Slovensko-maďarské diskusné fórum

Ciele

Slovensko-maďarské diskusné fórum (ďalej v texte „fórum“) vytvára priestor pre pravidelné stretnutia nezávislých odborníkov a predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarska, ktorí sa venujú otázkam európskej a medzinárodnej politiky.

Fórum sleduje tri základné ciele:

  • Podporovať neformálnu výmenu názorov na európske, zahraničnopolitické a bezpečnostné témy, ktoré predstavujú spoločný záujem Slovenskej republiky a Maďarska
  • Umožniť lepšie vzájomné poznanie a pochopenie zahraničnopolitických cieľov a záujmov oboch krajín
  • Umožniť vznik nezávislých návrhov a iniciatív v záujme intenzívnej slovensko – maďarskej spolupráce v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike.

Formát

Fórum sa schádza zvyčajne raz ročne v Slovenskej republike; alebo v Maďarsku. Zúčastňujú sa ho zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarska, zástupcovia mimovládneho sektora a prizvaní nezávislí odborníci z oboch krajín. Pracovným jazykom stretnutí je angličtina. Stretnutia majú podobu diskusií, ktoré uvedú krátke vstupné referáty, prípadne písomné podklady. Diskusie v skupine sú dôverné (Chatham House Rules).

Obsah

Obsahový rámec, v ktorom sa diskusia fóra odvíja, vyplýva z potreby dialógu, koordinácie a spolupráce vychádzajúcej z členstva oboch krajín v Európskej únii a NATO.

Cieľové skupiny

Projekt je zameraný na odborníkov z vládnej a mimovládnej sféry pracujúcim v oblasti európskej a medzinárodnej politiky. Jeho adresátmi sú predovšetkým predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Maďarska prípadne ďalších rezortov, ako aj predstavitelia mimovládnych organizácií, analytických centier a akademickej obce.

Dátum poslednej aktualizácie: 2.11.2017 Dátum vytvorenia: 30.4.2013