Všetky správy

Back

Predĺženie lehoty zverejnenej vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

Predĺženie lehoty zverejnenej vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

16.3.2020 | Aktivity ministerstva

Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2020, ktorá bola vydaná 31. januára 2020, bola stanovená lehota na predloženie žiadostí o dotácie do 16. marca 2020. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochrany pred šírením nového koronavírusu a s cieľom vytvoriť dostatočný priestor na riadne zaevidovanie žiadostí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predlžuje lehotu na predloženie žiadostí do 3. apríla 2020.  Dotačná komisia MZVEZ SR vymenovaná ministrom vyhodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle § 4 zákona o poskytovaní dotácií č. 545/2010 (ďalej len „zákon“) postupom podľa § 7 zákona a § 3 Výnosu MZV SR č. 66/2011 Z. z. (ďalej len „výnos“) najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí. Následne, v súlade s § 4 ods. 4 výnosu, predseda komisie do desiatich pracovných dní  po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie.