Prehľad medzinárodných organizácií a zoskupení

1. SPOLUPRÁCA V EURÓPE

- EU/UE (skr. EÚ) – Európska únia (www.eu.int)
- COE (skr. RE) – Rada Európy (www.coe.int)
- CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum (www.cern.ch)
- ECAC – Európska konferencia civilného letectva (www.ecac-ceac.org)
- ENERGY CHARTER - Energetická charta (www.encharter.org)
- EPPO – Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín (www.eppo.org)
- EUTELSAT – Európska organizácia telekomunikačných satelitov (www.eutelsat.org)

2. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

- NATO/OTAN – Organizácia Severoatlantickej zmluvy (www.nato.int)
- OSCE (skr. OBSE) – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (www.osce.org)
- IAEA – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (www.iaea.org)
- CIP – Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných strelných zbraní (www.unms.sk/?cip)
- OPCW – Organizácia pre zákaz chemických zbraní (www.opcw.org)

3. ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV (OSN) A ORGANIZÁCIE SYSTÉMU OSN

- UNO/ONU (skr. OSN) – Organizácia spojených národov (www.un.org)
- CSD – Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj (www.un.org/esa/sustdev)
- FAO – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (www.fao.org)
- ICAO – Medzinárodná organizácia civilného letectva (www.icao.int)
- ILO – Medzinárodná organizácie práce (www.ilo.org)
- IMO – Medzinárodná námorná organizácia (www.imo.org)
- ITU – Medzinárodná telekomunikačná únia (www.itu.int)
- UNCTAD – Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (www.unctad.org)
- UNECE (skr. EHK) – Hospodárska komisia OSN pre Európu (www.unece.org)
- UNEP – Program OSN pre životné prostredie (www.unep.org)
- UNFPA – Populačný fond OSN (www.unfpa.org); Stredisko UNFPA v SR (www.unfpa.cst.sk)
- UN HABITAT – Centrum OSN pre ľudské osídlenie (www.unhabitat.org)
- UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (www.unesco.org);
Slovenská komisia pre UNESCO (www.unesco.sk)
- UNHCR – Úrad vysowww.icco.orgkého komisára OSN pre utečencov (www.unhcr.ch); UNHCR v SR (www.unhcr.sk)
- UNICEF – Detský fond OSN (www.unicef.org), UNICEF v SR (www.unicef.sk)
- UNIDO – Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (www.unido.org)
- UPU – Svetová poštová únia (www.upu.int)
- WFP – Svetový potravinový program (www.wfp.org)
- WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (www.who.int)
- WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva (www.wipo.int)
- WMO – Svetová meteorologická organizácia (www.wmo.int)
- UN WTO – Svetová organizácia cestovného ruchu (www.world-tourism.org)

4. OSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

- WTO – Svetová obchodná organizácia (www.wto.org)
- OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (www.oecd.org)
- IEA – Medzinárodná energetická agentúra (www.iea.org)
- NEA – Agentúra pre atómovú energiu (www.nea.fr)
- BIE – Medzinárodný úrad pre výstavníctvo (www.bie-paris.org)
- IIR – Medzinárodný ústav chladiarenskej techniky (www.iifiir.org)
- IOM INTEROCEANMETAL – Spoločná organizácia INTEROCEANMETAL (www.iom.gov.pl)
- ISTA – Medzinárodné združenie pre kontrolu osív (www.ista.org)
- OIE – Medzinárodný epizootický úrad (www.oie.int)
- OIF - Medzinárodná organizácia frankofónie (www.francophonie.org)
- OIV – Medzinárodný úrad pre vinárstvo a víno (www.oiv.int)
- OSJD (skr. OSŽD) – Organizácia pre spoluprácu železníc (www.osjd.org)
- ICO – Medzinárodná organizácia pre kávu (www.ico.org)
- ICCO – Medzinárodná organizácia pre kakao (www.icco.org)
- INTERPOL – Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (www.interpol.int)
- UPOV – Medzinárodná organizácia na ochranu nových druhov rastlín (www.upov.int)
- WCO- Medzinárodná colná organizácia (www.wcoomd.org)
- IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu (www.iom.sk, www.iom.int)

