Sekcia európskych záležitostí

Rozdelenie európskej agendy


Sekcia európskych záležitostí (SEZA) sa podieľa na definovaní a realizácii aktuálnych cieľov zahraničnej politiky SR vo vzťahu k Európskej únii a jej členským štátom. Do pôsobnosti sekcie patria vnútorné politiky EÚ, ako aj bilaterálne vzťahy so štátmi EÚ v teritoriálnej pôsobnosti sekcie. Sekcia zodpovedá za koordináciu európskych záležitostí v podmienkach Slovenskej republiky. Aktívne spolupracuje s Národnou radou Slovenskej republiky a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri vypracovaní stanovísk a inštrukcií na rokovania v inštitúciách EÚ.

Koordinačný mechanizmus


Z členstva v Európskej únii (EÚ) vyplýva pre Slovensko okrem práv a povinností aj nevyhnutnosť rešpektovať existujúci mechanizmus rozhodovacích procesov vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ. Pôsobenie Slovenska v štruktúrach EÚ je podmienené nielen fungujúcim systémom koordinácie záležitostí EÚ medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami, ale aj vhodným spôsobom koordinácie a spolupráce na národnej úrovni.

Koordinácia európskych záležitostí v podmienkach Slovenskej republiky


Vstupom Slovenska do EÚ plnia v európskych záležitostiach jednotlivé ministerstvá hlavnú úlohu pri presadzovaní záujmov v rozhodovacom procese o politikách a legislatíve EÚ. Základ existujúcej koordinačnej štruktúry v Slovenskej republike vychádza a v podstate kopíruje štruktúru rozhodovacieho procesu v EÚ (tzn. pracovné skupiny, Coreper/zvláštne výbory a formácie Rady). V podmienkach Slovenskej republiky sú jej základnými článkami rezortné koordinačné skupiny a komisia pre záležitosti EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Rezortné koordinačné skupiny


Rezortná koordinačná skupina (ďalej RKS) je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR v rámci rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva RKS zabezpečuje ich riešenie v kooperácii s príslušnými rezortmi. RKS na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje na základe legislatívneho plánu Európskej komisie prioritné akty z pohľadu SR v rámci svojej pôsobnosti. Podobne v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým bude vypracované predbežné stanovisko. Koordinuje prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ. Rokuje a berie na vedomie informáciu o návrhoch pozícií SR na rokovania v pracovných skupinách EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu.

Komisia pre záležitosti EÚ


Komisia pre záležitosti EÚ predstavuje druhý stupeň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia jednotlivých ministerstiev, resp. iných ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň stretávajú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zasadnutí tejto komisie a rokujú o problematike, ktorá je v pôsobnosti Coreper-u I a II. Komisia pre európske záležitosti schvaľuje návrh inštrukcie, ktorá je k jednotlivým bodom rokovania Coreper-u pripravená kompetentne príslušnými ministerstvami.

Návrh mandátu na zasadnutia Rady EÚ vypracúva zodpovedné ministerstvo a to na základe dovtedy spracovaných dokumentov (rámcová pozícia, stanovisko, inštrukcia), resp. v logickej nadväznosti na tieto dokumenty a taktiež z hľadiska znalosti situácie a posledného vývoja pri rokovaniach o danej problematike na úrovni všetkých členských štátov EÚ.

Spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky v záležitostiach EÚ


V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj skĺbenia politickej a expertnej úrovne (resp. zákonodarnej a výkonnej moci) je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy do procesu tvorby stanovísk Slovenskej republiky od jeho začiatku súčasne s exekutívou zapojená aj Národná rada Slovenskej republiky prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a odborného aparátu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada má právomoc prijímať záväzné stanoviská pre zástupcov Slovenska v príslušnom orgáne EÚ.

Právna úprava spolupráce NR SR a vlády SR týkajúcej sa návrhov právne záväzných aktov EÚ vychádza z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 2, odsek 2) a nasledovných zákonov a uznesení vlády:
pdf pdf Ustavný zákon z 24. júna 2004 o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie  (pdf; 30.51 KB)  (pdf; 29,79 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2014

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:31.926 Dátum vytvorenia: Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011