami. Dôležitá je aj popularita veľtrhu, počet jeho návštevníkov, ich charakter či sektorové a národné zastúpenie na veľtrhu.

 

Firmy by pri výbere veľtrhu mali sledovať štruktúru vystavovateľov a ohlásených návštevníkov a takisto si všímať zastúpenie konkurenčných spoločností zo sektoru. Je určite prínosné sa aspoň čiastočne uistiť, že veľtrh navštívi dostatočné zastúpenie návštevníkov zainteresovaných v želanom odvetví.

 

Podnikatelia by sa mali zamerať na veľtrhy disponujúce dobrou finančnou reputáciou a dostatočnou výstavnou plochou vrátane potrebných technických kapacít. Vystavovatelia môžu takisto oceniť blízkosť kvalitných hotelov, kaviarní alebo reštaurácií pre stretnutia s potencionálnymi klientmi. 

 

Veľtrh by mal byť situovaný v lokalite s dobrou dopravou a mal by poskytovať kvalitné služby (napríklad služby prekladateľstva). Netreba zabúdať ani na termín udalosti, ktorý môže zásadne ovplyvniť návštevnosť či samotné úspechy firiem na veľtrhu.

 

Čína v súčasnosti hostí tisíce veľtrhov ročne. Materiál EU SME Centre predstavil najvhodnejšie veľtrhy na základe niekoľkých kritérií. Tie zohľadňovali dostupné a zrozumiteľné informácie o veľtrhu, fungujúce webové sídla, počet európskych vystavovateľov a podporu zo strany rozličných organizácií, veľvyslanectiev a firiem, výhodnú geografickú lokalitu a samozrejme sektorové a národnostné zastúpenie participantov veľtrhu. 

 

Automobilový priemysel

Viac informácií

Názov

The China International Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair

Dátum

prelom februára a marca

Miesto

Convention & Exhibition Centre (SZCEC), Shenzhen

Organizátori

Jiuzhou Tarsus Exhibition Co.

Webové sídlo

www.aaitf.org/en

Popis

Veľtrh sa koná od roku 2006, pričom v 2015 sa ho zúčastnilo približne 180 tisíc návštevníkov a svoje produkty a služby tu prezentovalo viac než 3 500 domácich a zahraničných značiek. Veľtrh je vynikajúcim miestom pre spoznávanie aktuálnych trendov v automobilovom priemysle. Veľtrh zahŕňa mnoho podujatí vrátane seminárov či workshopov.

 

 

Výrobný priemysel

Viac informácií

Názov

LPS Shanghai 

Dátum

december

Miesto

Shanghai Exhibition Centre, Šanghaj 

Organizátori

The Luxury Properties Showcase Ltd.

Webové sídlo

http://shanghai.lps-china.com/

Popis

Na veľtrhu sa prezentovalo vyše 200 spoločností zo sféry luxusných nehnuteľností. Navštívilo ho veľké množstvo médií a vplyvných osobností z realitnej oblasti. Veľtrh predstavil veľké množstvo svetových komodít vrátane tých z Číny, USA, Kanady, UK, Austrálie, Španielska, atď.

 

Názov

Xiamen Stone Fair 

Dátum

marec

Miesto

Xiamen International Conference and Exhibition Center, Xiamen

Organizátori

Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Limited

Webové sídlo

www.stonefair.org.cn/

Popis

Je jedným z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti kamenárskeho priemyslu. Jeho cieľom je prezentovať nové produkty, technológie, vybavenia, vytvárať podnikateľské možnosti a podporovať globálnu spoluprácu v sektore.

 

 

Potravinársky a nápojový priemysel

Viac informácií

Názov

Sial China

Dátum

máj

Miesto

New International Expo Centre, Šanghaj 

Organizátori

Comexposium Group

Webové sídlo

www.sialchina.com/

Popis

Sial China je najvýznamnejší spomedzi veľtrhov v potravinárskom a nápojovom sektore v Číne. Organizuje ho francúzska Comexposium Group a účastníci tu majú možnosť efektívne prezentovať svoje produkty a rozširovať spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi. Sial China je výborným miestom pre spoznávanie aktuálneho vývoja a trendov v danom sektore.

