Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2017

    Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2017, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD. Cieľom predkladaných návrhov bude v súlade s programovými cieľmi vlády SR rozvoj ekonomiky a riešenie aktuálnych socio-ekonomických výziev. Aktivity pôsobenia SR v OECD by mali byť v roku 2017 zamerané na nasledovné oblasti:

1. Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a vyššia konkurenčná schopnosť hospodárstva SR

2. Sektorové politiky SR využívajúce odporúčania OECD v kontexte Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020

3. Rozvíjanie globálnej agendy s prepojením na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami napr. OSN, G20, G7, spolupráca v rozvojovej agende.

MZVaEZ SR na podporu spoločných projektov v roku 2017 vyčlenilo celkovú sumu 70 000€ vo forme dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v súlade s uznesením vlády SR 
č. 480/2014. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25% rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak. 

Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Projekty budú hodnotené a vyberané Koordinačným výborom podľa nasledujúcich kritérií: 

 

  • súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD pre rok 2017, ako aj s prioritami zamerania činnosti samotnej OECD;
  • projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienku pre vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.

 

Podmienky pre prihlásenie projektov:

Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným  projektovým formulárom najneskôr do 11. decembra 2016, poštou na adresu:  

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833 36  Bratislava

Rozhodujúci dátum pre doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                     

Projekt musí obsahovať: 
a) základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR, 
b) charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať, 
c) náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR pre OECD, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom, ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa. 

 

Výber projektov:  
Podmienky pre výber projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.

Pri predkladaní projektov je potrebné venovať pozornosť ďalším dôležitým ustanoveniam Mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:

  1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
  2. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2017.
  3. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie, predloženie prostredníctvom MZVaEZ SR Koordinačnému výboru a archivovať súvisiace dokumenty a doklady pre následnú kontrolu.

 

Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVaEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru. Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne:   

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
tel.:  02/5978 3861

Stála misia SR pri OECD, tel.: 0033156265090, e-mail: oecd.paris@mzv.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-06 22:59:28.422 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014