Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Kde požiadať o zápis:

  • na slovenskom veľvyslanectve v cudzom štáte
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Kto môže požiadať o zápis:


Občan Slovenskej republiky a to nasledovne:
  • osobne
  • alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo slovenským veľvyslanectvom v zahraničí.

Náležitosti podania žiadosti:


1. Doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky žiadateľa(-ky).

T. j. platný cestovný pas Slovenskej republiky, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR.

2. Tlačivo Zápis o uzavretí manželstva  (rtf, 26 kB)

Zápis je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom.

3. Originál sobášneho listu vydaného vo Švédsku. “Kopia om intyg om vigseln“ sa musí vyžiadať na príslušnom Skatteverkete a musí byť opatrená podpisom a čitateľným menom úradníka Daňového úradu, ktorý doklad vydával. Následne je potrebné tento overiť u verejného notára, tzv. notarius publicus vyšším overením – apostille. (zoznam verejných notárov: http://gulasidorna.eniro.se/hitta:notarius+publicus

4. Preklad sobášneho listu vydaného vo Švédsku do slovenčiny.

Môže zabezpečiť Veľvyslanectvo. Klient si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu aj sám. Preklad musí byť úplný, vrátane diakritiky. Za správnosť prekladu sa vyberá poplatok podľa aktuálneho sadzobníka.

5. Tlačivo Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky  (rtf, 2 kB)

a) Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.
b) Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

6. Rodný list žiadateľa alebo žiadateľky vydaný v Slovenskej republike

7. Rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov SR, rozvedené orgánom SR alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v zahraničí do 1. 5. 2004 musí najskôr uznať Krajský súd v Bratislave.

8. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, ÚL musí byť legalizovaný a preložený.

9. Úhrada správneho poplatku

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis sobáša do Osobitnej matriky (položka 251), prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním. V prípade, že si želáte, aby Vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na Vašu adresu, platí sa náhrada za poštovné náklady vopred.

10. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie:
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch.

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na Konzulárne oddelenie, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že uhradí náhradu za poštovné náklady). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti, môže Osobitná matrika v Bratislave zaslať sobášny list na Vami uvedenú adresu na Slovensku. Vydanie sobášneho listu trvá približne 3 mesiace.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:15.143 Dátum vytvorenia: Tue Feb 05 15:03:30 CET 2013