Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Upozornenie:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve si dovoľuje informovať, že dňom 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady.

Zápisy detí v cestovných pasoch slovenských občanov, vykonané do 25. júna 2012, Švédsko po 26. júni 2012 aj naďalej uznáva. Zápis dieťaťa v cestovnom pase rodiča je platný až do vypršania platnosti cestovného pasu alebo do termínu dovŕšenia 5 roku dieťaťa.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí spolu so svojimi deťmi plánujú vycestovať alebo sa vracať cez letiská alebo iné hraničné prechody mimo Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva, aby si vopred overili platnosť (uznávanie) zápisov v tej ktorej krajine.

Slovenskí občania sa môžu stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí plánujú cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti.

CESTOVNÝ PAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 336/2012 Z.z (v ďalšom texte len „zákon”).

Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovný pas je majetkom Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1 zákona). Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 4 ods. 2 zákona). Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta (§ 8 ods. 2 zákona). Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu (§ 4 ods. 3 zákona).

Od 15. januára 2008 sa vydávajú cestovné pasy s biometrickými prvkami. Prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhý biometrický údaj, ktorým sú odtlačky prstov, sa zaviedol s účinnosťou od 22. júna 2009. Platnosť doposiaľ vydaných cestovných dokladov ostáva nezmenená.

KDE POŽIADAŤ O NOVÝ CESTOVNÝ PAS:


• Konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu SR
• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v mieste trvalého alebo prechodného pobytu občana

KTO PODÁVA ŽIADOSŤ:


a) Občan ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý tak pre bezvládnosť nemôže urobiť (§17 ods. 1 zákona). Za neho môže podať žiadosť jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

b) Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov ale je mladší ako 18 rokov
Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu (§ 17 ods. 2 zákona). Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom (§ 17 ods. 3 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo cestovný pas Slovenskej republiky).

c) Občan mladší ako 15 rokov
Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 4 zákona).

Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 ods. 2 zákona. Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17, ods 7 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas SR).

NÁLEŽITOSTI PODANIA ŽIADOSTI:


a) platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napr. platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz, ak je žiadateľ jeho držiteľom;

b) občan je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov.

c) rodný list vydaný v Slovenskej republike ak je potrebné ho predložiť;

d) ak žiadateľ nie je držiteľom platného občianskeho preukazu ani platného cestovného pasu Slovenskej republiky, predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nie staršie ako šesť mesiacov odo dňa jeho vydania;

e) sobášny list vydaný matričným orgánom Slovenskej republiky ak došlo k zmene priezviska sobášom a priezvisko nadobudnuté sobášom sa líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti;

f) ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu (napr. doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade);

g) fotokópie všetkých predkladaných dokumentov;

h) v prípade, že žiadate o vydanie cestovného pasu pre dieťa do 15 rokov, je potrebné k žiadosti predložiť originál slovenského rodného listu dieťaťa a platný doklad totožnosti zákonného zástupcu (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas SR);

i) uhradiť správny poplatok.

VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA


Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu neobsahuje zákonom požadované údaje a podklady, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva (okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky), vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadateľ nedoručí doplnenie žiadosti v určenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 16 ods. 6 zákona).

PLATNOSŤ CESTOVNÉHO DOKLADUCestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva:

a) občanovi ktorý dovŕšil vek 16 rokov s platnosťou na 10 rokov
b) občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov,
c) občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

NEPLATNOSŤ A ODŇATIE CESTOVNÉHO PASU


Ak držiteľ cestovného pasu stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a cestovný pas neodovzdal, cestovný pas sa eviduje ako odcudzený.

Ak občan po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného pasu neodovzdá alebo mu cestovný pas nie je zadržaný, eviduje sa ako odcudzený. Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný pas odňatý, zruší sa evidovanie tohto cestovného pasu ako odcudzeného.

PREVZATIE CESTOVNÉHO PASU


Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zákona).

Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, prevezme vyhotovený cestovný doklad zákonný zástupca, ktorý žiadosť podal alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona).

Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad cestovný doklad doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie cestovného dokladu žiadateľom (§ 18 ods. 4 zákona).

Poznámka!
V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list). V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským orgánom (napr. notárom vo Švédskom kráľovstve) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostille.

STRATA ALEBO ODCUDZENIE CESTOVNÉHO DOKLADU


Podľa zákona o cestovných dokladoch je občan povinný ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného dokladu, dopustí sa priestupku (§30 ods. 1 písm. k), za ktorý je možné uložiť pokutu.

Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu na území Švédskeho kráľovstva je potrebné nahlásiť osobne na Veľvyslanectve v Štokholme. V prípade straty cestovného pasu na území Švédska a potreby urýchleného vycestovania je potrebné požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu potrebného na cestu späť do Slovenskej republiky.

Odporúčanie
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme odporúča slovenským občanom pred vycestovaním vyhotoviť si kópiu dátovej strany cestovného dokladu a držať ju od ostatných cestovných dokladov. Predloženie kópie cestovného pasu zjednodušuje proces ohlásenia jeho straty alebo odcudzenia v zahraničí, resp. urýchľuje proces vydania náhradného cestovného dokladu na cestu späť na územie Slovenskej republiky.

Upozornenie:
a) Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov (§ 8 ods. 3 zákona).

b) Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na jeden rok (§ 8 ods. 4 zákona).

c) Občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom cestovného pasu, je povinný odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru, táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradný cestovný doklad.

d) Neplatný cestovný doklad môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať (§ 27 ods. 2 zákona).

e) Správny orgán vyberie poplatok podľa položky 243 v sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. vo výške:
  • dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti,
  • päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov,
  • desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013