Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí SR

26.9.2012 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

V súvislosti s otázkou existencie slovenskej legislatívy postihujúcej popieranie genocídy Arménov v roku 1915 je relevantným ustanovením vnútroštátneho právneho poriadku SR § 424a Trestného zákona (Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu).

V zmysle uvedeného ustanovenia je trestným činom, ak niekto hanobí skupinu alebo jednotlivca verejným ospravedlňovaním, verejným popieraním alebo vážnym zľahčovaním skutkov považovaných článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny alebo skutkov považovaných článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločiny proti mieru, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti.

Zákonodarca viaže stíhanie týchto skutkov len vo vzťahu k tým genocídam, vojnovým zločinom, zločinom proti mieru alebo zločinom proti ľudskosti, za spáchanie ktorých bol páchateľ alebo účastník odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu. Do dnešného dňa nebol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok medzinárodného súdu vo veci spáchania arménskej genocídy.

Záväzný výklad uvedeného ustanovenia trestného kódexu patrí do pôsobnosti súdov Slovenskej republiky.