Slovensko-nemecká reflexná skupina

Ciele

Reflexná skupina je spoločnou slovensko-nemeckou iniciatívou zameranou na posilnenie spolupráce vládnych inštitúcií a mimovládneho sektora v oblasti výmeny expertízy k aktuálnym témam európskej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Jej koordinátormi sú renomovaný nemecký zahraničnopolitický think-tank SWP (Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA).

Memorandum o spolupráci a vytvorení reflexnej skupiny podpísali predstavitelia týchto inštitúcií na okraj pracovnej návštevy spolkového ministra zahraničných vecí Guida Westerwelleho v Bratislave v septembri 2011. Prvé zasadnutie reflexnej skupiny sa uskutočnilo v novembri toho istého roka v Berlíne, druhé v marci 2013 v Bratislave

Reflexná skupina sleduje tri základné ciele:
  • podporiť intenzívnu neformálnu výmenu názorov na európske, zahraničnopolitické a bezpečnostné témy, ktoré z pohľadu oboch krajín majú, resp. v budúcnosti môžu nadobudnúť osobitný význam;
  • zlepšiť vzájomné poznanie a pochopenie hierarchie zahraničnopolitických cieľov a záujmov oboch krajín, poukázať na existujúce prieniky a odlišnosti;
  • prezentovať nezávislé návrhy a iniciatívy pre spoločný postup oboch krajín na európskej a medzinárodnej úrovni a pre intenzívnejšiu slovensko-nemeckú spoluprácu v európskej, zahraničnej a bezpečnostnej politike.

Formát a cieľové skupiny

Reflexná skupina sa schádza raz ročne v Slovenskej republike alebo v Nemecku.

Účastníkmi sú zástupcovia think-tankov, ktoré sa podieľajú na organizácii stretnutí reflexnej skupiny, ďalší nezávislí experti, ako aj zástupcovia oboch rezortov diplomacie a / alebo iných ústredných orgánov štátnej správy v závislosti od diskutovaných tém.
Stretnutia majú podobu intenzívnych odborných diskusií, ktoré uvedú krátke vstupné referáty a prípadne aj písomné podklady. Diskusie sú dôverné a prebiehajú podľa pravidiel Chatham House. Pracovným jazykom je angličtina.

Obsah

Obsahový rámec, v ktorom sa diskusia skupiny odvíja, vyplýva primárne z potreby dialógu, koordinácie a spolupráce vychádzajúcej z členstva oboch krajín v Európskej únii a NATO, ako aj z ich ambícií spolupodieľať sa na formulovaní vybraných agend uvedených organizácií.

Témami a problémovými oblasťami sú predovšetkým:

  • vývojový potenciál a problémy Spoločnej zahraničnej politiky EÚ v jej regionálnom a globálnom zábere;
  • výzvy v bližšom a vzdialenejšom politickom susedstve EÚ (osobitne západný Balkán, krajiny Východného partnerstva, Rusko,...);
  • vnútorný vývoj a perspektívy EÚ (prehlbovanie integrácie, rozširovanie, inštitucionálne otázky, dôležité sektorálne politiky, sociálny a ekonomický rozmer európskej integrácie);
  • perspektívy transatlantických vzťahov a budúcnosť NATO;
  • „staré“ a „nové“ aspekty bezpečnosti, vnímanie hrozieb;
  • obrannopolitická a vojenská spolupráca.

Organizátori

MZV SFPA SWP MZV DE
www.sfpa.sk www.swp-berlin.org www.auswaertiges-amt.de

Kontak

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor analýz a plánovania
tel.: +421 2 5978 3021

Dátum poslednej aktualizácie: 2.11.2017 Dátum vytvorenia: 30.4.2013