5. MEDZINÁRODNÁ REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ REGIONÁLNE ZOSKUPENIA

- V4 – Visegradská štvorka (www.visegradgroup.org); Medzinárodný visegradský fond (www.visegradfund.org)
- CEI (skr. SEI) – Stredoeurópska iniciatíva (www.ceinet.org); predsedníctvo SR v SEI 2005 (www.cei.sk)

- DC – Dunajská komisia (www.danubecom-intern.org)
- ARGE Donauländer – Pracovné spoločenstvo podunajských krajín (www.argedonau.at)
- ACP – Africká, karibská a pacifická skupina štátov (www.acpsec.org)
- APEC – Ázijsko-pacifická ekonomická spolupráca (www.apec.org)
- ARAB LEAGUE – Liga arabských štátov (www.arableagueonline.org)
- ASEAN – Združenie národov juhovýchodnej Ázie (www.aseansec.org)
- ASEM – Fórum Ázia – Európa (www.aseansec.org)
- AU / UA – Africká únia (www.africa-union.org)
- BSEC – Čiernomorská hospodárska spolupráca (www.bsec.gov.tr)
- CBSS – Rada krajín Baltského mora (www.cbss.org)
- EFTA (Európske združenie voľného obchodu (www.efta.int)
- FTAA – Americká zóna voľného obchodu (www.ftaa-alca.org)
- G8 – Skupina 8 (www.g7.utoronto.ca)
- G20 – Skupina 20 (www.g20.org)
- G77 – Skupina 77 (www.g77.org)
- MERCOSUR – Združenie voľného obchodu Južnej Ameriky (www.mercosur.org.uy)
- NAFTA – Severoamerická zóna voľného obchodu (www.nafta-sec-alena.org)
- NAM – Hnutie nezúčastnených krajín (www.nam.gov.za)
- OAPEC – Organizácia arabských krajín vyvážajúcich ropu (www.oapecorg.org)
- OPEC – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (www.opec.org)
- SAARC – Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu (www.saarc-sec.org)

6. ZMIEŠANÉ A ZAHRANIČNÉ OBCHODNO-PRIEMYSELNÉ KOMORY

- DIHK – Nemecká priemyselná a obchodná komora (www.dihk.sk)
- SMOK – Slovensko-maďarská obchodná komora (www.sopk.sk/lu/sk)
- SPOK – Slovensko-poľská obchodná komora (www.spok.sk)
- SROK – Slovensko-rakúska obchodná komora (www.sohk.sk)


7. MEDZINÁRODNÉ FINANČNÉ INŠTITÚCIE

- WB – Svetová banka (www.worldbank.org)
- IMF – Medzinárodný menový fond (www.imf.org)
- EBRD – Európska banka pre obnovu a rozvoj (www.ebrd.org)
- EIB (Európska investičná banka (www.eib.org)
- ADB – Ázijská rozvojová banka (www.adb.org)
- AFDB – Africká rozvojová banka (www.afdb.org)
- NADB – Severoamerická rozvojová banka (www.nadbank.org)
- MIB - Medzinárodná investičná banka (Inrernational Investment Bank) (www.iib.int)


8. MEDZINÁRODNÉ SÚDNE INŠTITÚCIE

- ICJ / CIJ - Medzinárodný súdny dvor (www.icj-cij.org)
- ICC / CPI - Medzinárodný trestný súd (www.icc-cpi.int)
- ICTY - Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (www.icty.org)
- ICTR - Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (www.ictr.org)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ES) a Súd prvej inštancie ES (curia.eu.int)
ECHR - Európsky súd pre ľudské práva (www.echr.coe.int)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.3.2016 Dátum vytvorenia: 29.7.2015