Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Kde požiadať o zápis:

  • na slovenskom veľvyslanectve v cudzom štáte
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Kto môže požiadať o zápis:


Rodič, ktorý je občanom Slovenskej republiky a to nasledovne:
  • osobne
  • alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo Veľvyslanectvom SR v zahraničí.

Náležitosti podania žiadosti:


1. Tlačivo Zápis o narodení dieťaťa  (rtf, 44 kB)

Je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom. (UPOZORNENIE: Dieťa môže mať najviac 3 krstné mená a priezvisko po rodičoch podľa dohody na slovenskom sobášnom liste. Ak rodičia nie sú zosobášení, zapíše sa priezvisko dieťaťa po jednom z rodičov, na ktorom sa rodičia dohodli pri určení otcovstva.)

2. Doklad o štátnom občianstve SR oboch rodičov.

T. j. platný cestovný pas SR, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR. Doklad matky musí byť platný v čase narodenia dieťaťa.

3. Rodný list dieťaťa vydaný vo Švédskom kráľovstve, na ktorom sú uvedení rodičia dieťaťa. “Personbevis – ändamål: pass“ sa musí vyžiadať na príslušnom Skatteverkete a musí byť opatrený podpisom a čitateľným menom úradníka Daňového úradu, ktorý doklad vydával. Následne je potrebné tento overiť u verejného notára, tzv. notarius publicus vyšším overením – apostille. (zoznam verejných notárov: http://gulasidorna.eniro.se/hitta:notarius+publicus)

4. Preklad rodného listu vydaného vo Švédsku do slovenčiny.

Môže zabezpečiť Veľvyslanectvo. Klient si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu aj sám. Preklad musí byť úplný, vrátane diakritiky. Za správnosť prekladu sa vyberá poplatok podľa aktuálneho sadzobníka.

5. Zápis priezviska bez koncovky "-ová"  (rtf, 2 kB)

V prípade, že chcú slovenskí občania zapísať priezvisko dieťaťa ženského pohlavia do osobitnej matriky bez koncovky "-ová", podľa Zákona o matrikách 154/1994 §16 alebo §19, je potrebné, aby obaja rodičia osobne požiadali o takýto zápis. Následne musia byť overené ich podpisy na Konzulárnom úrade Veľvyslanectva SR. V prípade, že druhý rodič dieťaťa je inej štátnej príslušnosti ako slovenskej, postačuje žiadosť s overeným podpisom slovenského rodiča.

6. Sobášny list rodičov vydaný v Slovenskej republike

Údaje v slovenskom sobášnom liste musia byť totožné s údajmi v doklade totožnosti. V prípade, že údaje nie sú totožné, je potrebné predložiť slovenský rodný list žiadateľa.
Pokiaľ bolo manželstvo uzatvorené mimo územia SR a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list, odporúčame najskôr požiadať o zápis sobáša do osobitnej matriky.

7. Rodné listy rodičov vydané v Slovenskej republike

8. Otcovstvo v rodnom liste.

Ak matka dieťaťa nie je zosobášená s otcom dieťaťa uvedeným na cudzojazyčnom rodnom liste, s účinnosťou od 1.2.2012, sa tento zapíše podľa údajov na rodnom liste za predpokladu, že matka dieťaťa bola v čase narodenia slobodná, rozvedená alebo vdova.

Tlačivo Zápis o určení otcovstva  (pdf, 22 kB)

9. Rozsudok o rozvode manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak je žiadateľ/ka rozvedený/á, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené orgánom cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Tento rozsudok musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v zahraničí do 1.5.2004 musí byť najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave.

10. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

11. Úhrada správneho poplatku

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis narodenia do Osobitnej matriky (položka 251), prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním. V prípade, že si želáte, aby Vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na Vašu adresu, platí sa náhrada za poštovné náklady vopred.

12. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie:
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch.

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na Konzulárne oddelenie, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že uhradí náhradu za poštovné náklady). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti, môže Osobitná matrika v Bratislave zaslať rodný list na Vami uvedenú adresu na Slovensku. Vydanie rodného listu trvá približne 3 mesiace.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:08.109 Dátum vytvorenia: Tue Feb 05 14:08:23 CET 2013