Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Platný cestovný pas s minimálne 6 mesačnou platnosťou pri vstupe do krajiny. Potvrdenie o očkovaní sa nevyžaduje /s výnimkou cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí výskytu žltej zimnice – Afrika, Južná Amerika/

POZOR!

V prípade straty cestovného pasu na území Indie, Bangladéša, Srí Lanky, Nepálu, Maldív a Bhutánu a potreby urýchleného vycestovania je potrebné požiadať o vydanie cestovného preukazu, t.j. náhradného cestovného dokladu potrebného na cestu späť do Slovenskej republiky.


Cestovné pasy formátu Európskej únie sa vydávali od 1. apríla 2005 do 14. januára 2008. Od 15. januára 2008 sa vydávajú nové cestovné pasy s biometrickými prvkami. Prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhý biometrický údaj, ktorým sú odtlačky prstov, sa zavádza s účinnosťou od 22. júna 2009. Platnosť doposiaľ vydaných cestovných dokladov ostáva nezmenená.

Od 26. júna 2012 pri vycestovaní musí mať každý občan Slovenskej republiky vrátane detí vlastý cestovný doklad.

 

Podávanie žiadostí o vydanie cestovného pasu

Cestovný pas občanovi Slovenskej republiky vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (§ 8 ods. 1 zákona).


Cestovný pas sa vydáva na základe žiadosti, ktorá sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu (§ 16 ods. 1 a 2 zákona). Zastupiteľskými úradom Slovenskej republiky na území Indie a priakreditovaných krajinách (Bangladéš, Srí Lanka, Nepál, Maldivy a Bhután) je Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí.

 

Kde a kedy je možné podať žiadosť

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Indie /B, M,N,SL,BH/ na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dillí. Vzhľadom na snímanie biometrických znakov je potrebné termín podania žiadosti dohodnúť vopred telefonicky na t. č. +91 11 26889071.

 

Kto podáva žiadosť

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť (§ 17 ods. 1 prvá veta zákona).


a) občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má cestovný doklad vyhotoviť, osobne.

b) občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov ale je mladší ako 18 rokov

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu (alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka) s úradne osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom (§ 17 ods. 4 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas).

c) občan mladší ako 15 rokov

Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 5 zákona).
Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, podáva žiadosť osoba podľa § 17 ods. 3 zákona (§ 17 ods. 6 zákona), t.j. iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas).

Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove. Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverené do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi.

Ak rodičia občana mladšieho ako 15 rokov neuzavreli manželstvo (ide najmä o tzv. slobodné matky), žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove.

d) občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

Za občana Slovenskej republiky, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 8 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas).
Nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu

Občan Slovenskej republiky, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu (§ 17 ods. 10 zákona). Ak o vydanie cestovného dokladu žiada nevidiaci, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, je povinný k žiadosti pripojiť lekárske osvedčenie o používaní okuliarov s tmavými sklami vydané príslušným zdravotníckym zariadením alebo predložiť preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom s vyznačením druhu zdravotného postihnutia "nevidiaci-blind"; podoba tváre sa nasníma s okuliarami s tmavými sklami (§ 17 ods. 11 zákona).

 

Náležitosti žiadosti podávanej na zastupiteľskom úrade


pdf Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky   (pdf, 158 kB)obsahuje (§ 16 ods. 3 zákona)

a) údaje, ktoré sa povinne uvádzajú v cestovnom pase podľa § 5 ods. 1 zákona:

 • meno a priezvisko,

 • deň, mesiac, rok a miesto narodenia,

 • rodné číslo (musí byť uvedené aspoň v jednom z predkladaných dokladov),

 • pohlavie,

 • štátna príslušnosť,

 • podoba tváre,

 • podpis,

 • biometrické údaje (podoba tváre a odtlačky prstov v dátovom nosiči);


b) ďalšie údaje a podklady podľa § 16 ods. 4 zákona:

 • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,

 • adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku,

 • údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný, skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na kontrolu,

 • vyhlásenie rodiča, ktorý žiada o vykonanie zápisu svojho dieťaťa mladšieho ako päť rokov do cestovného dokladu, o tom, že dieťa nebolo rozhodnutím príslušného orgánu zverené do výchovy druhého rodiča alebo inej osoby,

 • osvedčený podpis rodiča, ktorému bol občan zverený do výchovy (§ 21 ods. 2 zákona),

 • údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo z iného dokladu, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky,

 • údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky predloženom namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu,

 • iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu,

 • doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade.
  Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

 • osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.


Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti o vydanie cestovného pasu pravdivo a úplne požadované údaje, ich pravdivosť a úplnosť preukázať príslušnými dokladmi a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom. Povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu alebo iné osoby podľa § 17 ods. 5 až 8 zákona. Ak nemôže pravdivosť a úplnosť požadovaných údajov preukázať príslušnými dokladmi, je povinný predložiť podklady na ich overenie (§ 16 ods. 5 zákona)

Údaje a podklady k žiadosti o vydanie cestovného dokladu môže občan doložiť predložením platného občianskeho preukazu, ak nie je potrebné doložiť iné doklady podľa odseku 4 (§ 16 ods. 7 zákona).

 

Predkladané doklady

 

a) rodný list a platný cestovný pas Slovenskej republiky
alebo

b) platný občiansky preukaz;

c) ak žiadateľ nie je držiteľom platného občianskeho preukazu ani platného cestovného pasu Slovenskej republiky, predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť staršie ako šesť mesiacov odo dňa jeho vydania;

d) ďalší matričný doklad (napr. sobášny list vydaný orgánom Slovenskej republiky) ak došlo k zmene priezviska sobášom a priezvisko nadobudnuté sobášom sa líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti. V prípade, ak došlo k uzavretiu manželstva v cudzine a sobášom došlo k zmene priezviska žiadateľa, je potrebné najskôr požiadať o zápis uzavretia manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;

e) rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu. Rodný list musí byť vydaný orgánom Slovenskej republiky. Ak sa žiadateľ narodil mimo územia Slovenskej republiky musí najskôr požiadať o zápis narodenia do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;

f) ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu (napr. doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade).

 

Prerušenie konania a výzva na doplnenie žiadosti

Ak žiadosť o vydanie cestovného pasu neobsahuje zákonom požadované údaje a podklady, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva (okresné riaditeľstvo Policajného zboru), konanie preruší a vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadateľ nedoručí doplnenie žiadosti v určenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 16 ods. 6 zákona).

 

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva

a) občanovi ktorý dovŕšil vek 13 rokov s platnosťou na 10 rokov,
b) občanovi mladšiemu ako 13 rokov s platnosťou na 5 rokov a
c) občanovi mladšiemu ako 5 rokov s platnosťou na 2 roky (§ 8 ods. 3 zákona).

 

Správne poplatky

Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII.

a) žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov.............................33,00 EUR
b) žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov....................................13,00 EUR
c) žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov................................8,00 EUR

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správy poplatok neplatí.

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie
1. vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti,
2. vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a
3. vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Poplatok sa vyberie v základnej sadzbe, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov.

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) až c) sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal.

Výška poptatku sa mesačne mení v závislosti od kurzu EURO k INR. O aktuálnej výške poplatku v INR sa informujte priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dillí.
Dôvody odoprenia vydania cestovného dokladu a jeho odňatia

Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi na žiadosť

a) súdu alebo daňového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov a výkonu rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,
b) orgánu činného v trestnom konaní a súdu, ak je proti nemu vedené trestné stíhanie a trestnému stíhaniu sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,
c) orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody, ak nevykonal trest odňatia slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu nebol premlčaný, alebo nebol podmienečne prepustený z výkonu trestu (§ 22 ods. 1 zákona).
Vydanie cestovného dokladu možno odoprieť alebo vydaný cestovný doklad možno odňať, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných alebo pre bezpečnosť štátu (§ 22 ods. 2 zákona).

