SR v OSN

Slovenská republika a Organizácia Spojených národov (OSN)

Slovensko sa stalo členskou krajinou Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Slovensko, ako súčasť bývalého Československa, bolo jedným zo zakladateľských štátov OSN v roku 1945. Československý diplomat a Slovák Ján Papánek patril medzi autorov Charty OSN.

 

Slovenská republika aktívne podporuje globálne partnerstvá a efektívnu multilaterálnu spoluprácu. Z tohto dôvodu je členstvo v OSN jedným z hlavných pilierov zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Priority Slovenskej republiky v OSN sú založené na univerzálnych hodnotách multilateralizmu, rovnosti, transparentnosti, rešpektovania slobody a ľudských práv, mieru a bezpečnosti, sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja.

 

OSN môže počítať s podporou Slovenska v efektívnom zvládaní vznikajúcich globálnych výziev a príležitostí. Po vyše 70 rokoch existencie je komplexná a zmysluplná reforma OSN nanajvýš aktuálna. Cieľom reformy je prispôsobiť aktivity OSN potrebám a realitám 21. storočia. Slovensko preto podporuje racionalizáciu a revitalizáciu činnosti Valného zhromaždenia OSN ako aj zmysluplnú reformu Bezpečnostnej rady OSN vrátane jej rozšírenia v oboch kategóriách členstva. V čase pokračujúcej globálnej finančnej a hospodárskej krízy Slovensko kladie osobitný dôraz na posilnenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (HSR), ktorá je prirodzeným styčným bodom v systéme OSN pre rozvoj. Cieľom tohto úsilia je zlepšenie koordinácie a zabránenie zdvojeným činnostiam. Dôležitou súčasťou reformy manažmentu, bez ktorej nemôže byť komplexné posilnenie OSN dosiahnuté, je rozpočtová zodpovednosť a efektívne využívanie financií.

 

Slovenská republika bola v rokoch 2010 – 2012 po prvýkrát vo svojej samostatnej histórii členom Hospodárskej a sociálnej rady OSN, ktorá je jedným z hlavných orgánov OSN. V r. 2012 veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku Miloš Koterec vykonával funkciu predsedu Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Členstvo Slovenskej republiky v Hospodárskej a sociálnej rade OSN predstavovalo cennú a jedinečnú príležitosť na pro-aktívnu spoluprácu v globálnom úsilí dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj formou posilnenej spolupráce všetkých relevantných aktérov, vrátane medzinárodných finančných inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora, univerzít a mládeže.

 

Po úspešnom členstve v Bezpečnostnej rade OSN v r. 2006-2007 a členstve v Rade OSN pre ľudské práva v r. 2008-2011, členstvo a následné predsedníctvo v Hospodárskej a sociálnej rade predstavovali úspešné zavŕšenie prvých 20 rokov členstva Slovenskej republiky v OSN. Slovensko si tento významný míľnik pripomenulo ako skúsená krajina, ktorá je v popredí aktivít zameraných na tri hlavné piliere práce OSN: mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva.
Dôkazom kvality slovenskej diplomacie a rešpektu zo strany partnerov na medzinárodnej scéne je zvolenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do funkcie predsedu 72. zasadnutia VZ OSN. Minister Lajčák bude od septembra 2017 do septembra 2018 zastávať protokolárne najvyššiu funkciu v rámci Organizácie.
V apríli 2017 GT OSN vymenoval do funkcie Výkonnej riaditeľky Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve veľvyslankyňu Oľgu Algayerovú. Medzi slovenských diplomatov pôsobiacich v  seniorských funkciách v rámci OSN patria Ján Kubiš vo funkcii osobitného vyslanca GT OSN pre Irak a zástupca GT OSN pre politické záležitosti Miroslav Jenča. Niekdajší stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku Peter Tomka od roku 2003 pôsobí nepretržite ako sudca Medzinárodného súdneho dvora. Rovnako záslužným je pôsobenie Slovákov v rámci Sekretariátu OSN či ďalších jej špecializovaných programoch a agentúrach.

 

Aktivity Slovenskej republiky v OSN zahŕňajú aj budovanie kapacít OSN v Reforme bezpečnostného sektora (SSR – Security Sector Reform), v ktorej vďaka spolupredsedníctvu v Skupine priateľov, pracujúcej v rôznych formátoch (ako na politickej tak aj expertnej úrovni), hrá vedúcu úlohu.

 

Ľudské práva sú jedným z hlavných pilierov slovenskej zahraničnej politiky. Na základe iniciatívy Slovenskej republiky prijal Výbor OSN pre ľudské práva v roku 2011 „Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa“. V rokoch 2009 – 2010 Slovensko viedlo aktivity smerujúce k univerzálnej implementácii Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC – International Criminal Court) v Haagu. V období 2011 - 2014 bola Slovenská republika členom Byra zmluvných strán Rímskeho štatútu ICC.

 

Slovensko sa aktívne angažuje v operáciách na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Okrem pokračujúcej účasti v mierovej operácii OSN na Cypre (UNFICYP) a na Blízkom východe (UNTSO), ale aj na Haiti (MINUSTAH), Slovensko v období 2011 - 2012 viedlo Regionálne koordinačné centrum “Juh” v operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine, ktorá funguje s mandátom Bezpečnostnej rady OSN. Od r. 2012 je SR vedúcou krajinou Koordinačného centra pre styčné a pozorovacie tímy, ktoré dohliada na monitorovanie situácie na celom území Bosny a Hercegoviny. Aj v mierovej misii ISAF v Afganistane pôsobili jednotky SR. Operácia ISAF sa v r. 2015 pretransformovala na nebojovú operáciu Resolute Support (RS), v ktorej pôsobia príslušníci ozbrojených síl SR s cieľom výcviku afganských ozbrojených síl. V neposlednom rade je Slovenská republika aktívna aj v ďalších regiónoch sveta, napr. v misii EUMM v Gruzínsku.


Podrobnejšie informácie o aktivitách Slovenskej republiky v mierových operáciách OSN sú na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky: www.mod.gov.sk 

 

 

Kontaktné inštitúcie:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor pre OSN a medzinárodné organizácie (OSNO)
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5978 3611
Fax: +421 2 5978 3619
e-mail: osno@mzv.sk
web: www.mzv.sk
 
Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku
Permanent Mission of the Slovak Republic
To the United Nations in New York
801 Second Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017
USA
Tel.: +1 212 286 8880
Fax: +1 212 286 8419
e-mail: un.newyork@mzv.sk
web: www.mzv.sk/unnewyork
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2017-06-27 08:43:37.113 Dátum vytvorenia: Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015