Odbor ľudských práv

"Slovenská republika bude pri realizácii zahraničnej politiky pokračovať v napĺňaní demokratických princípov v medzinárodných vzťahoch. Axiómami zahraničnej politiky Slovenskej republiky sú: úcta k medzinárodnému právu, rozširovanie priestoru demokracie, slobody, mieru, stability a prosperity, presadzovanie základných ľudských práv a solidarity medzi národmi."

 

Hodnotový a záujmový rámec zahraničnej politiky,
Strednodobá stratégia zahraničnej politiky Slovenskej republiky do r. 2015


Za problematiku ľudských práv zodpovedá v rámci MZVaEZ SR odbor ľudských práv (OĽPR).

OĽPR spracováva problematiku ľudských práv a základných slobôd v prostredí medzinárodného spoločenstva, a to najmä v príslušných orgánoch medzinárodných organizácií, ako sú OSN, Rada Európy, OBSE a EÚ. Zaisťuje účasť SR na medzinárodných konferenciách, seminároch, zasadnutiach a iných akciách.

Sleduje vývoj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a zabezpečuje účasť SR na jeho kodifikácii formou dojednávania a zaisťovania vnútroštátneho prerokovania medzinárodných dokumentov o ľudských právach.

V rozsahu svojej pôsobnosti udržuje kontakt a spolupracuje so štátnymi inštitúciami, ktoré sa problematikou ľudských práv zaoberajú, najmä so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, s verejným ochrancom práv, vybranými rezortmi, orgánmi Národnej rady SR, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, ale aj s Generálnou prokuratúrou SR, Najvyšším súdom SR či Ústavným súdom SR. Udržiava kontakty a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd.

Súvisiace odkazy:
Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


pdf Zoznam medzinárodných zmlúv  (pdf; 214.96 KB)
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-29 15:46:41.059 Dátum vytvorenia: Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2013