BREXIT - všeobecné info

Banner podnikajme big

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom. Samozrejme, MZVaEZ SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.    

 

 

Brexitom začína nová kapitola vzájomných vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

 

Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie
 
Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov
 
Od 1. februára začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V tejto súvislosti odporúčame SR občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu.
 
Brexitom sa začína nová kapitola vzájomných vzťahov. Spojené kráľovstvo naďalej ostáva v našom geopolitickom a hodnotovom priestore. Bude našim dôležitým ekonomickým a obchodným partnerom. Úroveň vzájomných vzťahov bude kvalitatívne iná nakoľko žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ.
 
Počas  prechodného obdobia bude hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier v mene EÚ rokovať o novej asociačnej dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom.  
 
SR bude naďalej podporovať zachovanie jednoty 27 členských štátov EÚ, ktorá sa počas doterajších rokovaní ukázala ako prospešná pre ochranu záujmov členských štátov a zároveň potvrdila zdieľanie spoločných európskych hodnôt. 

 

 

 

Európska komisia zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11.
Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu. 

Linka EDCC je k dispozícií:
- v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00 SEČ
- cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia
 
Linka Europe Direct k dispozícií v piatich jazykoch ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) v čase od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 SEČ.
 

Kontakty na zastupiteľské úrady SR pre prípady núdze:
 
Veľvyslanectvo SR v Dubline  +353 879031549 (núdzová linka)
Veľvyslanectvo SR v Londýne  +44 7866410783 (núdzová linka)

 

Študenti - do konca roku 2020 zostávajú platné súčasné podmienky programu Erasmus a výhodnej pôžičky od vlády, hneď nástupom 2021 o tieto výhody prídu? A ako je to s pravdepodobnosťou, že tým, ktorý tam už študujú, alebo sa stihnú zapísať do semestrov v prechodnom období, tieto výhodnejšie podmienky zostanú? Podľa Vášho odhadu, stúpne skokovo školné pre študentov z EU? v priemere o koľko stúpne školné na britských školách pre cudzincov?

 

Študenti, ktorí na UK školách začnú študovať v akademickom roku 2020/2021 budú s najväčšou pravdepodobnosťou študovať za rovnakých podmienok ako doteraz. UK k nim bude pristupovať ako k občanom EÚ a nie ako k občanom tretích krajín. Obdobné platí pre všetkých študentov, ktorí na štúdium nastúpili skôr. Rovnako by do konca 2020 mal byť plne validný program ERASMUS, to znamená, že aj keď sa študent prihlási na štúdium cez tento program ešte do konca roka (ak taká možnosť bude) dokončí svoj program (krátkodobé štúdium) za rovnakých podmienok. Samozrejme, podmienky a možnosti štúdia na UK školách po konci prechodného obdobia, teda predpoklad od školského roka 2021/2022 sú plne v kompetencii britskej vlády a jej orgánov, pričom o istých parametroch vzájomnej spolupráce v otázkach mobility (osoby, prístup na pracovný trh, študenti, výskumníci) sa bude rokovať v najbližších 11 mesiacoch. Nepredpokladáme však, že predmetom budúcej dohody medzi EÚ a UK bude aj otázka výšky školného – tú si britské orgány stanovia vo vlastnej kompetencii. Čo sa týka budúcnosti programu ERASMUS, tu závisí od budúcej dohody, či UK bude participovať na programoch EÚ (medzi ktoré ERASMUS patrí), keďže to predpokladá ich adekvátny príspevok do rozpočtu EÚ.  Nepredpokladáme, že britská vláda bude mať záujem na výraznom limitovaní počtu študentov z krajín EÚ na UK školách, avšak nedajú sa rozhodne vylúčiť zmeny.  

 

Cestovanie na občiansky - je pravda, že po brexite bude možnosť cestovať na OP pravdepodobne zrušená (už počas roka 2020) ? Je pravda, že zavedenie turistických víz sa neplánuje ani po roku 2020?

