Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štátne občianstvo

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

OSVEDČENIE/POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve:


Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má slovenské štátne občianstvo. Štátne občianstvo Slovensekj republiky možno okrem osvedčenia preukázať aj platným slovenským cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky alebo listinou o udelení občianstva Slovenskej republiky. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o slovenský cestovný pas a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.

Informácie o štátnom občianstve na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Kto môže požiadať:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý získal občianstvo Slovenskej republiky jedným zo spôsobov uvedených v právnych predpisoch platných v Slovenskej republike, a to narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva.
  • rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti.

Kde možno požiadať:


O osvedčenie/potvrdenie možno požiadať osobne prostredníctvom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Štokholme. Konzulárne oddelenie zašle žiadosť, ak je kompletná, obvodnému (krajskému) úradu príslušnému podľa miesta trvalého, resp. posledného trvalého pobytu žiadateľa v SR. Ak žiadateľ nikdy nemal na území SR trvalý pobyt, osvedčenie/potvrdenie vystaví Obvodný úrad v Bratislave . Vystavené osvedčenie/potvrdenie obvodný úrad zašle konzulárnemu oddeleniu, ktoré vyzve žiadateľa na jeho vyzdvihnutie alebo mu ho zašle, ak o to vopred požiadal a uhradil náklady za jeho zaslanie. O osvedčenie možno požiadať aj priamo na príslušnom obvodnom úrade.

Podľa Zbierky zákonov č. 502/2007 §9a ods.13, “Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.“

Náležitosti podania žiadosti:


1. vyplnený formulár Žiadosti o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR  (pdf, 41 kB)

2. platný doklad totožnosti /môže byť aj neplatný, ak sa žiada o potvrdenie/

3. rodný list žiadateľa,

4. rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953,

5. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený. Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

6. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie,

7. uhradenie správneho poplatku (položka 245A/245B)

8. fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie:
Za občana mladšieho ako 18 rokov, žiadosť podáva zákonný zástupca s platným dokladom totožnosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:13.657 Dátum vytvorenia: Tue Feb 05 14:37:40 CET 2013