Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Náhradný cestovný doklad

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Náhradný cestovný doklad je cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Zastupiteľský úrad ho môže vydať občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený predpísanými overeniami: rodný list vydaný príslušným orgánom Švédskeho kráľovstva musí byť pri podaní žiadosti opatrený vyšším overením – apostille.

Kto môže požiadať:


1. Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu podáva občan starší ako 18 rokov osobne.

2. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.

3. Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu. Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom.

4. Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 odseku 2 zákona.

Čo je potrebné predložiť na získanie náhradného cestovného dokladu:


1. osobné doklady, ktorými môžu byť:
  • neplatný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo neplatný slovenský cestovný pas,
  • vodičský preukaz Slovenskej republiky,
  • akýkoľvek úradný doklad vydaný orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, ak je súčasťou tohto dokladu aspoň fotografia, meno, priezvisko a dátum narodenia (napr. vojenská knižka).
2. Potvrdenie z miestnej polície o nahlásení krádeže cestovného dokladu.

3. žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu,

4. Správny poplatok

5. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov.

Ak občan nemôže preukázať pravdivosť a úplnosť uvádzaných údajov v žiadosti (predložením neplatného občianskeho preukazu Slovenskej republiky, cestovného pasu Slovenskej republiky, vodičského preukazu Slovenskej republiky), náhradný cestovný doklad sa vystaví do 3 pracovných dní.

Náhradný cestovný doklad sa spravidla vydáva na počkanie pre deti do 15 rokov a pre občanov, ktorí sa vedia preukázať predložením neplatného občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo vodičského preukazu!

Za občana do 15 rokov vyzdvihne náhradný cestovný doklad osoba, ktorá žiadosť podala.

V odôvodnených prípadoch je možné doručiť vyhotovený náhradný cestovný doklad na adresu určenú žiadateľom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie náhradného cestovného dokladu žiadateľom.

Postup pri strate alebo krádeži cestovných dokladov:


1. V prípade krádeže cestovného dokladu je potrebné toto oznámiť polícií, ktorá vydá písomné potvrdenie o krádeži
2. Zároveň je potrebné oznámiť túto skutočnosť konzulárnemu oddeleniu, a to osobne na osobitnom tlačive.
3. Konzulárne oddelenie následne oznámi stratu alebo krádež orgánu Slovenskej republiky, ktorý doklad vydal.

Občan si môže skontrolovať v elektronickej databáze Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, či jeho doklad už bol nahlásený ako stratený alebo odcudzený.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013