Štrukturálne fondy

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa nám naplno otvorili možnosti využívať podporné nástroje politiky súdržnosti na vyrovnávanie existujúcich rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov celého Slovenska.

Pre celkový rozvoj a zmenšenie rozdielov medzi regiónmi Slovenska musíme pokročiť vo výstavbe chýbajúcej dopravnej infraštruktúry, ako aj v obnove školskej, zdravotnej, sociálnej, či kultúrnej vybavenosti. Je nevyhnutné investovať do vedy, výskumu a predovšetkým do vzdelania, pretože kvalifikovaná a odborne spôsobilá populácia predstavuje najlepšie zhodnotenie vynaložených investícií, ktoré sa nám v budúcnosti mnohonásobne vrátia. Pre harmonický rozvoj spoločnosti je potrebné výraznejšou mierou podporovať aj projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia.

V napĺňaní týchto cieľov nám môžu výrazne pomôcť prostriedky z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Kľúčovú pozornosť je potrebné venovať menej rozvinutým regiónom s dôrazom najmä na vybudovanie celkovej infraštruktúry a zabezpečenie dostupnosti regiónov celého Slovenska.

Pri príprave projektov zo strany záujemcov o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ je dôležité, aby predkladané projekty boli pripravované kvalitne, spĺňali požiadavky Európskej komisie a plnili ciele operačných programov. Zároveň by mali prispieť k dosiahnutiu plánovanej vízie Európskeho spoločenstva, ktorou je stať sa „najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou schopnou udržateľného hospodárskeho rastu so zvýšeným počtom a kvalitou pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou“.

Prehľad fondov (EurActiv.sk)

Dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2012


Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:29.458 Dátum vytvorenia: Tue Oct 16 00:00:00 CEST 2012