Spoločné projekty Slovenska a OECD

Druhá výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2018

V zmysle záverov Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej „Koordinačný výbor“) zo 6. 2. 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) zverejňuje druhú výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na rok 2018, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD. Cieľom predkladaných návrhov bude, v súlade s programovými cieľmi vlády SR, rozvoj ekonomiky a riešenie aktuálnych socio-ekonomických výziev. 
 
 

Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD v roku 2018 (nezmenené): 

1.  Podpora udržateľného hospodárskeho rastu, zvýšenie produktivity, zamestnanosti a konkurenčnej schopnosti sektorov hospodárstva SR. 
 
2. Rozvoj agendy digitalizácie a informatizácie SR a skvalitnenie získavania a spracovania informácií a vytváranie znalostnej databázy.
 
3. Implementácia Agendy 2030 a jej udržateľných cieľov rozvoja s dôrazom na prepojenie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a zapojenie súkromného sektora.
 
4.  Transparentnosť a budovanie integrity verejnej správy s dôrazom na prevenciu korupcie.  
 
 
V zmysle záverov Koordinačného výboru na druhú výzvu MZVaEZ SR vyčlenilo 15 498 Eur V súlade s uznesením vlády SR č. 454/2017 bolo vyčlenených 100 000 Eur na rok 2018, z ktorých sa po prvej výzve vyčerpalo 84 502 Eur. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektov v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor nerozhodne inak. 
 
 
Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Projekty musia byť predložené v slovenskom jazyku v zmysle platného Mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve, ktorého súčasťou je aj formulár.
 
 
Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií:  
  • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2018. 
  • Projekty musia splniť podmienku na vykázanie príspevkov ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD (najmenej 7 501 Eur).
 
 
Termín na predloženie návrhov projektov je 31. marec 2018, poštou na adresu:  
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2,   833  36  Bratislava
 
 
Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne:   
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií, tel.:  02/5978 3861, 3865.
Stála misia SR pri OECD, tel.: 0033156265090, e-mail: oecd.paris@mzv.sk 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-02-27 13:03:22.132 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014