 

Cestovanie na OP do UK bude zachované počas roka 2020, s tým, že UK strana už dávnejšie avizovala, že od roku 2021 (v jeho priebehu, nie nevyhnutne od 1.1.) začne požadovať na vstup na ich územie platný cestovný pas. Nepredpokladáme zavedenie víz zo strany UK. 

 

Pracujúci a žijúci v GB pred brexitom - Settlement status - počas roka 2020  musia zažiadať o status usadlíka, alebo dočasného usadlíka. Bude pre nich nárokovateľný? Dostanú ho automaticky? Čo ak by si túto povinnosť nesplnili? Tento status usadlíka nebude časovo ohraničený? Na akú dobu sa bude udeľovať status dočasného usadlíka a po jeho vypršaní, už v prípade záujmu o predĺženie pobytu, budú dotyční posudzovaní aj z hľadiska imigračného systému? Teda po roku 2021 budú takisto posudzovaný ako novo prichádzajúci imigračným bodovým systémom a prehodnocovaný ich status usadlíka, alebo sa ich to vôbec nebude týkať?

 

Všetci občania EÚ, ktorí sa preukázateľne zdržujú na území UK sa môžu registrovať (až do 30.6.2021) do novej schémy, ktorá by im po predložení dokumentov potvrdzujúcich ich pobyt (nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu a pod.) mala automaticky, bez potreby povoľovacieho konania udeliť štatút dočasného usadlíka (tí, ktorý sú ku dňu konca prechodného obdobia  v UK najmenej 3 roky) alebo štatút trvalého pobytu (tí, ktorý sú ku dňu konca prechodného obdobia   v UK najmenej 5 rokov). Ak si túto povinnosť nesplnia do 30.6.2021, môžu byť považovaný za občana tretej krajiny a nebudú im garantované práva občana EÚ garantované v Dohode o vystúpení. Každý ktorému bol udelený dočasný štatút, bude môcť po dosiahnutí preukázateľného pobytu 5 rokov požiadať o trvalý štatút. Inak platí dočasný pobyt na 5 rokov. Ten by mal byť posudzovaný tak ako doposiaľ a nemali by sa na týchto ľudí vzťahovať pravidlá nového imigračného zákona. Doposiaľ sa neobjavili žiadne problémy s potvrdením pobytov občanov EÚ zo strany UK štátnych orgánov. 

 

Pracujúci v GB po brexite - okrem toho, že budú musieť požiadať o Európske povolenie k dočasnému pobytu (na 36 mesiacov, potom žiadať o settlement status), pri ňom zdokladovať napríklad aj bezúhonnosť, a budú posudzovaný novozavedeným imigračným bodovým systémom, v čom bude rozdielne ich postavenie oproti tým, ktorí tam pracovali predtým? 

 

V tom, že im pracovné povolenie a povolenie na pobyt nemusí byť udelené. Teraz sa pracovné povolenie neudeľuje, keďže je voľný prístup na pracovný trh – t.j. stačí dohoda so zamestnávateľom. Všetci tí, ktorí boli v UK pred brexitom majú doživotné práva občana EÚ garantované Dohodou o vystúpení. Tí, ktorí pôjdu už cez nový systém, budú podliehať dojednaniam z novej dohody medzi EÚ a UK, ktorej obsah sa bude ešte len vyjednávať. 

 

Je pravda, že po roku 2020 si budú musieť Slováci, ktorí budú chcieť odísť pracovať do GB nájsť najskôr zamestnanie, inak nedostanú povolenie?

 

Pravdepodobne áno, to stanoví nový imigračný zákon. Ten ešte nie je platný, nakoľko sa do konca prechodného obdobia uplatňuje voľný pohyb. 

 

Sociálne dávky budú, tým čo prídu do Británie po brexite prístupné po 5 rokoch? Alebo až tým, ktorí tam prídu po prechodnom období?

 

Pravdepodobne to bude aplikované na tých, ktorí už budú posudzovaní podľa nových pravidiel, nie legislatívy EÚ. 

