Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR oprávnené vykonávať funkcie notára.
Táto právomoc spočíva v tom, že osvedčuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Konzulárne oddelenie nezodpovedá za obsah osvedčovaných listín.

Osvedčenie pravosti podpisu


Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ je povinný predložiť:
  • listinu, na ktorej sa má overiť podpis (žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom),
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas; upozornenie: nemôžeme akceptovať švédsky vodičský preukaz „körkort“ ako doklad totožnosti)
  • správny poplatok v hotovosti (položka 254A).

Osvedčenie pravosti podpisu je možné vykonať aj pred švédskym notárom, pokiaľ však chcete listinu s takto osvedčeným podpisom použiť v SR, osvedčenie musí byť následne legalizované apostille.

Osvedčenie pravosti fotokópie


Osvedčením fotokópie konzulárne oddelenie osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou (treba sa dopredu dohodnúť s pracovníkom konzulárneho oddelenia telefonicky).

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:
  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • správny poplatok v hotovosti alebo prevodom za každú listinu (položka 255B) + úhrada poštovných nákladov za spiatočné zaslanie dokumentu
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas; upozornenie: nemôžeme akceptovať švédsky vodičský preukaz „körkort“ ako doklad totožnosti)
  • správny poplatok v hotovosti (položka 254A).
Upozornenie:
K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí, musia byť predložené originály opatrené legalizačnou doložkou, t. j. apostille alebo superlegalizáciou (podľa toho, do ktorej krajiny je doklad určený).

Dátum poslednej aktualizácie: 11. decembra 2013