 

Názov

ANUFOOD China

Dátum

apríl

Miesto

pôvodne v Pekingu, presunutý do Shenzhenu

Organizátori

Koelnmesse – Global Competence in Food and Foodtec

Webové sídlo

www.anufoodchina.com/

Popis

ANUFOOD je jedným z najvýznamnejších veľtrhov v daných sektoroch pôvodne v severnej Číne,  od roku 2019 presunutý do Shenzhenu. Peking poskytuje veľa hodnotných možností pre vývozcov v potravinárskom a nápojovom priemysle, čo sa odzrkadľuje v relevancii samotného veľtrhu.

 

Názov

Food & Hotel China (FHC)

Dátum

november

Miesto

New International Expo Centre, Šanghaj

Organizátori

China International Exhibition (CIE) Ltd.

Webové sídlo

www.fhcchina.com/en/index.asp

Popis

Veľtrhu sa zúčastnilo vyše 2 000 firiem zo 70 štátov a regiónov. Je veľmi prínosný pre obchodníkov podnikajúcich v kaviarenskom a pekárenskom odvetví. 

 

Názov

China (Guangzhou) International Food Exhibition and Guangzhou Import Food Exhibition

Dátum

jún

Miesto

China Import and Export Fair Complex, Guangzhou

Organizátori

China Food Industry Association, Guangzhou Yifan Exhibition  Service Co.

Webové sídlo

www.ifechina.com/

Popis

Veľtrhu podporuje niekoľko čínskych i zahraničných inštitúcií vrátane Európskej obchodnej komory v Číne. Veľtrh zahŕňa prakticky všetky odvetvia a oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu. Účastníci sa takisto dostávajú do kontaktu s významnými osobnosťami z daných odvetví. 

 

 

Zdravotnícky priemysel

Viac informácií

 

Názov

MEDTEC China

Dátum

september

Miesto

World Expo Exhibition & Convention Centre, Šanghaj

Organizátori

UMB Asia

Webové sídlo

http://medtecchina.com/

Popis

MEDTEC je jedným z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti výroby zdravotníckych zariadení v Číne. Láka veľké množstvo čínskych i zahraničných návštevníkov hľadajúcich komponenty, materiály, technológie a súvisiace riešenia pre svoje výrobné linky. 

 

Názov

Názov China International Medical Equipment Fair (CMEF)

Dátum

apríl

Miesto

Jarná sezóna: National Exhibition and Conv. Centre, Šanghaj

Jesenná sezóna: Shenzhen Convention and Exhibition Centre, Shenzhen

Organizátori

Reed Sinopharm Exhibitions

Webové sídlo

www.cmef.com.cn/g1225.aspx

Popis

Veľtrh patrí medzi najvýznamnejšie výstavné miesta v zdravotníckom sektore v Číne. Koná sa dvakrát do roka a účastníci tu majú možnosť vidieť prakticky všetky oblasti daného odvetvia. CMEF  je v súčasnosti takisto profesionálnym obstarávateľom a významnou platformou pre obchod v zdravotníckom priemysle.

 

Názov

International Medical Instruments & Equipment Exhibition (China Med)

Dátum

máj

Miesto

China National Convention Centre, Peking

Organizátori

Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., China World Trade Centre

Webové sídlo

www.chinamed.net.cn/en/Index.asp?columnsId=1

Popis

Tento veľtrh nie je len miestom pre prezentáciu rozličných produktov, ale účastníci a spoločnosti na ňom prezentujú nové a perspektívne technológie v zdravotníctve. CHINA MED je jedným z najvplyvnejších veľtrhov čo sa týka zdravotníckych zariadení, hi-tech produktov a rôznorodých perspektívnych technológií.

 

 

Energetika

Viac informácií

Názov

IE Expo  (IFAT CHINA+EPTEE+CWS)

Dátum

máj

Miesto

New International Expo Centre, Šanghaj

Organizátori

Chinese Society for Environmental Science, Messe Muenchen International, MMI-ZM Trade Fairs Co., China Environment Chamber of Commerce 

Webové sídlo

www.ie-expo.com

Popis

IE Expo je efektívnou podnikateľskou platformou na budovanie kontaktov, prehlbovanie znalostí a sledovanie trendov v energetickom sektore. Čínska vláda dáva environmentálnemu sektoru čoraz viac pozornosti, čo navyšuje aj možnosti a relevanciu samotného veľtrhu. Zúčastňuje sa ho viac než 50 tisíc návštevníkov a rovnako narastá i jeho výstavná plocha.