 

Je pravdepodobné, že Británia už nebude posielať prídavky na deti mimo ostrovov? A pravdepodobne dokedy sa táto prax skončí? Myslíte si, že sa zvýšia zdravotné odvody pre cudzincov a ak áno, viete špecifikovať približne o koľko percent (o akých číslach sa hovorí)?

 

Táto otázka je predčasná a bude podliehať novým pravidlám – buď vyplývajúcim z novej dohody EÚ – UK alebo z národnej britskej legislatívy. Zdravotné odvody by mali byť určené podľa národnej legislatívy. 

 

Vzájomný obchod po roku 2021 - jeho podmienky závisia od výsledku vyjednávaní medzi EU a GB (v nasledujúcich 11 mesiacoch). Aké sú aktuálne perspektívy? Aký krok na ceste k dohode treba najbližšie urobiť a kedy? Zavedenie hraničných kontrol aj osôb, aj tovaru je v roku 2021 istota?

 

Všetko závisí od parametrov novej obchodnej dohody- či sa budú uplatňovať clá a kvóty (ambícia je že nie), v každom prípade podnikatelia musia počítať s kontrolami – colnými a regulačnými – v akom režime a intenzite závisí od dohody o voľnom obchode. 
Mandát pre hlavného vyjednávača EK M. Barniera by mal byť schválený na úrovni Rady koncom februára. Následne začnú intenzívne rokovania s UK paralelne vo viacerých oblastiach. Prioritou je Dohoda o voľnom obchode, nakoľko jej neuzavretie do konca roka 2020 bude znamenať prechod z voľného obchodovania na vnútornom trhu do režimu obchodu podľa WTO. 

 

Čo znamená Brexit pre Slovákov žijúcich v UK? Komu hrozí, že sa bude musieť vysťahovať? 

 

SK občania aktuálne žijúci v UK sú plne krytí ustanoveniami Dohody o vystúpení, ktorá im garantuje práva občana EÚ aj po brexite. Musia sa však registrovať do schémy usadlíka ( EU Settlement Scheme). Registrovať sa odporúčame hneď, avšak formálne tak majú možnosť urobiť do 30.6.2021. Týmto spôsobom im bude udelený dočasný alebo trvalý pobyt so zachovaním všetkých práv. Ak tak neurobia a naďalej zotrvajú na území UK, po 30.6.2021 UK štátne orgány im môžu odoprieť ich práva občana EÚ. Aké iné nápravné opatrenia by britské orgány v tomto prípade prijali, napr. vyhostenie nie je zatiaľ známe.  

 

Čo majú robiť Slováci, ktorí si nie sú istí, či chcú zostať v UK?

 

Je len na rozhodnutí a racionálnom zvážení každého jednotlivcova či sa rozhodne zostať v UK alebo pre návrat. V každom prípade odporúčame registráciu, pretože tá nijakým spôsobom nemá vplyv na ich prípadný návrat na SK, presťahovanie do inej krajiny, alebo na ich slovenské občianstvo.  

 

Môžu Slováci dlhodobo žijúci v UK, ktorých deti sa tam narodili a majú dvojité občianstvo, požiadať o anglický pas, ak majú slovenský?

 

Vydávanie cestovných pasov je vo výlučnej kompetencií daného štátu a preto je potrebné kontaktovať britskú stranu. V prípade dvojitého občianstva získaného narodením majú občania právo na vydanie britského cestovného pasu.

 

Čo znamená Brexit pre študentov na školách v UK? Budú si platiť za štúdium? Ohrozí to výmenné pobyty ako je Erasmus?

 

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov a je nezávislé od členstva štátu v EÚ. Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začnú štúdium v akademickom roku 2020/2021, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti. V tejto fáze sa však nevie, čo bude nasledovať v nasledujúcom akademickom roku. 

 

Môže vystúpenie UK spomaliť a predražiť cestovanie medzi UK a EÚ?

