Lisabonská zmluva

Lisabonská zmluva je výsledkom rokovaní medzivládnej konferencie EÚ v roku 2007. Medzivládna konferencia prebiehala od 23. júla 2007 do 18. októbra 2007. Jej cieľom bolo na základe mandátu schváleného na rokovaní Európskej rady 21. - 22. júna 2007 v Bruseli pripraviť text Zmluvy, ktorá mení a dopĺňa Zmluvu o EÚ a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (Lisabonská zmluva).

Lisabonská zmluva a Záverečný akt medzivládnej konferencie boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ 17.12.2007. Zmluva nadobudla platnosť 1.12.2009 po dovŕšení ratifikácie všetkými členskými štátmi EÚ.

Informácie o Lisabonskej zmluve: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_sk.htm

Keďže Lisabonská zmluva mení a dopĺňa základné zmluvy EÚ, jej výsledkom je:
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, publikované v Úradnom vestníku EÚ dňa 30. 3. 2010.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.09.2012


Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:27.007 Dátum vytvorenia: Thu Nov 29 00:00:00 CET 2012