Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Akreditácia

Zmena spôsobu akreditácie úradníkov na oficiálnej misii v Belgicku


MZVaEZ SR upozorňuje na zmenu spôsobu akreditácie úradníkov na oficiálnej misii vysielaných do Belgického kráľovstva orgánmi verejnej a štátnej správy s účinnosťou od 4.3.2014. Nové opatrenia MZV Belgicka sa vzťahujú na tých vyslaných zástupcov verejnej a štátnej správy SR, ktorí služobne cestujú do Belgického kráľovstva s odhadovanou dobou pôsobenia v krajine dlhšou ako 6 mesiacov.

Opatrenie sa týka všetkých úradníkov na oficiálnej misii v Belgickom kráľovstve. V praxi sú to predovšetkým národní experti vysielaní do inštitúcií EÚ, NATO, iných medzinárodných organizácií so sídlom v Belgicku, belgických inštitúcií, vojenských a iných stážistov a pod. Podľa prijatého opatrenia takto pôsobiaci úradníci v Belgicku potrebujú k svojmu pobytu služobný alebo diplomatický pas (v závislosti od menovacích dekrétov).

Toto opatrenie sa rovnako vzťahuje aj na administratívno-technických zamestnancov pôsobiacich na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, Stálej delegácii SR pri NATO, veľvyslanectve SR v Belgickom kráľovstve eventuálne na úrade Vojenského pridelenca SR pri EÚ a NATO.

V súlade s novými opatreniami musí slovenská strana pred vycestovaním zamestnanca doručiť diplomatickú nótu veľvyslanectvu Belgicka v Bratislave obsahujúcu nasledovné informácie:
 • meno a priezvisko vyslaného zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov;
 • čísla ich služobných alebo diplomatických pasov;
 • dobu vyslania a funkciu ktorú bude vyslaný zamestnanec zastávať;
 • identifikáciu vysielajúcej organizácie;
 • identifikáciu organizácie, kde bude vysielaný pracovník pôsobiť
MZVaEZ SR preto upozorňuje všetky orgány verejnej a štátnej správy, aby v prípade vysielania úradníkov do inštitúcií SR, EÚ, NATO resp. Belgicka so sídlom v Belgickom kráľovstve písomne požiadali MZVaEZ SR o zaslanie nóty na veľvyslanectvo Belgicka v Bratislave v čo najskoršom možnom termíne po akceptácii vyslania úradníka prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou.

Žiadosť je potrebné zaslať vedúcemu služobného úradu MZVaEZ SR formou listu vedúceho služobného úradu vysielajúcej organizácie s uvedením všetkých údajov spomenutých v predchádzajúcich odsekoch.

Po príchode úradníkov na oficiálnu misiu do Belgicka alebo administratívno-technických zamestnancov na jednu z misií SR v krajine, nastáva proces akreditácie, ktorý vykonáva Stále zastúpenie SR pri EÚ, Stála delegácia SR pri NATO alebo Veľvyslanectvo SR v Belgickom kráľovstve v závislosti od pozície, ktorú bude úradník alebo administratívno-technický zamestnanec zastávať.

Akreditácia prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ


Akreditácia úradníkov na oficiálnej misii v Belgicku prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ sa týka predovšetkým národných expertov vyslaných do inštitúcií EÚ a jej agentúr. Stále zastúpenie SR pri EÚ taktiež vykonáva akreditáciu administratívno-technických zamestnancov vyslaných na Stále zastúpenie SR pri EÚ a eventuálne na Úrad vojenského pridelenca SR pri EÚ a NATO.

Na akreditáciu prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ sú potrebné nasledovné dokumenty:

Úradníci na oficiálnej misii v Belgicku
 • farebná kópia služobného pasu;
 • 3 ks farebnej fotografie (3,5cm*4,5cm);
 • v prípade, že žiada o vydanie ID kariet pre manžela/manželku je potrebná overená kópia sobášneho listu preloženého do AJ/FJ;
 • kópia pracovnej zmluvy tzv. „Attestation“;
 • 2x vyplnený a podpísaný formulár „Renseignement en vue de l´obtention d´une carte d´identite special delivree par la direction du Protocole“ (formulár zašle SZ SR pri EÚ žiadateľovi na e-mail);
 • podpísaný formulár „Formulaire de production d´une carte d´identite du Protocole“ (formulár žiadateľ dostane na SZ SR pri EÚ).
Administratívno-technickí zamestnanci
 • farebná kópia služobného pasu;
 • 3 ks farebnej fotografie (3,5cm*4,5cm);
 • v prípade, že žiada o vydanie ID kariet pre manžela/manželku je potrebná overená kópia sobášneho listu preloženého do AJ/FJ;
 • 2x vyplnený a podpísaný formulár „Renseignement en vue de l´obtention d´une carte d´identite special delivree par la direction du Protocole“ (formulár zašle SZ SR pri EÚ žiadateľovi na e-mail);
 • podpísaný formulár „Formulaire de production d´une carte d´identite du Protocole“ (formulár žiadateľ dostane na SZ SR pri EÚ).

Po obdržaní všetkých dokumentov, Stále zastúpenie zašle nótu so žiadosťou o vydanie ID kariet na Protokol MZV Belgicka. Doba vydania ID kariet je 2-4 týždne od doručenia žiadosti na Protokol. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na adrese sk-rpeu-protocole@mzv.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 30.11.2015 Dátum vytvorenia: 6.6.2014