 

Praktické zmeny by do konca roka nemali oproti súčasnému stavu nastať žiadne. Po 31.12.2020 môžu nastať zmeny v súvislosti s dokladmi potrebnými na vstup do UK (nebude možné používať OP, ale platný cestovný pas). Zmeny iného druhu napr. ceny nemožno v súčasnosti odhadnúť, nakoľko budú závisieť od viacerých faktorov a v princípe od leteckých spoločností. Brexit by nemal významne spomaliť cestovanie, keďže UK ani ako člen EÚ nebolo súčasťou schengenského priestoru a vykonávalo hraničné  kontroly osôb.

 

Aký dopad môže mať Brexit na anglickú a európsku ekonomiku?

 

UK predstavovalo  asi 13% obyvateľstva EÚ a 13,5% HDP podľa parity kúpnej sily EÚ. Táto strata nie je pre EÚ nejaká katastrofická. Napr. postsocialistické štáty, ktoré sa pripojili k EÚ v r. 2004-13, majú dnes spolu vyššie HDP PPP než UK. Dopady budú závisieť od kvality novej obchodnej dohody, ktorej presné ustanovenia/parametre sa budú negociovať behom najbližších 11 mesiacov. Je potrebné zdôrazniť, že situácia vo vzájomnom obchode bude kvalitatívne iná, keďže UK opúšťa Colnú úniu a jednotný vnútorný trh. Prestanú sa tak uplatňovať právo na voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Obchodná výmena bude sťažená – min. sa budú uplatňovať colné a regulačné kontroly. 

 

Hrozí zvýšenie cien v dôsledku možných ciel a podobne?

 

Do konca prechodného obdobia, t.j do 31. decembra 2020 nepríde k zavedeniu cla, ani sa situácia vo vzájomnom obchode nijako nezmení. Počas prechodného obdobia budú predstavitelia EÚ a UK vyjednávať novú dohodu o voľnom obchode, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia. Treba si uvedomiť, že akákoľvek  dohoda o voľno obchode bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný jednotný vnútorný trh EÚ.

 

Môže mať Brexit pre Slovensko aj výhody? Aké?

 

Ako každá situácia, tak aj brexit prináša so sebou nie len negatíva, ale aj príležitosti, napr. v zvýšení prílevu zahraničných investícii, t.j. spoločností, ktoré budú mať záujem presunúť svoje podnikateľské činnosti do kontinentálnej Európy. 

 

Čo sa zmení, keď idem do Británie ako turista (treba mat pas alebo stačí občiansky?), študent alebo chcem ísť pracovať?

 

Po 31.1.2020 sa v princípe nemení nič, UK prestáva byť súčasťou inštitúcii, to znamená, že neparticipuje na prijímaní rozhodnutí a na legislatívnom procese, avšak naďalej sa na UK vzťahuje voľný pohyb (4 slobody) a to až do konca prechodného obdobia 31.12.2020. Medzi ne patrí aj voľný pohyb osôb, to znamená, že občan SR môže do UK vycetsovať ako turista na platný občiansky preukaz, nastúpiť za rovnakých podmienok ako doteraz ako študent a uchádzať sa o prácu podľa doteraz platných pravidiel. Rozdiel nastáva v tom, že ak príde do UK po 1.2.2020, a ostane tam viac ako 90 dní (čiže študent, zamestnanec) musí sa registrovať do novej schémy „temporary leave to remain“ ktorá mu umožní zostať v UK 3 roky, s tým, že následne bude môcť požiadať o pobyt, ale už podľa nových pravidiel. Tie ešte detailne nepoznáme, budú súčasťou nového imigračného zákona. 

 

Čo sa zmení napríklad, keď si niečo kupujem z Británie online? 

 

On-line obchod ostáva rovnako podľa doterajších pravidiel, avšalk je potrebné počítať s tým, že sa pravidlá zmenia po ratifikácii novej obchodnej dohody. 

 

A čo sa zmení pre Slovákov, ktorí už sú v Británii? 

 

Pre SK občanov, ktorí už v UK sú sa nezmení nič, pokiaľ sa do 30.6.2021 bezplatne registrujú do „EU settlement scheme“ na základe ktorej im bude udelený dočasný alebo trvalý pobyt. Týmto im budú garantované všetky doterajšie práva občana EÚ. Doposiaľ tak urobilo viac ako 57.000 SK občanov.

