Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve informuje, že od 1. januára 2013 je možné požiadať o obnovenie občianskeho preukazu priamo na Veľvyslanectve. O nový občiansky preukaz môže požiadať len občan, ktorý má občiansky preukaz vydaný po 1. júli 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu) z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, z dôvodu jeho zničenia alebo poškodenia alebo skončenia doby platnosti. Na zastupiteľskom úrade nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku.

O nový občiansky preukaz môže požiadať len občan, ktorý má občiansky preukaz vydaný po 1. júli 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu) z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, z dôvodu jeho zničenia alebo poškodenia alebo skončenia doby platnosti.

Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na zastupiteľskom úrade podať len občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Žiadosť o občiansky preukaz sa podáva osobne.

Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva žiadosť jeho opatrovník.
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo v osvedčenej kópii.

Náležitosti podania žiadosti:


1. platný doklad totožnosti (doterajší občiansky preukaz, cestovný pas). Ak žiadateľ nemôže predložiť svoj doklad totožnosti, predloží iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo (napr. rodný list, potvrdenie o rodnom čísle).

2. žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu,

3. fotokópie všetkých predkladaných dokumentov,

4. uhradiť správny poplatok (položka 259)

Upozornenie:
V prípade, že dôvodom žiadosti o nový občiansky preukaz je strata alebo odcudzenie, priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie.

V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike.

V prípade žiadosti o nový občiansky preukaz, ktorú podáva občan na konzulárnom oddelení, nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov, ktoré neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.

Na zastupiteľskom úrade nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:03.762 Dátum vytvorenia: Tue Feb 05 14:02:27 CET 2013