Spoločné projekty Slovenska a OECD

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom rokovaní dňa 3. 2. 2017 schválil na spolufinancovanie z dobrovoľných príspevkov k realizácií  v roku 2017 nasledovné projekty:

 

1. Projekt ÚPVII SR: „Zabezpečenie účasti experta OECD v procese prípravy  dlhodobej stratégie rozvoja SR do roku 2030 v súlade s Agendou OSN 2030“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR: 14.300€.

 

2. Projekt MŠVVŠ SR: „Analýza nesúladu zručností absolventov vysokoškolského štúdia v krajinách strednej Európy“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR: 7.501€.

 

3.  Projekt MF SR: „Zlepšenie analytických kapacít a postupov verejnej správy v oblasti posudzovania a hodnotenia investičných projektov“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR: 14.300€.

 

4.  Projekt MF SR: „Implementácia Multilaterálneho nástroja („MLI“) upravujúceho existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore priamych daní v kontexte projektu BEPS v SR“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR: 7.523€.

 

5.   Projekt MF SR: „Náklady vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR:  7.600€.

 

6.  Projekt MH SR: „Podpora rozhodovania založeného na dátach súkromného sektora na Slovensku so zameraním na MSP“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR:  11.275€.

 

7.  Projekt MH SR: „Seminár Národného kontaktného miesta k propagácii Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti“. Spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR:  7.501€.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-02-09 19:06:42.2 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014