RSS zoznamy

Back

Výzva na zmiernenie následkov koronakrízy v regiónoch

Výzva na zmiernenie následkov koronakrízy v regiónoch

21.5.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je zameraná na obce, mestá, regióny aj vyššie územné celky, pričom jej cieľom podporiť malé projekty a pomôcť rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na zmiernenie dopadov krízy. Z alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na  podporu tvorby a udržania pracovných miest a podporu lokálnych komunít.

Pre infomáciu:
Podpora bude zameraná na prípravu a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na: 
1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít; 
2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít ( seniorov a pod.); 
3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy; 
4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia; 
5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.; 
6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy; 
7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest, 
8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.) 
Oprávnené obdobie vzniku výdavkov  od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2021.