RSS zoznamy

Back

Poľsko – zavedenie možnosti tranzitu cez územie Poľskej republiky

Poľsko – zavedenie možnosti tranzitu cez územie Poľskej republiky

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Poľsko

Poľská republika oznámila, že rozšírila výnimku na vstup na jej územie o nasledujúce skupiny: 

 

1. občanov členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie spolu s ich manželmi / manželkami a deťmi za účelom tranzitu cez územie Poľskej republiky v čase kratšom ako 12 hodín do miesta ich pobytu alebo bydliska; 
 

2. žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike. 

 

Zároveň Poľská republika rozšírila možnosti vstupu na jej územie pre vodičov vykonávajúcich cestnú dopravu v rámci medzinárodnej cestnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy, ktorí prechádzajú územím Poľskej republiky iným dopravným prostriedkom, ako je vozidlo slúžiace na cestnú dopravu, za účelom odpočinku, resp. návratu do práce z odpočinku (v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 561/2006). 

 

Podrobnosti na nájdete na tejto linke