Aktuálne správy SR v OECD

 • 21.09.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD dnes (21. septembra 2016) zverejnila pravidelný priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky. Globálny rast HDP by mal v roku 2016 zostať na úrovni okolo 3%. Mierne zlepšenie rastu organizácia očakáva v roku 2017 (3,2%).
 • 19.09.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 19. septembra 2016 štyridsiate vydanie Výhľadu pre medzinárodnú migráciu (OECD International Migration Outlook). Jeho špeciálnym zameraním je migrácia osôb vyvolaná environmentálnymi a geopolitickými šokmi a predstavuje prvé podrobné porovnanie predbežných zistení o účinkoch súčasnej utečeneckej krízy v Európe a v krajinách OECD.
 • 16.09.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. septembra 2016 tohtoročné vydanie štatistického Výhľadu OECD pre oblasť vzdelávania (OECD Education at Glance 2016. Publikácia sleduje pokrok 46 krajín pri uskutočňovaní cieľa zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých obyvateľov planéty, ktorý pred rokom prijali predstavitelia medzinárodného spoločenstva ako súčasť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (sustainable development goals).
 • 12.07.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila 7. júla 2016 jednu zo svojich významných sektorových publikácií „Výhľad OECD v oblasti zamestnanosti 2016“ (OECD Employment Outlook 2013). Generálny tajomník OECD Angel Gurría na tlačovej konferencii vyhlásil, že účinky hospodárskej krízy na trh práce sa aj vďaka správnym politickým rozhodnutiam minimalizujú a v roku 2017 zamestnanosť prekoná predkrízovú úroveň.
 • 04.07.2016
  | Slovensko v OECD

  Generálny tajomník OECD A. Gurría a generálny riaditeľ FAO J. Graziano da Silva zverejnili dňa 4. júla 2016 na spoločnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v sídle FAO v Ríme, Spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad obsahujúci trhové prognózy pre najdôležitejšie poľnohospodárske komodity, biopalivá a ryby pre najbližších desať rokov. Podľa OECD a FAO obdobie vysokých cien poľnohospodárskych komodít už nepotrvá dlho, avšak obe organizácie upozorňujú na stále vysokú pravdepodobnosť výrazného kolísania cien.
 • 03.06.2016
  | Slovensko v OECD

  V Paríži sa od 1. do 2. júna 2016 uskutočnilo Ministerské zasadnutie Rady OECD za účasti ministrov z 34 členských krajín OECD, krajín pristupujúcich do OECD (Kolumbia, Kostarika, Litva a Lotyšsko) a partnerských krajín OECD.
 • 01.06.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD v júnovej prognóze opätovne znížila odhad rastu svetovej ekonomiky na rok 2016 na 3,0%, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcej prognóze (z novembra 2015) o 0,3 percentuálneho bodu (p.b). Odhad úrovne globálneho rastu na rok 2017 organizácia, v porovnaní s novembrom, rovnako znížila o 0,3 p.b. na 3,3%. Rast prudko spomalil v mnohých rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä u producentov komodít.
 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín G7 15. mája v japonskej Tojame predstavila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najnovšiu publikáciu zo svojej dielne s názvom „Politické postupy pre efektívne využívanie zdrojov”. Publikácia uvádza, že vyspelé ekonomiky síce znížili mieru spotreby surovín a zlepšili úroveň odpadového hospodárstva, avšak stále jestvuje priestor na navrhovanie a výrobu tovaru spôsobom, ktorý by využíval menej prírodných zdrojov a produkuje menšie množstvo odpadu.
 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).
 • 18.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V prvý deň Týždňa čestnosti/bezúhonnosti (OECD Integrity Week) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili OECD a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) publikáciu „Medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom: Mapovanie ekonomického dopadu“.