 

 

Informačné a telekomunikačné technológie

Viac informácií

Názov

Semicon China

Dátum

marec

Miesto

New International Expo Centre, Šanghaj

Organizátori

Semiconductor Equipment and Materials International, China Electronics Chamber of Commerce 

Webové sídlo

www.semiconchina.org/

Popis

Ide o najväčší veľtrh v oblasti polovodičov. V roku 2016 sa veľtrhu zúčastnilo skoro 65 tisíc návštevníkov a 1 000 spoločností. Je organizovaný do šiestich hlavných pavilónov.

 

Názov

GMIC Beijing 2018

Dátum

apríl

Miesto

China National Convention Centre, Peking

Organizátori

GWC China  

Webové sídlo

http://beijing.thegmic.com

Popis

GMIC je jedným z najvplyvnejších veľtrhov v oblasti inovácií. Spája inovátorov z rôznych častí sveta a prehlbuje spoluprácu naprieč odvetviami. Vplyv GMIC v súčasnosti viditeľne narastá a z Číny expanduje do ďalších svetových regiónov. 

 

 

Strojárenský sektor

Viac informácií

Názov

Bauma China – International Trade Fair for Construction Machinery, Building Materials, mining Machines and Construction Vehicles

Dátum

november

Miesto

New International Expo Centre, Šanghaj

Organizátori

Messe München International MMI (Shanghai) Co., Ltd.; CCMA – China

Construction Machinery Association; CCPIT–MSC – China Council for the

Promotion of International Trade – Machinery Sub-Council; CNCMC –

China Construction Machinery Co., Ltd.

Webové sídlo

www.bauma-china.com/

Popis

Bauma China sa koná každé dva roky a v sektore ICT ide o jeden z najvýznamnejších veľtrhov. Pravidelne ho navštevujú vplyvní domáci a zahraniční aktéri v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. V roku 2016 sa veľtrhu zúčastnilo viac než 170 tisíc návštevníkov, 3 000 vystavovateľov zo 41 štátov.

 

Názov

Metalworking and CNC Tool Show

Dátum

september

Miesto

National Exhibition and Convention Centre, Šanghaj.

Organizátori

Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd., Shanghai Eastbest International(group)co., Ltd, Deutsche Messe Worldwide, Hannover Fairs

International GmbH

Webové sídlo

www.metalworkingchina.com/EN/

Popis

Veľtrh je vo svojom odbore jednou z najvplyvnejších platforiem v ázijsko-pacifickom regióne, kde možno nájsť prakticky všetky súčasti tohto sektora. V roku 2017 dosiahol veľtrh rekord v počte návštevníkov a výstavnej plochy. 

 

 

Odevný a textilný sektor

Viac informácií

 

Názov

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics

Dátum

marec

Miesto

National Exhibition and Convention Centre, Šanghaj.

Organizátori

Messe Frankfurt Ltd.

Webové sídlo

http://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/welcome.html

Popis

Je jedným z najvýznamnejších veľtrhov v odevnom a textilnom sektore na celkom svete. Hrá zároveň veľkú rolu pre čínske textilné odvetvie. 

 

 

Názov

CHIC – China International Fashion Fair 

Dátum

marec

Miesto

National Exhibition and Convention Centre, Šanghaj.

Organizátori

China World International Exhibitions Co., Ltd.; Beijing Fashion Expo Co.,

Ltd.

Webové sídlo

http://en.chiconline.com.cn/

Popis

Ide o jeden z najznámejších a najvplyvnejších módnych veľtrhov v Číne. V roku 2017 sa ho zúčastnilo viac než 100 tisíc návštevníkov a 1 000 spoločností z 20 štátov a regiónov. 

 

Zdroj: EU SME Centre

 

 
Dátum poslednej aktualizácie: 29.5.2019 Dátum vytvorenia: 29.5.2019