Všetky správy

Back

Ingrid Brocková at Extraordinary Virtual Summit of Central European Initiative Member States

​Ingrid Brocková na mimoriadnom virtuálnom samite členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy

15.5.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dňa 15. mája 2020 zastupovala SR na mimoriadnom virtuálnom samite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). „Vďaka posilneniu prevencie, vzájomnej informovanosti a koordinácie na regionálnej úrovni, máme šancu preklenúť súčasnú krízu rýchlejšie a vyjsť z nej do budúcna silnejší,“ bol jej odkaz partnerom z členských krajín tejto najstaršej európskej regionálnej platformy.

 

Hlavnou témou stretnutia predstaviteľov vlád krajín strednej a východnej Európy a západného Balkánu, ktoré zorganizovala Čierna Hora, predsedajúca SEI v roku 2020, bola diskusia o riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na národné ekonomiky i občanov v sedemnástich členských krajinách SEI. Účastníci zasadnutia si vymenili informácie o prijatých opatreniach vo svojich krajinách a zároveň hľadali synergie v postupoch pri odstraňovaní následkov pandémie, vrátane postupného oživovania ekonomiky celého regiónu SEI. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková vo svojom vystúpení okrem iného uviedla príklady angažovania Slovenska v pomoci najviac postihnutým oblastiam či už formou finančnej a materiálnej pomoci, alebo príspevkami do medzinárodných organizácií, vrátane podpory vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zdôraznila pritom dôležitosť zotrvania na princípoch vzájomnej pomoci a rešpektu nielen v rámci členstva v inštitúciách ako je Európska únia či SEI, ale i voči ďalším krajinám, ktoré boli rovnako touto pandémiou zasiahnuté.

 

Stredoeurópska iniciatíva je regionálne združenie pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať proces transformácie a európskej integrácie. V roku 2019 oslávila SEI 30. výročie svojho založenia. Členmi je 17 štátov, z toho 9 členov EÚ a ďalej krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.

 

Na záver samitu bolo prijaté spoločné vyhlásenie predsedov vlád akcentujúce princíp solidarity a spolupráce členských krajín SEI pri riešení následkov krízy ochorenia COVID-19.