 

Na aké zmeny sa majú pripraviť Slováci žijúci v UK po 31. 1. 2020?

 

Podľa Dohody o vystúpení uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sú práva občanov EÚ žijúcich na území Spojeného kráľovstva, ako aj práva občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v členských štátoch EÚ plne zachované počas prechodného obdobia ako aj do budúcnosti. Podmienkou pre občanov EÚ, teda aj SK, je registrácia do tzv. EU settlement scheme (EU Settlement Scheme), na základe ktorej britské úrady vydajú povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt, podľa preukázanej dĺžky pobytu v Spojenom kráľovstva. Občania EÚ tak môžu urobiť do 30.6.2021. Táto registrácia im umožní aj naďalej zotrvať na území Spojeného kráľovstva bez obmedzení ich práv. Zároveň však nemá vplyv na ich prípadný návrat do SR, alebo inej ČŠ, rovnako ani na ich SK občianstvo. 

 

Britská strana zároveň oznámila, že v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov EÚ na účely cestovania do UK.

 

Potrebujú Slováci žijúci v UK nejaké dodatočné dokumenty, ktoré musia preukázať, ak chcú mat naďalej platne povolenie na pobyt?

 

Občania, ktorí majú záujem naďalej ostať žiť v UK sa musia zaregistrovať cez EU settlement scheme. Je potrebné preukázať obdobie zotrvania v UK, napr. formou potvrdenia o štúdiu, nájomnej zmluvy, pracovnej zmluvy. Podrobné informácie k predloženiu potrebných dokumentov nájdu na oficiálnej webovej stránke britskej vlády -  https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

 

Ostáva pre Slovákov povolenie na pobyt v platnosti aj po brexite?

 

Ak majú občania žijúci v UK záujem zotrvať v UK aj naďalej, odporúčame sa zaregistrovať, bez ohľadu na to, či majú ešte v platnosti povolenie na pobyt. Registrácia garantuje práva občana EÚ, ktoré sa na nich budú vzťahovať na území UK.

 

Je potrebne, aby sa občania SR žijúci v UK po brexite preregistrovali? Ak áno, ako treba postupovať?

 

Áno, je potrebné registrovať sa na pobyt v novej  tzv. Pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) Táto registrácia garantuje právo na zotrvanie na území UK. Týmto krokom im budú zachované všetky práva občana EÚ a zároveň povinnosť registrácie neznamená obmedzenie práva občanov na návrat na Slovensko a občianstvo SR zostáva u registrovaných občanov zachované.

 

Čo sa mení sa pre študentov, ktorí momentálne študujú na britských školách?

 

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov a  je nezávislé od členstva štátu v EÚ. Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začnú štúdium v akademickom roku 2020/2021, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti. V tejto fáze sa však nevie, čo bude nasledovať v nasledujúcom akademickom roku.

 

Akým zmenám sa musia po 31. 1. 2020 prispôsobiť podnikatelia/spoločnosti, ktoré podnikajú v UK? Čo pre nich do budúcna znamenať brexit a ako ovplyvni ich podnikanie?

 

Do konca prechodného obdobia (do 31. decembra 2020) sa situácia „de facto“ nemení oproti stavu pred vystúpením. Ekonomické subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do UK a dovážať produkty z UK a rovnako poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime za rovnakých podmienok ako je tomu dnes, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. 

 

Ako sa menia povinnosti pre podnikateľov/spoločnosti, ktoré plánujú spustiť svoj biznis až po 1. 2. 2020?

 

Počas prechodného obdobia (do 31. decembra 2020) sa na UK naďalej vzťahujú pravidlá voľného pohybu, teda vnútorného trhu. UK ostáva do konca roka 2020 súčasťou Colnej únie a vnútorného trhu. Vzájomný obchod tak nebude podliehať clám ani kvótam ani colným kontrolám. Situácia bude iná po konci prechodného obdobia, pričom vzájomný obchod bude podliehať dojednaniam v rámci dohody o voľnom obchode, ktorá sa má vyjednať a uzatvoriť do konca roka 2020. Ak sa tak nestane, a prechodné obdobie nebude predĺžené, vzájomný obchod sa automaticky začne riadiť pravidlami WTO.  

