RSS zoznamy

Back

Literárne informačné centrum vyhlasuje výzvu na získanie dotácie na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka

Literárne informačné centrum vyhlasuje výzvu na získanie dotácie na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka

11.9.2019 | Nemecko
Grant na preklad ukážky z diela pôvodnej slovenskej literatúry do nemeckého jazyka umožňuje profesionálnym prekladateľom umeleckej literatúry do nemeckého jazyka uchádzať sa o finančnú dotáciu bez viazanosti na zmluvu s vydavateľstvom. Dotácia pokryje honorár za preklad časti diela, ktoré majú záujem prekladať celé, a získať tak materiál v nemeckom jazyku, ktorý môžu využiť pri rokovaní s budúcimi vydavateľmi.
 
Dotácia vo výške 18 eur za normostranu sa viaže na 15 – 25 normostrán (normostrana je 1800 znakov) ukážky v nemeckej verzii.
Prekladateľ, ktorý získa dotáciu na ukážku, má automaticky nárok na prekladateľskú rezidenciu SCUP v Bratislave.
 
Termíny:
Uzávierka posielania žiadostí: 30. 9. 2019
Vyhlásenie podporených uchádzačov: 10. 10. 2019
Predloženie prekladu: 30. 11. 2019
 
Žiadosť musí obsahovať:
a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)
b/ Vybranú ukážku v slovenskom jazyku
c/ List objasňujúci motiváciu prekladať vybrané dielo
d/ Písomný návrh ďalšieho postupu pri snahe presadiť knihu v konkrétnych vydavateľstvách a zdôvodnenie tohoto výberu (predchádzajúca spolupráca alebo komunikácia, profil vydavateľstva a podobne)
 
Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom do 30. 9. 2019 na uvedenú poštovú a emailovú adresu:
Literárne informačné centrum:
Námestie SNP 12
81102 Bratislava
Slovenská republika
 
Podmienky:
Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež. (Výzva sa netýka poézie, vedeckej a odbornej literatúry.)
Vybrané dielo nesmie byť v minulosti knižne publikované v nemeckom jazyku. Týka sa to aj diel, ktoré už majú podpísanú licenčnú zmluvu. (Orientačný zoznam týchto diel prikladáme v prílohe.) Vybraná ukážka nesmie byť už preložená a publikovaná časopisecky alebo v antológiách v nemeckom jazyku. Neakceptujeme tiež ukážky, ktoré si Literárne informačné centrum od daného prekladateľa už pred tým objednalo na preklad a riadne za ne zaplatilo.
Literárne informačné centrum získava práva na preklad ukážky a môže ju využívať vo svojich propagačných materiáloch a činnosti.
Dotácia bude vyplatená po tom, ako ju prekladateľ dodá v požadovanej kvalite a v riadnom termíne (do 30. 11. 2019).
Výzva sa týka všetkých prekladateľov do nemeckého jazyka, uprednostnení budú prekladatelia, ktorí majú za sebou aspoň jeden publikovaný preklad knihy vo vydavateľstve v ktorejkoľvek nemecky hovoriacej krajine.
 
Konzultácia je možná na adrese: katarina.balcarova@litcentrum.sk
 
Orientačný zoznam slovenských diel, ktoré už vyšli alebo vychádzajú v nemeckom jazyku:
 
1. Ľuboš Jurík, Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie, 2020
2. Peter Balko, Vtedy v Lošonci, 2020
3. Pavol Rankov, Matky, 2020
4. Peter Krištúfek, Dom hluchého, 2019
5. Balla: V mene otca, 2019
6. Rút Lichnerová, Zlatá rybka, 2019
7. Monika Kompaníková, Na sútoku, 2019
8. Michal Hvorecký, Trol, 2018
9. Mária Bátorová, Stred, 2018
10. Anton Hykisch, Milujte kráľovnú, 2018
11. Etela Farkašová, Nedeľné fotografie (Priateľstvá padajúceho lístia), 2017
12. Svetlana Žuchová, Obrázky zo života M., 2017
13. Jana Beňová, Café Hyena, 2017
14. Jana Juráňová, Mojich sedem životov, 2017
15. Jana Juráňová, Nevybavená záležitosť, 2016
16. Jana Beňová, Preč! Preč!, 2015
17. Michal Hvorecký, Dunaj v Amerike, 2015
18. Pavol Rankov, Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), 2014
19. Monika Kompaníková, Piata loď, 2014
20. Daniela Kapitáňová, Samko Tále, Kniha o cintoríne, 2010
21. Jozef Banáš, Zóna nadšenia, 2010
22. Michal Hvorecký, Eskorta, 2009
23. Jana Beňová, Parker, ľúbostný román, 2008
24. Anton Hykisch, Čas majstrov, 2007
25. Michal Hvorecký, Plyš, 2006
26. Dušan Dušek, Pešo do neba, 2003
 
Doplňujúce informácie o rezidencii SCUP:
Slúži na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.);
štipendium vo výške 15,60 eur/ deň, 218,40 eur/ 2 týždne alebo 327,60 eur/3 týždne sa udeľuje na prekladateľské študijné pobyty (2-3 týždne) na základe predloženej žiadosti so zdôvodneným (študijným alebo prekladateľským) projektom;
štipendium sa neposkytuje v hotovosti, ale vo forme štipendijného pobytu, v ktorom je zahrnuté ubytovanie (v Bratislave) alebo ubytovanie a strava (v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci alebo v Domove I. Stodolu v Piešťanoch);
štipendijný pobyt v DSS Timrava v Hornom Smokovci a v DIS v Piešťanoch nie je možné čerpať v mesiacoch júl, august a september; 
podmienkou udelenia štipendia - okrem náležite zdôvodnenej a schválenej žiadosti - je aj vyhlásenie uchádzača, že počas pobytu na Slovensku nepoberá finančnú podporu od inej organizácie.
 
Doplňujúce informáci o grantovom programe SLOLIA:
Prekladateľov by sme chceli informovať, že zahraniční vydavatelia prekladov slovenskej literatúry majú k dispozícii grantový program SLOLIA, ktorý má za sebou približne 800 podporených titulov, má uzávierku štyrikrát do roka a administratívne nenáročnú žiadosť.
 
Viac informácii o grantových programoch SCUP, SLOLIA, slovenských autoroch a ich dielach v slovenskom jazyku a prekladoch, je na webovej stránke Literárneho informačného centra www.litcentrum.sk.