Európsky rok občanov

Rok 2013 bol rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/0217 vyhlásený za „Európsky rok občanov“. V roku 2013 totiž uplynie 20 rokov od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy (1993), Európa teda oslávi 20. výročie existencie občianstva EÚ.

V tejto súvislosti spustila Európska komisia dňa 9. mája 2012 verejnú konzultáciu k uplatňovaniu práv občanov EÚ v praxi s názvom „Občania EÚ: vaše práva – vaša budúcnosť“. Tematicky ide o jednu z najširších verejných konzultácií vôbec. Občania sa môžu do septembra 2012 vyjadriť a poukázať na problémy pri uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ. Ide o uplatňovanie práv týkajúcich sa:

  • cestovania a života kdekoľvek v EÚ;
  • zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti;
  • volenia a možnosti byť volený v komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu bez ohľadu na to, kde občan EÚ žije;
  • možnosti obrátiť sa na veľvyslanectvo alebo konzulát akejkoľvek inej krajiny EÚ za rovnakých podmienok ako občania tejto krajiny, v prípade ak občan EÚ nemá v krajine mimo EÚ oficiálne zastúpenie z vlastného štátu;
  • predkladania petícií Európskemu parlamentu a obrátenia sa na európskeho ombudsmana;
  • spustenia spolu s inými občanmi EÚ európskej občianskej iniciatívy na prijatie nového právneho predpisu EÚ.

Široké verejné konzultácie sú štandardnou súčasťou tvorby politiky na úrovni EÚ a teda súčasťou prípravy návrhov regulačných opatrení, hodnotení a správ v konkrétnych európskych politikách. Verejné konzultácie sú tiež súčasťou procesu prípravy návrhov právnych aktov EÚ vrátane návrhov legislatívnych aktov. Výstupy verejných konzultácií majú rôznu formu. Najznámejšie sú tzv. zelené a biele knihy.

Európska komisia chce pri tejto príležitosti ďalej rozvíjať a posilňovať občiansku agendu a zabezpečiť uplatňovanie práv občanov EÚ v každodennom živote. V roku 2013 predstaví novú správu o občianstve EÚ, ktorá bude obsahovať opatrenia na riešenie problémov identifikovaných občanmi EÚ.

Váš príspevok k správe o občianstve v roku 2013 je dôležitý. Európska komisia chce poznať vaše názory na problémy, ktoré vás trápia. Komisia pripraví súhrnnú a anonymnú analýzu všetkých odpovedí k tomuto dotazníku a uverejní ju na internete.

Svoje názory môžete posielať do 9. septembra 2012 formou vyplneného dotazníka, ktorý nájdete na stránke Európskej komisie

Európsky rok občana
Užitočné odkazy:

Text rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov

Konzultácia „Občania EÚ: vaše práva – vaša budúcnosť“:

Pomoc a poradenstvo pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov
Vyjadrite svoj názor! Vaše práva, vaša budúcnosť

Prehľad prebiehajúcich konzultácií

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:34.073 Dátum vytvorenia: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012