Úvod

Nosnou úlohou ekonomickej diplomacie je schopnosť včas identifikovať a reagovať na hlavné trendy vo vývoji svetovej ekonomiky, ktoré môžu mať dopad na hospodárstvo SR a zároveň ich preniesť do domácej hospodárskej politiky, resp. viesť k skorej a účinnej reakcii slovenské vládne, podnikateľské a ďalšie subjekty.

Ekonomická diplomacia by mala výrazným spôsobom posilňovať konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, iniciovať potrebné štrukturálne zmeny, prílev zahraničných investícií, moderných technológií, podporovať export, energetickú bezpečnosť štátu, rozvoj malého a stredného podnikania, prezentáciu Slovenska v zahraničí, prispievať k maximálnemu využívaniu eurofondov, posilňovať ekonomický rast SR aj v kontexte spracovávania postojov SR ku európskym politikám a využívaním výhod členstva SR v medzinárodných organizáciách a regionálnych zoskupeniach.
Po vstupe SR do EÚ/NATO došlo k presunu veľkej časti kompetencií v oblasti zahraničnej politiky na ústredia týchto zoskupení, nosnou oblasťou činnosti našej diplomatickej siete sa preto stáva ekonomická, resp. verejná diplomacia s dôrazom na podporu exportu, investičné, prezentačné a ďalšie aktivity.
Význam ekonomickej dimenzie diplomacie znásobuje aj aktuálna, ďalej sa prehlbujúca finančná kríza a s ňou spojené globálne makroekonomické spomalenie, ktorých negatívne dopady sa prejavujú aj na Slovensku, ktoré je súčasťou jednotného európskeho hospodárskeho priestoru.

Bez ohľadu na finančnú krízu vystupujú do popredia aj relatívne nové témy - vonkajšia energetická bezpečnosť, potreba diverzifikácie našich energetických zdrojov, klimaticko-energetický balíček, využitie ODA ako významného nástroja ekonomického pôsobenia SR ap. Uvedené skutočnosti vyžadujú odvážne prístupy v oblasti ekonomickej dimenzie diplomacie v úzkom prepojení na efektívnu domácu hospodársku politiku.

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:30:48.556 Dátum vytvorenia: Mon Jan 07 00:00:00 CET 2013