RSS zoznamy

Back

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO)

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO)

19.3.2019 | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Belgicko

Brusel (15. marca 2019) – Pod vedením Rumunského predsedníctva sa uskutočnilo formálne zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO). Hlavné politické diskusie boli venované Európskemu semestru 2019 a sociálnemu rozmeru EÚ po roku 2020.

 

Ministri si vymenili názory na nedávno zverejnený druhý balík dokumentov k európskemu semestru, ktorý v úvode predstavila Európska komisia. Vďaka výraznému hospodárskemu rastu sa v EÚ zlepšila situácia na trhu práce, avšak mnohé výzvy a nerovnováhy pretrvávajú. Ministri sa v rámci diskusie zhodli, že je potrebné inovovať systémy sociálnej ochrany a vytvárať kvalitné pracovné miesta s dôstojnými pracovnými podmienkami.  Dynamiku pracovných trhov musí sprevádzať adekvátne investovanie do zvyšovania zručností pracovníkov, ktoré by im umožnili bezproblémovú adaptáciu na rýchlo  sa meniacom trhu práce. Práve v súvislosti s budúcimi investičnými výzvami v členských štátoch Európska komisia po prvýkrát doplnila balík európskeho semestra aj o možnosť využitia budúcich fondov politiky súdržnosti EÚ v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027.

 

V rámci diskusie k sociálnemu rozmeru Európy po roku 2020 si ministri vymenili názory na budúcu podobu sociálneho modelu EÚ, ktorý musí odpovedať na vážne sociálne výzvy ako demografické zmeny, digitalizácia spoločnosti či dopyt po nových zručnostiach. Uviedli, že stavaním na zásadách Európskeho piliera sociálnych práv a s využitím nástrojov na európskej úrovni môžeme uvedené výzvy riešiť efektívnejšie. Ministri sa zhodli na potrebe posilňovať sociálnu dimenziu EÚ a zintenzívniť úsilie o vzostupnú konvergenciu v EÚ. V tomto duchu sa vyjadril aj minister práce Ján Richter, ktorý zdôraznil: „Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a dávkach medzi členskými štátmi navzájom, ale aj v rámci jednotlivých krajín Únie podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Práve preto dlhodobo presadzujeme európske snahy o konvergenciu v sociálnej oblasti v rámci Únie. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerov k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou.“

 

Obedňajšia diskusia ministrov nadviazala na zverejnenú správu Európskej komisie o vykonávaní odporúčania Rady Cesty zvyšovania úrovne zručností, ktorá je súčasťou nového programu Komisie v oblasti zručností pre Európu z júna 2016. Ministri sa stotožnili s hlavnými zisteniami správy a potvrdili, že vzdelávacie systémy sa musia adaptovať na potreby trhu práce a podporovať aj dospelých s nízkou úrovňou zručností v získaní novej kvalifikácie, aby nedochádzalo k ich predčasnému vylúčeniu z pracovného života. V tomto smere považujú za dôležité využitie potenciálu Európskeho sociálneho fondu.

 

Predsedníctvo informovalo Radu o stave rokovaní s Európskym parlamentom v jednotlivých spisoch. Ministri venovali najväčšiu pozornosť revízii nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.  Vzhľadom na politicky citlivú problematiku sa zákonodarcom zatiaľ nepodarilo nájsť prijateľný kompromis.

 

Slovensko na Rade EPSCO zastupoval minister PSVR SR Ján Richter a štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, ktorí sa na okraj Rady stretli aj so svojimi rezortnými partnermi z Poľska, Maďarska, Lotyšska, Estónska, Dánska, Francúzska a Bulharska. Cieľom týchto stretnutí bolo získať podporu pre kandidatúru Slovenska na hosťovanie Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave.