Rozvojová politika EÚ

Rozvojová spolupráca v EÚ

 
Rozvojová politika EÚ sa usiluje o podporu trvalo udržateľného rozvoja, s hlavným cieľom odstrániť chudobu. Je základným kameňom vzťahov EÚ s vonkajším svetom a prispieva k realizácií priorít vonkajšej činnosti EÚ - popri zahraničnej, bezpečnostnej a obchodnej politike (a medzinárodných aspektoch iných politík, ako je environmentálna, poľnohospodárska a politika rybného hospodárstva).
 
Akcieschopnosť EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce je založená na zmluvách EÚ a na Európskom konsenze o rozvoji z roku 2006, ktorý zaväzuje Radu EÚ, Európsky parlament a Komisiu k spoločnej vízii. V roku 2011 Komisia vytýčila strategickejší prístup k znižovaniu chudoby, vrátane cielenejšieho a efektívnejšej poskytovania finančných prostriedkov. V snahe reflektovať záväzky Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola medzinárodným spoločenstvom prijatá na samite OSN v septembri 2015, EÚ zrevidovala Európsky konsenzus o rozvoji. Nový dokument pojednáva o spoločnej vízii rozvojovej politiky pre EÚ a jej členské štáty, v kontexte aktuálnych rozvojových výziev.
 
EÚ tiež presadzuje filozofiu koherencie politík pre rozvoj s cieľom maximalizovať vplyv ostatných politík EÚ na rozvoj. EÚ taktiež ukotvuje svoju činnosť v ľudských právach a kladie si za cieľ zefektívniť rozvojovú pomoc (Európska komisia je súčasťou Riadiaceho výboru Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu).
 
EÚ realizuje rozvojovú spoluprácu najmä prostredníctvom nasledovných nástrojov vonkajšej pomoci EÚ:
 
  • Nástroj pre rozvojovú spoluprácu (DCI) – na spoluprácu s rozvojovými krajinami okrem tých, ktoré sú pokrývané ďalšími nástrojmi vonkajšej pomoci (Ázia vrátane Strednej Ázie, Latinská Amerika, Blízky Východ, Juhoafrická republika);
  • Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) – na spoluprácu so susedmi EÚ (Severná Afrika a Východná Európa);
  • Nástroj na predvstupovú pomoc (IPA) – na spoluprácu s kandidátmi a „potenciálnymi kandidátmi“ na vstup do EÚ z krajín Balkánu i Turecko;
  • Nástroj na spoluprácu s priemyselne rozvinutými krajinami (ICI), Nástroj stability (IS) a na intervencie vo všetkých uvedených regiónoch bol vytvorený aj Nástroj na podporu demokracie a ľudských práv (EIDHR).
  • Mimo rozpočtu EÚ je Európsky rozvojový fond – EDF, ktorý financuje spoluprácu so 76 krajinami Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria.
 
Tematické programy, ktoré možno použiť v regiónoch DCI, ENPI a EDF, sú zamerané na potravinovú bezpečnosť, spolufinancovanie mimovládnych organizácií, životné prostredie, migráciu a azyl, ľudský a sociálny rozvoj („investovanie do ľudí“).
 

EÚ ako donor

 
Európska únia je najväčším svetovým donorom, ktorý v celosvetovom meradle poskytuje viac ako polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide o spoluprácu realizovanú z rozpočtu Európskej únie (EÚ), v mene ktorej vystupuje Európska komisia (EK), a o bilaterálnu pomoc členských štátov EÚ. Rozvojová spolupráca patrí medzi jednu z priorít vonkajších vzťahov EÚ. Samotná Európska komisia poskytuje v rámci rozpočtu EÚ rozvojovú pomoc v objeme viac ako 10 % celosvetových prostriedkov, resp. zabezpečuje pätinu objemu oficiálnej rozvojovej pomoci., ktorú poskytuje EÚ.
 

Hlavné výzvy rozvojovej spolupráce EÚ

 
Hlavnou aktuálnou výzvou EÚ je implementácia globálnej rozvojovej Agendy 2030, vrátane napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), ich indikátorov a ukazovateľov. Medzi hlavné tematické priority EÚ v rozvojovej spolupráci patria podpora ľudských práv vo všetkých dimenziách vonkajšej činnosti EÚ, s dôrazom na rodovú rovnosť a zabezpečenie inkluzívneho a udržateľného rozvoja v partnerských krajinách. Osobitná pozornosť je venovaná aktuálnym potrebám partnerských krajín, plneniu prijatých záväzkov a reflexii o budúcnosti partnerstva EÚ a krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria po ukončení platnosti Dohody z Cotonou (v r. 2020). EÚ sa taktiež kontinuálne snaží o maximalizáciu účinnosti humanitárnej pomoci a reakcie na krízy vo svete. Náležitá pozornosť je venovaná aj multisektorálnej problematike migrácie a migračných tokov. 
SR aktívne participuje na formovaní európskej rozvojovej politiky a spolupracuje na tvorbe a smerovaní nástrojov vonkajšej pomoci EÚ. Predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2016 jasne zviditeľnilo SR ako plnohodnotného člena donorskej komunity a zodpovedného partnera pri tvorbe stratégií v oblasti rozvojovej spolupráce.
Dátum poslednej aktualizácie: 5.4.2018 Dátum vytvorenia: 8.4.2015