 

Prevzatie cestovného pasu

Cestovné pasy občanom mladším ako 15 rokov a občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony


Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona)
Cestovné pasy občanom starším ako 15 rokov

Vyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný pas prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

Vydaný cestovný doklad je možné prevziať iba v sídle Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dillí na adrese: 50 M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Poznámka

V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list).
V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským (notár, matrika, zastupiteľský úrad) orgánom (napr. notárom v Indii) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu.


Neplatnosť cestovného pasu

Cestovný doklad je neplatný, ak
a) uplynula doba jeho platnosti,

b) bol poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť, zápisy v ňom sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,

c) obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,

d) podľa podoby tváre v cestovnom doklade nemožno identifikovať jeho držiteľa,

e) zanikne dôvod, pre ktorý sa držiteľovi vydal diplomatický pas alebo služobný pas,

f) je zaplnený záznamami,

g) držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

h) držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,

i) držiteľ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar alebo ktorýkoľvek útvar Policajného zboru, alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,

j) pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,

k) došlo k poškodeniu dátového nosiča.

 

Povinnosti držiteľa cestovného pasu

Občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom cestovného pasu, je povinný najmä:

 • chrániť cestovný pas pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,

 • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru,

 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,

 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka),

 • odovzdať bezodkladne cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne (§ 27 ods. 1 zákona).


Orgánom, ktorý cestovný pas vydal sa rozumie príslušné oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo ktorékoľvek iné oddelenie dokladov na území Slovenskej republiky.

Neplatný cestovný pas môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať (§ 27 ods. 2 zákona). Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas.

Cestovný pas sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný pas ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí (§ 28 ods. 1 zákona).

Kto nájde alebo získa cestovný pas iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, v zahraničí zastupiteľskému úradu, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Túto povinnosť má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný pas za doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný pas získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný pas osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu (§ 28 ods. 2 zákona).

Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí.

Za nesplnenie uvedených povinností môže byť občanovi uložená pokuta podľa § 30 ods. 2 zákona o cestovných dokladoch do výšky 331 EUR alebo podľa § 30 ods. 3 zákona o cestovných dokladoch do výšky 33 EUR.

 

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu

Podľa zákona o cestovných dokladoch je občan povinný ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru (ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru). Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.


Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku (§30 ods. 1 písm. m), za ktorý je možné uložiť pokutu do 331 EUR.
Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu na území Indie (Bangladéšu, Srí Lanky, Nepálu, Maldív a Bhutánu) je potrebné oznámiť najskôr telefonicky na t. č. +91 11 2688 9071 alebo v urgentných pripadoch na +91 98187 99477. Konzulárny pracovník podľa konkrétnej situácie odporučí občanovi ďalší postup.

V prípade straty cestovného pasu na území Indie (Bangladéšu, Srí Lanky, Nepálu, Maldív a Bhutánu) a potreby urýchleného vycestovania je potrebné požiadať o vydanie cestovného preukazu, t.j. náhradného cestovného dokladu potrebného na cestu späť do Slovenskej republiky.

 

Odporúčanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí odporúča slovenským občanom pred vycestovaním na územie Indie(Bangladéšu, Srí Lanky, Nepálu, Maldív a Bhutánu) vyhotoviť si kópiu dátovej strany cestovného pasu, vydaných víz, dve fotografie pasového formátu a držať ich oddelene od ostatných cestovných dokladov. Predloženie kópie cestovného pasu zjednodušuje proces ohlásenia jeho straty alebo odcudzenia v zahraničí, resp. urýchľuje proces vydania cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na cestu do späť na územie Slovenskej republiky.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-02-04 20:09:15.404 Dátum vytvorenia: Thu Feb 04 20:00:27 CET 2016