Zákon o vysielaní civilných expertov umožňuje okrem vysielania štátnych zamestnancov, zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, sudcov a prokurátorov, aj vysielanie tých expertov, ktorí disponujú potrebnou odbornou špecializáciou a sú v inom zamestnaneckom pomere podľa Zákonníka práce – ako napr. expertov pôsobiacich v treťom sektore, súkromnej sfére, alebo akademických inštitúciách. Zákon vytvára mechanizmus, podľa ktorého môžu byť títo experti na účely vyslania prijatí na dobu určitú do pracovného pomeru na výkon práce vo verejnom záujme u vysielajúceho subjektu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“), podľa jeho vecnej pôsobnosti. Pre účely vyslania je nevyhnutná predchádzajúca evidencia experta v registri civilných expertov.


Ako postupovať v prípade záujmu o zaradenie do registra civilných expertov?

Záujemca, ktorý nie je štátnym zamestnancom, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme, sudcom alebo prokurátorom, podľa priloženej tabuľky identifikuje oblasť svojej expertízy a v nadväznosti na ňu aj príslušný vysielajúci subjekt, do ktorého vecnej pôsobnosti spadá. Uvedenej kontaktnej osobe z príslušného vysielajúceho subjektu zašle elektronicky (e-mailom) svoju oficiálnu žiadosť o zaradenie do registra civilných expertov, ktorá bude v prílohách obsahovať:


Vysielajúci subjekt vyhodnotí doručenú žiadosť a najneskôr do 30 dní od jej doručenia záujemcovi elektronicky (e-mailom) zašle vyrozumenie o svojom rozhodnutí alebo o prípadnej ďalšej fáze vyhodnocovania jeho žiadosti. Spôsob a forma vyhodnocovania žiadosti je plne v kompetencii daného vysielajúceho subjektu.

Evidencia civilného experta v registri civilných expertov je vykonávaná v súlade s ustanoveniami § 9 zákona č. 503/ 2011 Z. z. Do registra budú zapísaní len tí civilní experti, ktorých zaradenie do registra odporučí vysielajúci subjekt.

Evidencia civilného experta v registri nezakladá žiadny nárok na jeho vyslanie na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu. Evidencia v registri civilných expertov je však nevyhnutnou podmienkou vyslania na sekondovanú pozíciu v aktivite krízového manažmentu. O možnostiach vyslania informuje civilného experta jemu vecne príslušný vysielajúci subjekt.
 
Vecná pôsobnosť vysielajúceho subjektu
Oblasť expertízy
Kontaktná osoba vysielajúceho
subjektu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
politické záležitosti, podpora úradov EUSR, občianska spoločnosť, demokratizácia, verejná informovanosť, mediálna komunikácia/ verejná diplomacia, monitoring, príprava volieb, koncepčná činnosť v oblasti reformy bezpečnostného sektora, ochrana ľudských práv, programovacia činnosť v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci
Ministerstvo obrany SR
obrana a bezpečnosť, reforma ozbrojených síl, reforma bezpečnostného sektora (SSR), odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia (DDR), stabilizácia a rekonštrukcia
Ministerstvo vnútra SR
polícia, krízový manažment a civilná ochrana, civilná správa, reforma bezpečnostného sektora v oblasti polície, hasičský a záchranný zbor
Ministerstvo financií SR/ Finančné riaditeľstvo SR
colníctvo, dane, verejné financie, štátna pomoc, finančná kontrola a audit
Ministerstvo spravodlivosti SR
odbor medzinárodného práva
Generálna prokuratúra SR
prokuratúra

Ak oblasť Vašej expertízy nie je uvedená v tabuľke, žiadosti zasielajte na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.