RSS zoznamy

Back

ELA – Európsky orgán práce – poputuje do Bratislavy

ELA – Európsky orgán práce – poputuje do Bratislavy

13.6.2019

Luxemburg ( 13. júna 2019) – Najdôležitejšou udalosťou zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) bola voľba sídla novej európskej agentúry – Európskeho orgánu práce (ELA), o ktorom rozhodovali v tajnom hlasovaní prítomní politickí zástupcovia členských štátov EÚ. Súboj o získanie sídla sa odohral medzi Slovenskom, Cyprom, Lotyšskom a Bulharskom - členskými štátmi, ktoré pristúpili do Európskej únie po roku 2004. 


Optimistické vyhliadky Slovenska, že v konkurencii o hosťovanie európskej agentúry po prvýkrát uspeje a získa väčšinovú podporu členských štátov EÚ sa dnes naplnili a Bratislava sa tak stane oficiálnym sídlom Európskeho orgánu práce. 


Slovenskú delegáciu viedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a štátny tajomník Branislav Ondruš. Minister Richter hneď po hlasovaní odpovedal na otázky slovenských aj zahraničných médií spolu s eurokomisárkou Marianne Thyssen. Záznam rozhovoru si môžete pozrieť tu: http://bit.ly/2Zok4z0 


Zasadnutie Rady potom pokračovalo horizontálnou politickou diskusiou ministrov na tému Európskeho semestra 2019 so zameraním na sociálne aspekty a výzvy v oblasti zamestnanosti. Podľa úvodných slov Európskej komisie, hospodárska situácia v EÚ je už siedmy rok po sebe priaznivá, počet zamestnaných osôb je rekordne vysoký a nezamestnanosť rekordne nízka. Medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a skupinami obyvateľstva sú však ešte stále veľké rozdiely. Odporúča preto členským štátom zintenzívniť dynamiku reforiem a podporovať  udržateľný a inkluzívny rast. 


Diskusia ministrov počas pracovného obeda bola venovaná téme spravodlivej pracovnej mobility  v EÚ a jej príspevku k zlepšeniu výsledkov trhu práce.


Ministri prijali viaceré Závery Rady, ktoré sa týkali meniaceho sa sveta práce a vplyvu nových foriem práce na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Ďalšie závery sa zamerali na opatrenia, ktoré by mali napomôcť k odstráneniu rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a posledné sa venujú osobitnej správe Dvora audítorov o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a jeho príspevku k znižovaniu chudoby. Ministri tiež vzali na vedomie správu o pokroku k návrhu horizontálnej antidiskriminačnej smernice. 


V závere Rady predstavilo nadchádzajúce FI PRES svoje priority a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti na druhý polrok 2019.