Európsky lobing

Profesionálny lobing je etické a legálne ovplyvňovanie procesu tvorby verejnej politiky. Lobisti označujú svoje aktivity pojmami government relations a public affairs. Tieto pojmy označujú podnikateľskú alebo nepodnikateľskú činnosť jednotlivcov, súkromných spoločností a mimovládnych organizácií v oblasti vonkajšieho vplyvu na proces tvorby verejnej politiky.

V Bruseli pôsobí podľa odhadov Európskej komisie približne 15000 lobistov. Ide o zástupcov súkromného sektora, mimovládnych organizácií, regionálnych a miestnych spoločenstiev, odborov a mnohých iných združení a organizácií. Lobisti a zástupcovia rôznych občianskych záujmov predstavujú pre európske inštitúcie dôležitý zdroj informácií a spätnej väzby pri príprave a implementácií legislatívnych aktov.

Spoločný Register transparentnosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie bol spustený 23.6.2011. Register poskytuje priamy a jednotný prístup k informáciám o tom, aké subjekty ovplyvňujú rozhodovacie procesy EÚ, koho záujmy zastupujú a aké finančné prostriedky investujú do týchto činností. Je založený na spoločnom kódexe správania. Zaväzuje všetky organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa zaregistrujú, k dodržiavaniu stanovených etických zásad. Registrácia je napr. podmienkou pre získanie vstupu do Európskeho parlamentu.

Technicky je spoločný register medziinštitucionálnou dohodou uzatvorenou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou na základe čl. 295 ZFEÚ.

Viac informácií o registri: http://europa.eu/transparency-register/index_sk.htm

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo publikáciu o európskom lobingu:

pdf pdf Lobing v Európskej únii   (pdf; 3.93 MB)  (pdf; 3,75 MB)
pdf pdf Lobing v Európskej únii II.  (pdf; 847.76 KB)  (pdf; 827,89 kB)

Viac o lobingu v EÚ všeobecne:


Lobisti pôsobiaci na európskej úrovni si založili viacero dobrovoľných profesijných združení, asociácií a vzdelávacích organizácií.
Odkazy na tieto a ďalšie, aj mimoeurópske, združenia lobistov:

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:37.275 Dátum vytvorenia: Fri Nov 16 00:00:00 CET 2012