Stredoeurópska iniciatíva

Výzvy na predkladanie projektov v rámci programu KEP + ponuky stáží vo Výkonnom sekretariáte SEI

 

SEI v skratke

Stredoeurópska iniciatíva (SEI) vznikla 11. 11. 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami. Hlavným cieľom SEI bola pomoc krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k EÚ. Po rozšírení o krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a po rozšírení EÚ v roku 2004 sa začala SEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a východnej Európy. 
 
Členmi SEI je 17 štátov: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina. 
 
Základná štruktúra SEI je tvorená tromi dimenziami: vládnou, ekonomickou a parlamentnou. Na vládnej úrovni sú najvyššou formou každoročné summity predsedov vlád a schôdzky ministrov zahraničných vecí organizované predsedníckou krajinou. Výkonnou zložkou vládnej dimenzie sú stretnutia Výboru národných koordinátorov. Na parlamentnej úrovni sa stretávajú zástupcovia národných parlamentov.
 
Generálnym tajomníkom Výkonného sekretariátu SEI je od januára 2019 bývalý senátor Roberto Antonione (IT). Pozíciu alternujúceho GT SEI vykonáva od februára 2018 Antal Nikoletti (HU). Sídlom SEI je taliansky Terst.
 

Predsedníctvo SEI

Predsedníctvo SEI zvyčajne rotuje podľa abecedného poriadku začiatočného písmena oficiálneho názvu krajiny v anglickom jazyku, ale i na báze záujmu a dobrovoľnosti. Predsedníctvo trvá jeden kalendárny rok. Slovenská republika bola predsedníckou krajinou SEI v roku 2005 a ďalšie predsedníctvo by mala vykonávať v roku 2028. Aktuálne predsedá Stredoeurópskej iniciatíve Taliansko.
 

Finančné nástroje SEI

Kooperačný fond bol vytvorený s cieľom napomôcť dosiahnuť zámery a ciele SEI prostredníctvom tzv. projektov kooperačných aktivít- seminárov, konferencií a tréningových kurzov.
 
Trust Fund pri Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) bol založený s cieľom podporiť aktivity SEI zamerané predovšetkým na oblasť infraštruktúry, energie, pôdohospodárstva, stavebníctva, malého a stredného podnikania.
 
Program KEP („Know-how Exchange Programme, KEP“) je určený na podporu spolupráce a transferu know-how a skúseností nových členských krajín EÚ nečlenským krajinám. Je financovaný z Kooperačného fondu a Trust Fondu SEI.
 
Európske projekty podporujú zapojenie členských štátov SEI do európskych projektov, zameraných na medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, udržateľného rozvoja, informačnej spoločnosti, kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.
 
Vedecko – technologická sieť podporuje vedecko-technologickú spoluprácu pracovníkov prostredníctvom medzinárodných výskumných centier v Terste a v partnerských inštitúciách v krajinách SEI, ich účasť na výskumných projektoch, vedeckých workshopoch zameraných na oblasti teoretickej a aplikovanej fyziky, matematiky, bio-inžinierstva, nanotechnológie, chémie a pod.
 
Univerzitná sieť („University Network, UniNet“) je príležitosťou pre členské univerzity realizovať výmenné pobyty študentov a učiteľov.
  

 

Verejné obstarávanie v SEI

Záujemcovia o účasť v tendroch SEI sa zaregistrujú zaslaním prihlasovacieho formulára a potrebných príloh v závislosti od aktuálnej výzvy.
Bližšie informácie získajú kontaktovaním SEI prostredníctvom e-mailovej adresy: euprojects@cei.int
 
 
Finančné limity sú stanovené nasledovne: 
ak je hodnota zákazky do 39 999,99 EUR súťaž nie je povinná a spomedzi predložených ponúk môže byť priamo vybraný poskytovateľ služby,
ak je hodnota zákazky od 40 000 do 206 999,99 EUR do užšieho výberového konania bude zaradených 5 súťažných ponúk, vybraní kandidáti budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu,
ak je hodnota zákazky nad 407 000 EUR obstarávanie prebieha podľa platnej európskej legislatívy (Smernica 2004/18/EC).
 
Hodnotenie ponúk sa líši v závislosti od typu ponuky: 
pri prijímaní expertov sa posudzuje prax v odbore, komunikačné a IT schopnosti, znalosť anglického jazyka alebo iných jazykov SEI
pri poskytovaní služieb si osoba zodpovedná za verejné obstarávanie môže zvoliť medzi dvoma spôsobmi hodnotenia:
- výber ponuky s najnižšou cenou
- výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
 
Podľa potreby môžu byť predkladané ponuky hodnotené aj na základe ďalších kritérií.
Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2019 Dátum vytvorenia: 5.3.2015