Reakcia na medializované skutočnosti ohľadom financovania CERN

23.10.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

V súvislosti s medializáciou skutočnosti, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezaplatilo v roku 2019 príspevok do Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), ako aj reakcie rezortu školstva že problém nie je len v ich rukách ale aj v rezorte diplomacie si dovoľujeme uviesť nasledovné:

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom medzirezortného programu na úhradu príspevkov Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií, tento program je však decentralizovaný. To znamená, že prostriedkami nedisponuje MZVEZ SR, ale sú rozpočtované vo všeobecnej pokladničnej správe Ministerstva financií Slovenskej republiky. Účastníci tohto programu sú jednotlivé Ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS) a tie vecne a finančne zodpovedajú za plnenie medzinárodných záväzkov. V prípade, že finančné záväzky jednotlivých ÚOŠS nie sú kryté, je ich povinnosťou vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom financií SR pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie. Príspevok do CERN je teda v plnej kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

MZVEZ SR nedostalo žiadnu žiadosť od rezortu školstva o podporu pri rokovaní s rezortom financií ani indíciu, že ich finančné záväzky voči uvedenej organizácií nie sú kryté.