Back

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, výnimky a postup pre vybavenia tranzitu

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, výnimky a postup pre vybavenia tranzitu

2.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Maďarsko

Na území Maďarska  naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 -  uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek.

 

Cestovanie s návratom do 48 hodín

Od 27. mája 2020  od  polnoci  platí  rozhodnutie maďarskej vlády 235/2020  (V.26) vo veci prekročenia hraníc do Maďarska. Nariadenie umožňuje občanom Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným pobytom  bez obmedzení prekročenie hraníc v smere zo Slovenskej republiky a pobyt v Maďarsku na 48 hodín. Dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.
 

Podľa nariadenia platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platí pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR pri návrate z Maďarska (a iných krajín) do SR vstup bez obmedzení, pokiaľ ich pobyt mimo územia SR nepresiahol dobu 48 hodín.
 

Zároveň platí neobmedzený vstup pre osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa  na  území  Maďarska,  ktoré  vstupujú  na  územie  Slovenskej  republiky hraničnými  priechodmi  medzi  Slovenskou  republikou  a  Maďarskom, alebo medzi  Slovenskou  republikou  a  Českou  republikou,  pokiaľ  sa  na  území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať  príslušníkovi  Policajného  zboru  pri  hraničnej  kontrole  dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Maďarska najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr.  preukaz  o zdravotnom  poistení,  nájomná  zmluva,  pracovná zmluva, dohoda  o vykonaní  práce,  potvrdenie  od  zamestnávateľa,  list  vlastníctva k nehnuteľnosti  určenej  na  bývanie,  živnostenský  list,  potvrdenie  o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
 

docx Tlačivo o prekročení štátnej hranice  (docx; 18.69 KB)

 

Nariadenie maďarskej vlády 235/2020 (V.26) sa nevzťahuje na prekročenie hranice nákladnou dopravou a platí od 27. mája 2020.
 

Krátkodobý 48-hodinový pobyt na území Maďarska je určený pre pobyt a následne návrat do domovskej krajiny, nevzťahuje na odlety a prílety z medzinárodného letiska

 

 

Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Štúrovo - Esztergom
 • Šahy - Parassapuszta
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Milhost -Tornyosnémeti
 • Komárno - Komárom
 • Lenártovce - Banreve
 • Kráľ - Banreve
 • Čuňovo - Rajka
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
 • Hosťovce – Tornanádaska –

 

Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine.

 

 

Poriečny hraničný priechod

Štúrovo-Esztergom - od 2. júna 2020 pre nákladnú dopravu v čase od 06.00 hod.  
 

Cestný hraničný priechod

Hosťovce – Tornanádaska – od 2. 6. 2020 s nepretržitou prevádzkou v čase od 06.00 hod.
 

 
Za účelom návratu do Slovenskej republiky a následnej izolácie v zariadeniach určených štátom v zmysle platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sú určené hraničné priechody SR:
 

 • Čunovo – Rajka (diaľnica)
 • Šahy – Parassapusta
 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 • Komárno – Komárom

 

Železničná a autobusová preprava

Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.
 

 

Letecká preprava

Letecká preprava v  krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu, resp. je im umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke.
 


 

Prílet na  medzinárodné  letisko v Budapešti

V zmysle Nariadenia maďarskej vlády z 26. marca 2020 platí zákaz vstupu cudzích štátnych príslušníkov na územie Maďarska aj civilnou leteckou dopravou.
 
V kontexte vnútroštátnych nariadení Maďarska, príslušné orgány majú právo vrátiť z tranzitnej zóny cudzích štátnych príslušníkov do krajiny odletu. Vzhľadom na uvedené, upozorňujeme občanov, aby hľadali iné možnosti návratu na územie Slovenskej republiky, nie cez Maďarsko.
 

Občania majú možnosť požiadať príslušné maďarské orgány o povolenie na webovej stránke www.police.hu - formulár s označením COVID-19. O povolenie je možné žiadať iba v nevyhnutných prípadoch.

Upozornenie: bez jeho vydania nie je možné vystúpiť na letisku v Budapešti (polícia má minimálne 72 hodín na spracovanie žiadosti).
 

 

Upozornenie/Repatriácia cestnou osobnou dopravou:
 
Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom.
 

Tranzit Maďarskom (návrat do SR)
 
Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície. Žiadosť o tranzit (návrat do SR) cez Maďarsko predkladajú občania SR príslušnému zastupiteľskému úradu SR  v krajine, z ktorej cestujú späť na územie SR napr. Z Rumunska, Srbska, Bulharska, Macedónska, Slovinska, Grécka, Chorvátska.
 
Cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky žiadajú o povolenie na tranzit diplomatickú misiu štátu, ktorého sú občanmi.  
 
Výnimky na vstup do Maďarska za špecifikovaným účelom  Od 11.05.2020 platí nariadenie maďarskej vlády 29000/12535-1/202, že cudzinci (vrátane občanov SR) si môžu podávať žiadosti na maďarskú políciu (v maďarskom jazyku) o povolenie na udelenie výnimky na vstup  za týmto účelom:
 
a)  účasť na súdnom procese
b)  obchodná činnosť, ktorú odôvodňuje pozývací list od ústredného orgánu štátnej správy, nezávislého regulačného orgánu alebo autonómneho orgánu štátnej správy
c)  ošetrenie v zdravotníckom zariadení - sprievodný list alebo podobný dokument
d)  skúškové povinnosti - v prípade, ak je osoba študent strednej alebo vysokej školy potvrdenie od inštitúcie
e)  výkon práce prepravnej činnosti - v prípade cestovania osobnou dopravou - zamestnávateľ vystaví potvrdenie o východiskovom bode alebo cieli
f)  účasť na pohrebe blízkej osoby.
 
V súvislosti s prekročením slovensko-maďarských hraníc a tranzitu cez územie Maďarska, sa môžete obrátiť  so  žiadosťou o udelenie výnimky na vstup do Maďarska na Prezídium Policajného zboru Maďarska (Országos Rendőr-főkapitányság), v maďarskom jazyku.


Žiadosť je možné zaslať len elektronicky a musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a cestujúcich ako aj adresu ich pobytu, telefonický a e-mailový kontakt na nich, účel a odôvodnenie žiadosti, dátum, miesto a spôsob prekročenia hranice. K žiadosti treba priložiť identifikačný preukaz, doklad potvrdzujúci dôvod alebo danú situáciu, kópiu dokladu, ktorý je podkladom pre udelenie výnimky, v prípade cesty, na ktorú bola osoba poverená, poverenie.

Ak osoba nedisponuje zákazníckym portálom, môže byť žiadosť podaná na webovej stránke polície prostredníctvom dotazníka

 

 

Formulár žiadosti nájdete v tabuľke pod názvom inNOVA űrlap.

 

Kontakty na maďarskú políciu
Adresa: 1139 Budapešť, Teve utca 4-6
Korešp. adresa: 1903 Budapešť, Pf. 314
Tel.: +36-1-443-5500
E-mail: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu
Stála služba: ugyelet.orfk@orfk.police.hu
 

Žiadosti, ktoré nebudú zodpovedať obsahovým alebo formálnym požiadavkám (nebudú vyplnené v maďarskom jazyku, neúplné, nebudú obsahovať dôvod na udelenie výnimky), budú maďarskou stranou zamietnuté. Osoba musí ukázať pri vstupe na územie Maďarska na výzvu polície originál dokumentov, ktoré ho oprávňujú na vstup.
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nemá pri vybavovaní výnimiek na povolenie na vstup do Maďarska žiadne právomoci ani kompetencie.  
 

Možnosť vycestovania do Maďarska na obchodnú (služobnú) cestu

Štatút obchodných cestujúcich upravuje nariadenie vlády 174/2020 z 30.4.2020. Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku,  ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení (neplatí povinná 14 dňová karanténa). Od občanov SR bude maďarská polícia na vstupe požadovať potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností bude maďarská polícia žiadať doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra, ktoré potvrdia, že dotyčný občan je registrovaným vlastníkom firmy.
 

 

Opatrenia pre nákladnú dopravu

Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  
 
M15 Čuňovo - Rajka
Milhost - Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta
 

Obojstranná nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Kráľ - Banreve – aj medzinárodná kamiónová doprava s miestom nakládky  alebo vykládky v Českej republike a Poľskej republike
 • Hosťovce-Tornanádaska - otvorený od 4. mája 2020, denne od 06.00 hod. do 18.00 hod.  pre obojstrannú  osobnú a nákladnú dopravu do max. 3,5t. Platí iba pre dopravu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
 • Komárno - Komárom - od 11. mája 2020 aj pre malé nákladné vozidlá do 3,5t
 • Štúrovo – Esztergom - od 11. mája 2020 aj pre malé nákladné vozidlá do 3,5t

 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
 

Povinné lekárske prehliadky

Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov s nosnosťou do 3,5t, okrem horeuvedených výnimiek.  
 

Dopravné obmedzenia

Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
 

Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa mapky.
 

Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.
 

Voľný cezhraničný pohyb

Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.
 
Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.