BREXIT - všeobecné info

Banner podnikajme big

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom. V súčasnosti vychádzajú všetky informácie umiestnené na tejto Platforme z predpokladu, že sa Európska Únia so Spojeným kráľovstvom dohodne a 29. marca 2019 dôjde k riadenému odchodu Spojeného kráľovstva na základe Zmluvy o vystúpení. Samozrejme, MZVaEZ SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.    


 

 

              

 

Čo je Brexit ?

Dňa 23.júna 2016 sa vo Veľkej Británii uskutočnilo referendum o vystúpení Spojeného Kráľovstva z EÚ. V referende sa britský občania vyjadrili v prospech vystúpenia 51,9 %. 
Dňa 29. marca 2017 Spojené kráľovstvo oznámilo v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tým začal proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý vedie k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca 2019 o polnoci.
Pri príležitosti mimoriadnej Európskej Rady dňa 25.novembra 2018 hlavy členských štátov alebo predsedovia vlád členských štátov schválili dohodu o vystúpení Spojeného Kráľovstva z Európskej Únie. Pre platnosť dohody je potrebná jej ratifikácia tak zo strany Európskej Únie ako aj zo strany Spojeného Kráľovstva.


Čo vlastne je článok 50 ( Zmluvy o EÚ)?

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii definuje postup, ktorým môže členský štát vystúpiť z  Európskej únie, ak si to želá. Bol zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2007.

Ako je uzavretá dohoda o odstúpení od zmluvy?

Rokovania o riadnom vystúpení Spojeného Kráľovstva sa musia ukončiť do dvoch rokov od aktivácie článku 50. Ak sa v tejto lehote nedosiahne dohoda, zmluvy sa prestanú uplatňovať a Spojené Kráľovstvo sa stáva nečlenskou, teda treťou krajinou vo vzťahu k EÚ.
Rokovania v mene Európskej únie vedie vyjednávač EU, ktorý predloží Rade a Európskemu parlamentu návrh dohody, pričom zohľadní rámec budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s Úniou.
Európska Rada jednomyseľne schválila návrh dohody dňa 25.nov.2018. Európsky parlament musí túto dohodu schváliť jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov, vrátane tých, ktorí zastupujú Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo bude tiež musieť ratifikovať dohodu v súlade so svojim vnútroštátnym právnym poriadkom. 
Dohoda o budúcom vzťahu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sa môže uzavrieť až vtedy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.

Kedy prestane byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie?

Zmluvy EÚ prestávajú byť uplatniteľné v Spojenom kráľovstve odo dňa nadobudnutia platnosti dohody alebo, ak nedôjde k dohode, dva roky po oznámení o odstúpení od zmluvy, teda od 30. marca 2019. Rada môže rozhodnúť jednomyseľne o predĺžení tohto obdobia.
Až do vystúpenia,  zostáva príslušný štát členom Európskej únie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pristúpenia vrátane zásady lojálnej spolupráce, ktorá stanovuje, že Únia a všetky jej členské štáty si navzájom pomáhajú pri plnení zmluvných úloh.

Čo sa stane v prípade nedosiahnutia dohody medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom ?

Ak nepríde k predĺženiu prechodného obdobia a Spojené Kráľovstvo sa stane treťou krajinou. Pôjde o tzv.“ neriadený Brexit“

Môže bývalý členský štát EÚ po odchode opätovne požiadať o prijatie?

Každá krajina, ktorá odstúpila z EÚ, môže opäť požiadať o členstvo, za podmienky  dodržania podmienok prijatia za člena.

Čo sa stane v prípade dosiahnutia dohody o vystúpení Spojeného Kráľovstva z EÚ po 29.marci 2019?

Ak bude návrh dohody dokončený, bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a britskému parlamentu. Ak obe strany dohodu odsúhlasia, dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2019 s prechodným obdobím do 31. decembra 2020. Počas tohto prechodného obdobia, aj keď z právneho hľadiska bude tretím štátom ( bude UK mimo EÚ), bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy  EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií. Ako protihodnotu bude mať Spojené Kráľovstvo( v prípade záujmu) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia.