RSS zoznamy

Back

Rada pre konkurencieschopnosť potvrdila ambíciu posilniť ochranu spotrebiteľov EÚ

Rada pre konkurencieschopnosť potvrdila ambíciu posilniť ochranu spotrebiteľov EÚ

2.12.2019 | Ekonomické správy | Belgicko

Brusel (28. novembra 2019) – Rada EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) zasadala v prvý deň vo formácii priemysel a vnútorný trh. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. 
Dôležitým výsledkom je schválenie všeobecného smerovania k návrhu Smernice o žalobách v zastúpení. Ide o významný krok k ďalšiemu zvýšeniu ochrany a posilneniu práv európskych spotrebiteľov. Smernica umožní spotrebiteľským organizáciám podávanie kolektívnych žalôb v prípade porušenia práv zákazníkov. Členské štáty vyjadrili spokojnosť, že sa podarilo dosiahnuť kompromis a schváliť politickú líniu, aj keď viacerí ministri zdôraznili, že sa usilovali o ambicióznejší návrh. Trialógy s Európskym parlamentom by sa mali otvoriť na začiatku roku 2020. 
Rade sa následne nepodarilo dosiahnuť dohodu na všeobecnom smerovaní k návrhu Smernice o zverejňovaní informácií o dani z príjmov. Smernica zavádza pre veľké nadnárodné spoločnosti so sídlom v Európskej únii (ktorých výnosy presahujú 750 miliónov Eur ročne počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov) povinnosť zverejniť všetky zaplatené dane. Fínske predsedníctvo v Rade EÚ uviedlo, že bude na predmetnom návrhu ďalej pracovať s cieľom dosiahnuť dohodu čo najskôr.
V politickej diskusii ministrov rezonovali témy obchodnej politiky, digitalizácie a politiky hospodárskej súťaže. Ministri sa zhodli v tom, že v klimatickej transformácii hospodárstva a osobitne priemyslu je potrebné hľadať také možnosti, ktoré neohrozia konkurencieschopnosť podnikov a ochránia jednotný trh EÚ pred neférovým správaním podnikov z tretích krajín. Varovali najmä pred únikom uhlíka (carbon leackage). V diskusii tiež rezonovala potreba neustáleho budovania vnútorného trhu, vrátane jeho digitálnej dimenzie. Silný vnútorný trh je najlepším predpokladom pre silnú EÚ voči najväčším konkurentom. 
Počas obeda ministri diskutovali o novej politike pre malé a stredné podniky (MSP), ktorú by mala zverejniť nová Európska komisia. Členské štáty najčastejšie skloňovali potrebu zabezpečenia digitalizácie MSP, ich prístupu k investíciám a znižovanie administratívnej záťaže.