Bahrajn

Vlajka Bahrainu

Bahrajn

Manama - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Krajina aktualizovala postupy vstupu do Bahrajnského kráľovstva na medzinárodnom letisku v Maname v súlade so smernicami vydanými výkonným výborom vlády v reakcii na odporúčania Národnej pracovnej skupiny pre boj proti COVID-19.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Krajina aktualizovala postupy vstupu do Bahrajnského kráľovstva na medzinárodnom letisku v Maname v súlade so smernicami vydanými výkonným výborom vlády v reakcii na odporúčania Národnej pracovnej skupiny pre boj proti COVID-19.

Podmienky vstupu
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Každý návštevník (maloletý, mladistvý alebo dospelý), cestujúci do Bahrajnského kráľovstva musí splniť zákonom stanovené podmienky pre vstup do danej krajiny. Predovšetkým požiadať o víza (elektronicky alebo pri príchode na medzinárodnom letisku v Maname – o tzv. „visa on arrival“) a byť držiteľom platného cestovného pasu s minimálne 2 prázdnymi stranami, ktorého platnosť by mala byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny.
 
Turistické, biznis alebo víza pre investorov neoprávňuje jeho držiteľa v krajine pracovať, nesmie mať v krajine záznam o nelegálnej činnosti ani sa jej počas pobytu dopustiť alebo ohroziť bezpečnosť a sociálny poriadok krajiny. Návštevník, ktorý sa dopusti(l) niektorého z uvedených priestupkov, bude pokutovaný a bude podliehať právnej zodpovednosti. Návštevník musí byť schopný finančne zabezpečiť seba a všetky závislé osoby. Získané vízum pred jeho skončením platnosti je možné za poplatok predĺžiť na „Nationality, Passport and Residency Affairs“ Ministerstva vnútra.
 
Upozornenia
Pre vstup a pobyt na území cudzieho štátu musia občania SR spĺňať podmienky ustanovené jeho zákonmi. Na účely poskytovania aktuálnych podmienok vstupu a pobytu na území cudzieho štátu je príslušný zastupiteľský úrad daného štátu. Uvedené informácie sú určené k základnej orientácii. Preto odporúčame slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili
V pase nesmie byť pečiatka Izraelského štátu, resp. izraelské vízum.
 
Visa on Arrival
Občania Slovenskej republiky môžu požiadať o turistické vízum na vstup do Bahrajnu na medzinárodnom letisku v Maname na obdobie:

2 týždňov, na 1 vstup, za poplatok 5 BHD (Bahrajnský dinár/cca. 2 EUR).
1 mesiaca, na viac vstupov, za poplatok 25 BHD.
 
Podrobné informácie sú k dispozícií na web stránke Ministerstva vnútra Bahrajnu po vyplnení základných informácií v dotazníku.
 
E-Visa
Slovenskí občania môžu nájsť podrobné informácie a podať si žiadosť o udelenie víz pri turistickej návšteve Bahrajnu vopred pred vycestovaním a to elektronicky prostredníctvom vyplnenia on-line formuláru na web stránke Ministerstva vnútra Bahrajnu.
 
Môžu požiadať o turistické víza na obdobie:

  • dvoch týždňov, na jeden vstup, za poplatok 9,- BHD.
  • jedného mesiaca (30 dní), na viac vstupov platné 3 mesiace, za poplatok 29,- BHD,
  • 90 dní, na viac vstupov platné 1 rok, za poplatok 89,- BHD.

Vízum musí byť použité do 30 dní od schválenia. Ak e-víza skončia pred vstupom do Bahrajnu, žiadateľ musí opätovne požiadať o víza a musí byť zaplatený ďalší poplatok.

K žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

  • Fotokópia dátovej strany platného cestovného pasu žiadateľa.
  • Kópia spiatočnej letenky.
  • Kópia rezervácie hotelov v Bahrajne. Prípadne, ak zostávate u príbuzných, kópiu výtlačku z čítačky CPR karty (ID karta Bahrajnu).
     
Cestovanie s deťmi
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom, sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. „Parents travel approval", eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému.

Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a opatrený apostilom. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

V splnomocnení sú potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 599 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Miestne špecifiká
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Slovensko nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Kuvajte.

Podmienky a požadované doklady sú vzhľadom na zjednocovanie legislatívy v rámci GCC (Gulf Co-Operation Council) v základe rovnaké ako v prípade Kuvajtu, v prípade potreby spresnenia odporúčame kontaktovať miestneho sponzora – budúceho zamestnávateľa.
 
Získanie občianstva cudzincami
Všeobecným pravidlom v Kuvajte, Bahrajne a Katare je, že tieto krajiny neuznávajú dvojité občianstvo. Každý občan SR, ktorý získa občianstvo Kuvajtu, Bahrajnu alebo Kataru by sa mal po získaní nového občianstva vzdať svojho pôvodného, v opačnom prípade sa dopúšťa porušenia miestnych zákonov. Občianstvo, ako aj náboženstvo detí, sa získava/udeľuje v mieste výlučne po otcovi.
 
Pre Bahrajn je zodpovedným orgánom Ministerstvo vnútra (Zákon o občianstve z roku 1963)

Občianstvo detí zo zmiešaných manželstiev, teda narodením - podľa čl. 4. je každý, či sa narodil v cudzine alebo v Bahrajne, občanom Bahrajnu pokiaľ je občanom Bahrajnu v čase narodenia jeho otec.

Občianstvo pre cudzinky vydaté za občanov Bahrajnu - manželským zväzkom – podľa čl. 7. cudzinka vydatá za občana Bahrajnu dostane, po preverení zo strany miestnych orgánov, občianstvo ak s tým súhlasia obaja manželia. Cudzinka by v čase odsúhlasenia žiadosti mala mať platný pobyt v krajine a to 5 rokov od podania žiadosti.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Bahrajn nemá obmedzenie na dovoz a vývoz hotovosti. Pre osobnú spotrebu môže dospelá osoba doviesť do krajiny dve fľaše alkoholu a 400 ks cigariet či zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov. Je zakázaný dovoz zbraní, narkotík a pornografie.

Info pre motoristov
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Ak má slovenský občan medzinárodný vodičský preukaz, potvrdený však na dopravnej polícii v Bahrajne, môže riadiť auto po dobu šesť mesiacov až jedného roku alebo, do času keď získa povolenie na pobyt. 

Aby mohol slovenský občan získať vodičský preukaz Bahrajnu, musí mať vodičský preukaz jednej z krajín GCC, alebo medzinárodný vodičský preukaz. Po udelení pobytu v krajine je nevyhnutné požiadať o vydanie bahrajnského vodičského preukazu. 

Slovenskí občania musia pre získanie vodičského preukazu Bahrajnu absolvovať vodičský kurz, ktorého súčasťou je absolvovanie vyšetrenia očí a vodičské skúšky. Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou viacprúdové. 
 

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

S ohľadom na pretrvávajúce vnútropolitické napätie odporúčame dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Správajte sa nenápadne, vyhýbajte sa demonštráciám a väčším zoskupeniam ľudí. Pri vystupovaní a obliekaní sa dbajte na kultúrne, náboženské a sociálne tradície krajiny.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne cez Prahu (ČSA) alebo priame spojenie z Viedne cez Londýn (Gulf Air).

Pozemné spojenie: Cesta autom je približne 4 828 km dlhá.

Doprava v hlavnom meste: V Maname funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Maname pôsobí niekoľko taxislužieb. Orientácia je pomerne dobrá a zrozumiteľná vedená v anglickom a arabskom jazyku.
 

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Vo všeobecnosti je zdravotná starostlivosť porovnateľná s európskymi štátmi. Väčšina lekárov ovláda anglický jazyk. Riziko výskytu nákazlivých chorôb v krajine je malé, pred odchodom ale určite nezaškodí konzultácia u odborníka na tropické choroby. Aj s ohľadom na klimatické podmienky odporúčame zobrať so sebou lekárničku s najnutnejšími liekmi.

Klimatické podmienky

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

V letných mesiacoch sú bežné vysoké teploty nad 40 stupňov C spojené s relatívne vysokou vlhkosťou vzduchu. V zimnom období teplota klesá na 15-28 stupňov C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Bahrajn je
1. máj
Sviatok práce
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
1. máj pondelok Sviatok práce
3. máj streda Eid Al Fitr
4. máj štvrtok Eid Al Fitr
5. máj piatok Eid Al Fitr
10. júl pondelok Eid Al Adha
11. júl utorok Eid Al Adha
12. júl streda Eid Al Adha
31. júl pondelok Hirji Nový rok
7. august pondelok Ashoora
8. august utorok Ashoora
9. október pondelok Prorokové narodeniny
16. december sobota Národný deň
17. december nedeľa Národný deň
18. december pondelok Národný deň
19. december utorok Národný deň
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Predvoľba krajiny: +973; 
V krajine funguje jednotná záchranná služba na čísle 999. Zahŕňa políciu, lekársku pohotovosť a hasičov.

Dôležité linky 
Ministerstvo zahraničných vecí 
Elektronické podávanie žiadostí o víza
Tlačová agentúra
 

Rady a odporúčania
Aktualizované 15.07.2022
Publikované 02.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Aktuálne

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian sa 30. júna 2013 zúčastnil na 23. spoločnom ministerskom zasadnutí Európskej únie (EÚ) a Rady pre spoluprácu v Zálive (GCC) v hlavnom meste Bahrajnu.


Bahrajn

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Bahrain
Oficiálny názov Bahrajnské kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Bahrain
Zaužívaný názov Bahrajn
Miestny názov krajiny Mamlakat al-Bah´ain
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Manama
Anglický názov hlavného mesta Manama
Miestny názov hlavného mesta Al-Manamah
Názov meny Bahrajnský dinár
Medzinárodná skratka meny BHD
Telefónna predvoľba +973
Úradné jazyky arabský
Časové pásmo +0300
Internetová doména .bh
Medzinárodná poznávacia značka BRN
Zem. dĺžka hl. mesta 50.58224
Vznik štátu 16.12.1971
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Hlava štátu Kráľ šejk Hamad bin Isa Al Khalifa
Predseda vlády Šejk Khalifa bin Salman Al Khalifa
Minister zahraničných vecí Abdul Latif bin Rashid Al Zayani
Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 21.5.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rijáde

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 45 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 45 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 45 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top