Všetky správy

Back

Podmienky a pravidlá vstupu občanov SR a EÚ na územie ČR

Podmienky a pravidlá vstupu občanov SR a EÚ na územie ČR

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Česko

Podmienky a pravidlá vstupu občanov SR a EÚ* na územie ČR platné od 18. mája 2020

* občania SR a EÚ bez povoleného trvalého alebo prechodného pobytu na území ČR
 

Bez povinnosti preukázať sa potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 na štátnej hranici ČR

- občania SR, ktorí vstupujú na územie ČR v naliehavých a mimoriadnych situáciách, pokiaľ doba ich predpokladaného pobytu na území  ČR nepresiahne 24 hodín; ide o nasledovné prípady:

 • absolvovanie lekárskeho zákroku alebo iných zdravotníckych výkonov, vrátane liečebnej rehabilitačnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ČR,
 • plnenie povinností uložených súdom ČR alebo výkon súdneho rozhodnutia,
 • účasť na základe predvolania štátneho orgánu ČR alebo neodkladnom úradnom konaní v ČR,
 • účasť na skúške na strednej alebo vysokej škole na území ČR, vrátane prijímacej skúšky,
 • nevyhnutná starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území ČR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať,
 • výkon práva starostlivosti o neplnoleté dieťa na území ČR alebo styk s ním,
 • vyzdvihnutie rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú na územie ČR zo zahraničia (napr. po prílete na letisko V. Havla v Prahe alebo po príchode autobusom do ČR),
 • odvoz rodinných príslušníkov do miesta štúdia na území ČR,
 • vyzdvihnutie vlastného osobného vozidla dlhodobo zaparkovaného na letisku V. Havla v Prahe, resp. iných letiskách v ČR,  
 • účasť na svadbe alebo uzavretí registrovaného partnerstva na území ČR,
 • účasť na pohrebe na území ČR,
 • vykonanie STK na území ČR,
 • príslušníci integrovaného záchranného systému, vrátane horskej služby a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému zabezpečujúci jednorazový výkon práce na území ČR,
 • pracovníci zabezpečujúci prevoz, krvi, kostnej drene alebo iného biologického materiálu (odberné tímy) na územie ČR,
 • pracovníci zabezpečujúci prevoz pacientov na územie ČR,
 • pracovníci zabezpečujúci prevoz telesných pozostatkov na územie ČR,
 • iné humanitárne situácie

 
Poznámka.: V prípade, že predpokladaný pobyt občanov SR v ČR, ktorí vstupujú na územie ČR v naliehavých a mimoriadnych situáciách bude dlhší ako 24 hodín, pri prekročení štátnych hraníc ČR sa musia občania SR preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 4 dní alebo môžu dodatočne absolvovať test na COVID-19 do 72 hodín po vstupe na územie ČR. V opačnom prípade sa musia podrobiť povinnej 14-dňovej nariadenej domácej karanténe.    
 

- pracovníci medzinárodnej dopravy, pokiaľ doba ich pracovného pobytu na území ČR neprekročí 14 kalendárnych dní; ide o vodičov nákladných vozidiel (nie závozníkov), vodičov autobusov, posádky dopravných lietadiel, posádky lietadiel vykonávajúcich letecké práce, strojvodcoch, vlakové čaty alebo vozmajstrov,  lodných kapitánov, členov posádok nákladných plavidiel, posádky vozov správcov komunikácie, vodičov vozidla do 9 osôb a prázdne jazdy spojené s týmito prepravami, externých vodičov v prípade striedania lodných kapitánov a posádok nákladných plavidiel
 
 

- cezhraniční pracovníci (pendleri), ktorí zabezpečujú výkon práce na území ČR v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, integrovaného záchranného systému a kritickej infraštruktúry (bez obmedzenia vzdialenosti od štátnej hranice ČR), v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní.
 

 

- pracovníci kritickej infraštruktúry, ktorí zabezpečujú jednorazový servis alebo riadny chod kritickej infraštruktúry, vrátane farmaceutického, chemického, poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektoru, na území ČR v pracovných intervaloch kratších 14 kalendárnych dní.

 

 
- poľnohospodári v prihraničných oblastiach, pokiaľ doba ich pracovného pobytu na území ČR neprekročí 24 hodín
 
 

- občania SR, ktorí v rámci svojho návratu zo zahraničia do SR tranzitujú – na základe nóty vydanej Veľvyslanectvom SR v Prahe - cez územie ČR, pričom doba ich tranzitu cez  územie ČR nemôže prekročiť 24 hodín
 

 

S povinnosťou preukázať sa pri prvom prekročení štátnej hranice ČR potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 nie staršom ako 4 dni, resp. dodatočne absolvovať test na COVID-19 do 72 hodín po vstupe na územie ČR

 

- občania SR, ktorí majú rodinných príslušníkov na území ČR – občanov ČR alebo občanov SR/EÚ s povoleným pobytom na území ČR – ide o: manželov, deti vo veku do 21 rokov, rodičov detí do 21 rokov, rodičov, prarodičov alebo potomkov závislých na výžive alebo inej nevyhnutnej starostlivosti zo strany občana SR alebo občana SR/EÚ s povoleným pobytom na území ČR
 

- občania SR, ktorí vstupujú na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách
 

 

tzv. cezhraniční žiaci a študenti, ktorí pravidelne – denne prekračujú štátne hranice ČR za účelom návštevy materských, základných, stredných a vysokých škôl na území ČR

 

 

- občania SR, ktorí vstupujú na územie ČR za účelom výkonu ekonomickej, športovej alebo umeleckej činnosti s predpokladanou dobou pobytu v ČR nad 72 hodín; ide o: obchodné rokovania, služobné alebo pracovné cesty, vyslania alebo vnútropodnikového prevody,  výkon činnosti funkcie štatutárneho orgánu, realizáciu zákazky v rámci samostatnej zárobkovej činnosti alebo slobodného povolania, výkon profesionálnej športovej alebo umeleckej činnosti.

 

- ostatné kategórie pendlerov (cezhraniční pracovníci bez obmedzenia vzdialenosti od štátnej hranice ČR), ktorí vykonávajú prácu na území ČR v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní

 

 
         Pozn.: V prípade, že občan SR sa nepreukáže na štátnej hranici ČR potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 alebo dodatočne neabsolvuje test na COVID-19 do 72 hodín po vstupe na územie ČR, musí sa podrobiť povinnej 14-dňovej nariadenej domácej karanténe.
 

 

S povinnosťou preukázať sa pri prekročení štátnej hranice ČR  potvrdením o negatívnom teste na COVID-19,  inak nemôžu vstúpiť na územie ČR

- občania SR, ktorí vstupujú na územie za účelom výkonu jednorazovej ekonomickej, športovej alebo umeleckej činnosti do 72 hodín, ide o: obchodné rokovania, služobné alebo pracovné cesty, výkon jednorazovej alebo nepravidelnej činnosti funkcie štatutárneho orgánu, realizáciu zákazky v rámci samostatnej zárobkovej činnosti alebo slobodného povolania, jednorazový, resp. nepravidelný výkon profesionálnej alebo umeleckej činnosti

 


 
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Prehľad požadovaných dokladov, ktorými sa musí občan SR v jednotlivých hore uvedených prípadoch preukázať na štátnej hranici ČR

 

 

 

 

ďalšie detailné informacie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR.