Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Stáže v NATO

Príležitosť stážovať v NATO

NATO každoročne ponúka absolventom vysokých škôl a doktorandom rôznych vedných odborov príležitosť vyskúšať si prácu v medzinárodnom sekretariáte. Šancu nemajú len študenti medzinárodných vzťahov alebo politológie, ale Aliancia má záujem aj o ekonómov, grafických dizajnérov, žurnalistov, právnikov, prekladateľov a tlmočníkov, leteckých inžinierov a archivárov. Absolútnou podmienkou na absolvovanie stáže v NATO je vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie. Komparatívnou výhodou je znalosť arabského, ukrajinského alebo ruského jazyka.
 
Stáže v centrále NATO trvajú spravidla 6 mesiacov a sú platené. Severoatlantická aliancia prijíma každý rok len 60 - 70 stážistov na rôzne divízie. Študenti sa môžu na stáž prihlásiť v rámci pravidelnej výzvy na podávanie prihlášok, ktorá je každoročne zverejňovaná v marci - apríli. Vyhodnotenie prihlášok prebieha spravidla do leta a na jeseň sú úspešní kandidáti kontaktovaní priamo z NATO Recruitment Office. Nástup študentov na výkon stáže v NATO je možný až po získaní bezpečnostnej previerky na stupeň „tajné“ a príslušného certifikátu NATO na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami, spravidla však v marci a septembri nasledujúceho roka. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie.
 
Bližšie informácie o podmienkach stáží a termíny podania prihlášok nájdete na stránke NATO Internship Programme.
 
Na stáž je možné sa prihlásiť aj priamym oslovením NATO Recruitment Office s požiadavkou na absolvovanie stáže. Predpokladom je, že uchádzač má už udelené štipendium alebo grant z inej inštitúcie určený na absolvovanie podobnej stáže. Takéto žiadosti prijíma a posudzuje NATO Recruitment Office počas celého roka a kandidátov s vhodným profilom priebežne umiestňuje na jednotlivých divíziách.
 
NATO taktiež spolupracuje na ad hoc báze s asociáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú študentským stážam a študijným pobytom. Úspešná spolupráca prebieha s medzinárodným združením IAESTE (Internaional Association for the Exchange of Students for Technical Experience), ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl.
 

Stáže na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO

Možnosť absolvovať stáž na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí v zásade prichádza po absolvovaní stáže na Ministerstve zahraničných veci a európskych záležitostí SR v Bratislave v spravidla v dĺžke jeden mesiac.
 
 
Pre absolvovanie stáže na Stálej delegácii SR pri NATO je potrebné, aby uchádzači mali bezpečnostnú previerku na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami na stupeň TAJNÉ, ako aj certifikát NATO na stupeň "NATO SECRET". V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie.
 
Za vykonanú stáž neposkytuje Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR ani zastupiteľské úrady SR finančnú odmenu. Stála delegácia SR pri NATO nedisponuje ubytovacími kapacitami, stážisti si náklady na ubytovanie a stravu počas stáže hradia z vlastných prostriedkov.
 

Študentské stáže na Spojeneckom veliteľstve NATO pre operácie

Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) a Spojenecké veliteľstvo pre operácie (Allied Command Operations – ACO) každoročne poskytujú 20 vybraným študentom z členských štátov NATO možnosť absolvovať 6 – 12 mesačnú platenú stáž v sídle SHAPE v Monse (Belgicko). Prihlásiť sa môžu študenti a absolventi rôzneho zamerania – politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo a ďalšie.
 
Podmienky:
občan členského štátu NATO;
vek minimálne 21 rokov;
vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka;
študenti musia mať absolvovaný prvý stupeň vysokoškolského štúdia; 
absolventi sa môžu prihlásiť maximálne do 18 mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia.
 
Prihlášky je potrebné zasielať na prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný online na web stránke SHAPE/ACO.
(pozn.: Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky.).
 
Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke SHAPE/ACO v časti „Working at SHAPE/Internships“.
 

Študentské stáže na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu

Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation – ACT) otvorilo možnosť pre študentov a čerstvých absolventov z členských štátov NATO prihlásiť sa na 6 mesačnú platenú stáž na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu v Norfolku (USA) alebo v aliančnom Stredisku pre spoločnú analýzu skúseností (Joint Analysis Lessons Learned Centre – JALLC) v Portugalsku. 
(pozn.: Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky).
 
Stáže v NATO sú honorované, v Norfolku dostanú študenti približne 1300 USD mesačne, zároveň im budú preplatené cestovné náklady na začiatku a konci stáže.
 
Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky na adresu intern@act.nato.int na prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na web stránke ACT. K prihláške je potrebné pripojiť motivačný list, životopis a certifikát úrovne znalosti anglického jazyka, prípadne kópiu bezpečnostnej previerky (pokiaľ je uchádzač držiteľom previerky).
 
Všetky potrebné informácie, vrátane podmienok účasti, nájdu uchádzači na web stránke ACT v časti „Organization/Employment/Internship Programme“.
Dátum poslednej aktualizácie: 7.11.2019 Dátum vytvorenia: 16.3.2016