RSS zoznamy

Back

Rada pre konkurencieschopnosť vo formácii vesmír a výskum

Rada pre konkurencieschopnosť vo formácii vesmír a výskum

2.12.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko

Brusel (29.novembra 2019) – Na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť vo formácii vesmír a výskum viedla slovenskú delegáciu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. 
V časti zasadnutia venovanej téme vesmíru ministri prijali závery k dokumentu „Kozmické riešenia pre udržateľnú Arktídu“, ktorý poukazuje na význam kozmickej infraštruktúry, údajov a služieb pre arktickú oblasť, najmä na monitorovanie klimatických zmien a zabezpečenie hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľného rastu v tejto oblasti. Následne sa uskutočnila politická diskusia ministrov o podpore udržateľného kozmického hospodárstva. V Európe rastú očakávania týkajúce sa vesmírnych aktivít ako hnacej sily hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a poskytovania nástrojov na riešenie spoločenských a globálnych výziev. Vesmírne hospodárstvo prechádza rýchlou transformáciou, ktorá vytvára nové príležitosti na vývoj inovatívnych produktov, služieb a procesov, čo zvyšuje pridanú hodnotu vo vesmírnych aj v „nevesmírnych“ odvetviach.
Ministri členských štátov EÚ počas pracovného obeda diskutovali o potrebe zvyšovania investícií súkromného sektora do výskumu a inovácií a úlohe nového rámového programu EÚ pre výskum a inovácie  (2021 - 2027) Horizont Európa.
V časti zasadnutia venovanej výskumu Rada nedosiahla čiastočnú dohodu o všeobecnom smerovaní k návrhu legislatívneho aktu: „Výskumný a vzdelávací program Euratom 2021 - 2025, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont Európa“. Schválenie zablokovali Rakúsko a Luxembursko, ktoré žiadajú z textu vypustiť všetky prepojenia medzi výskumom a vzdelávacími aktivitami v oblasti jadrovej energie a klimatickou neutralitou. 
Návrh výskumného a vzdelávacieho programu Euratom sa zaoberá kľúčovými otázkami aplikácií jadrovej energie v Európe a ich využitím v prospech širokej verejnosti, medzi iným aj v zdravotníctve. Pritom dôraz kladie na ochranu, bezpečnosť, účinnosť a spoľahlivosť systémov. Zahŕňa tiež opatrenia na zníženie bezpečnostných rizík a na podporu rozvoja bezpečných jadrových technológií a optimálnej ochrany pred žiarením. 
Rada prijala kvalifikovanou väčšinou závery k návrhu Nariadenia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT). Úlohou EIT je stimulovať inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenia na vybrané naliehavé globálne výzvy. Aktivity EIT sa realizujú prostredníctvom širokých zoskupení podnikov, výskumných tímov a vysokoškolských vzdelávacích subjektov (tzv. znalostné inovačné spoločenstvá).
Rada tiež schválila závery k aktualizovanej stratégii EÚ k biohospodárstvu. Udržateľné a obehové biohospodárstvo má transformačný ekonomický potenciál a prispieva k dekarbonizácii ekonomiky. V stratégii sa preto odporúča, aby sa EÚ sústredila na zavádzanie biohospodárskych aktivít v celej Európe.