Partneri

 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií


Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je strešnou organizáciou slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji. Memorandum o spolupráci medzi Platformou mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky bolo podpísané v roku 2010. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je jedným z priamych aktérov v oblasti zahraničnej rozvojovej, humanitárnej pomoci a ďalších činností zameraných na rozvoj v ekonomicky menej rozvinutých krajinách. Platforma je hlasom mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v slovenskej zahraničnej rozvojovej spolupráci a zastupuje ich v tejto oblasti doma i v zahraničí.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
tel.:(02) 20 44 52 55,
mobil: 0908 565 316
email: info@mvro.sk,
web: www.mvro.sk

Bulletin Rozvojová spolupráca
 

Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany


Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, predovšetkým naliehavú pomoc pri prírodných a technologických katastrofách, akými sú záchranné práce, preprava záchranárov, humanitárneho materiálu a pod. Úrad taktiež zabezpečuje núdzovú rekonštrukciu, poskytnutie expertov, poradenstva a techniky, realizáciu preventívnych či pohotovostných programov a spravuje sklady humanitárneho materiálu.

Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22,
826 04 Bratislava
tel: (02) 4859 3259, 02 4341 1190 (stála služba),
fax: (02) 5341 7762,
www.uco.sk
 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)


Združenie miest a obcí Slovenska slúži na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí. Aktivity združenia smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových, alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu súčasného volebného systému.

www.zmos.sk
 

UNDP (Rozvojový program OSN)


UNDP (United Nations Development Programme) spolupracuje so Slovenskou republikou v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci už od roku 1997. Predpokladom pre úzku spoluprácu slovenskej rozvojovej pomoci s UNDP je pôsobenie Regionálneho centra tejto organizácie na Slovensku, s ktorým bol v roku 2003 založený Trustový fond pre realizáciu slovenského mechanizmu ODA. Spolupráca s UNDP je realizovaná prostredníctvom technickej pomoci Regionálneho centra, ako aj vytváraním možností aktívnej participácie Slovenska v programoch a projektoch spolupráce v medzinárodnom prostredí.

UNDP RBEC
Regionálne centrum pre Strednú a Východnú Európu
Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
tel: (02) 5933 7111, fax: (02) 5933 7450
 

ADA (Rakúska vládna agentúra pre rozvojovú pomoc)


Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísalo 24. januára 2006 s Rakúskou vládnou agentúrou pre rozvojovú pomoc dohodu o rozvojovej spolupráci. Výsledkom doterajšej spolupráce sú spoločné trilaterálne projekty, niekoľko odborných seminárov a školení ADA s účasťou zástupcov slovenských subjektov. Spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom v oblasti rozvojovej pomoci je príkladom úspešnej formy koordinácie donorov oceňovanej okrem iného aj Európskou komisiou.

www.ada.gv.at
 

CIDA (Kanadská vládna agentúra pre rozvojovú pomoc)


CIDA (Canadian International Development Agency) je významným partnerom slovenskej rozvojovej pomoci, ktorý v rámci programu ODACE od roku 2000 pomáhal budovať mechanizmus rozvojovej pomoci. Kanada sa v druhej etape tohto programu formou spolufinancovania rozvojových projektov (v Afganistane, Bosne a Hercegovine, Kirgizsku, Macedónsku, Srbsku a Čiernej Hore) podieľa na trilaterálnej spolupráci so SR a taktiež pomáha pri expertnom poradenstve.

www.acdi-cida.gc.ca
 

Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC)


Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC - Development Assistance Committee) bol vytvorený na základe ministerskej rezolúcie z r. 1960. Súčasťou OECD sa stal o rok neskôr. Predstavuje jedinečné medzinárodné fórum poskytovateľov – donorov rozvojovej pomoci, zahŕňajúce svojich 29 členov, ďalej členov OECD, ktorí sú iba jeho pozorovateľmi a medzinárodné organizácie (Svetová banka, MMF, UNDP, Africká rozvojová banka, Ázijská rozvojová banka, Inter-americká rozvojová banka), taktiež v úlohe pozorovateľov. Pod DAC patrí 6 subsidiárnych orgánov pre oblasť štatistík, evaluácie, rovnosť pohlaví, spravovanie (governance), ochranu životného prostredia a krehké štáty.

V zmysle mandátu DACu na roky 2011-2015 je jeho celkovým cieľom podporovať rozvojovú spoluprácu a ostatné politiky s cieľom prispievať k udržateľnému rozvoju vrátane ekonomického rastu v chudobných krajinách, znižovaniu chudoby, zlepšovaniu životných podmienok v rozvojových krajinách a budovaniu budúcnosti, v ktorej žiadna krajina nebude závislá na rozvojovej pomoci. Výbor monitoruje toky rozvojových financií, nastavuje pravidlá a štandardy v rôznych oblastiach rozvojovej spolupráce, hodnotí a poskytuje rady pre optimálne nastavenie rozvojových politík na základe „najlepších praktík“ (best practices). Výbor OECD pre rozvojovú pomoc je strážcom definície oficiálnej rozvojovej pomoci a rozhodujúcou platformou pre jej štatistické vykazovanie, ktoré je kľúčové pre hodnotenie plnenia medzinárodných záväzkov donorov.

Slovenská republika je od vzniku členstva v OECD v roku 2000 pozorovateľom DAC. Pravidelne sa zúčastňuje jeho bežných zasadnutí (prostredníctvom Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD) i zasadnutí na vyššej (SLM) a vysokej (HLM) úrovni. Úzko spolupracuje s výborom OECD pre rozvojovú pomoc najmä v oblasti štatistického vykazovania rozvojovej pomoci. V roku 2011 Výbor OECD pre rozvojovú pomoc vykonal hodnotenie systému rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (tzv. Special Peer Review), odporúčaniami ktorého sa Slovenská republika riadi pri zvyšovaní kvality a efektívnosti svojej rozvojovej politiky.

www.oecd.org/development/

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2016-01-15 10:43:06.714 Dátum vytvorenia: Mon Mar 25 00:00:00 CET 2013