 

Začnú po brexite platiť na slovensky vyvoz do UK alebo britsky dovoz na Slovensko nejaké cla?  

 

Do konca prechodného obdobia, t.j do 31. decembra 2020 nepríde k zavedeniu cla. Počas prechodného obdobia EÚ a UK budú vyjednávať novú dohodu o voľnom obchode , ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia. Dohoda by mala byť čo najkomplexnejšia avšak v každom prípade bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný  jednotný vnútorný trh EÚ. 

 

Do konca roku 2020 ma plynúť prechodne obdobie, v rámci ktorého sa vyjednávači pokúsia vytvoriť obchodnú dohodu medzi Britániou a ostatnými štátmi EU. Čo to pre slovenských podnikateľov bude znamenať? 

 

Znamená to, že budúca Dohoda o voľnom obchode môže obsahovať viaceré obmedzenia vzájomného obchodu s tovarom vo forme ciel, dovozných kvót, netarifných obmedzení (sanitárne, fytosanitárne obmedzenia v uznávaní technických štandardov a pod.) alebo rôznych obmedzení pre etablovanie sa a pôsobenie poskytovateľov služieb spojených s nárastom administratívnej záťaže.

 

Kam sa slovenskí podnikatelia môžu obrátiť so svojimi otázkami ohľadom Brexitu? Existuje pre nich na Slovensku nejaká helpline? 

 

Európska komisia zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11,  kam sa môžu tak občania ako aj podnikatelia obrátiť s týkajúcimi sa brexitu. Linka EDCC je k dispozícií v slovenskom jazyku v pracovné dni od 09:00 do 12:00 / od 13.00 do 18:00 SEČ. Všetkým podnikateľom, ktorí podnikajú alebo majú záujem o podnikanie či už na území UK alebo s UK subjektmi odporúčame pre získanie aktuálnych informácií navštíviť webovú stránku ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/brexit-informacie-pre-obcanov-a-podniky ako aj  oficiálnu webovú stránku britskej vlády https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf.

 

Britský parlament odobril Brexit, čo to presne znamená pre našich občanov? 

 

Znamená to, že Dohoda o vystúpení im pokrýva všetky práva občana EÚ aj naďalej, to znamená môžu ostať žiť, pracovať, študovať v UK za rovnakých podmienok. Jediné čo musia urobiť, je zaregistrovať sa do schémy usadlíka, tzv. EU Settlement Scheme (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status), na základe ktorej im britské orgány udelia dočasný alebo trvalý pobyt podľa toho aký čas pobytu preukážu. Môžu tak urobiť až do 30.6.2021. Pre občanov, ktorí sa rozhodnú usadiť v UK po konci prechodného obdobia, teda od 1.1.2021 už budú platiť iné pravidlá, nakoľko UK už nebude súčasťou vnútorného trhu a teda nebude uplatňovať voľný pohyb. Rozhodnutie o nových podmienkach už bude plne v kompetencii britskej vlády a parlamentu – avizované prijatie tzv. imigračného zákona, pričom niektoré aspekty ako napr. sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, uznávanie kvalifikácii budú súčasťou dohody o mobilite, ako súčasti architektúry budúcich vzťahov medzi EÚ a UK. Otvorenou otázkou ostáva prístup na pracovný trh pre občanov členských krajín EÚ. SR má záujem na tom, aby vzájomné vzťahy boli založené na princípe nediskriminácie a reciprocity. 

 

Čo to bude pre znamenať pre Slovákov, ktorí budú 1.2.2020 chcieť vycestovať do UK? (budú potrebovať pas?, budú sa tam môcť zdržať iba obmedzenú dobu? nezmení sa nič?)

 

Z pohľadu voľného pohybu budú všetky práva platiť až do konca prechodného obdobia, t.j. do 31. decembra 2020, teda na cestovanie stačí občiansky preukaz. Občania EÚ hľadajúci prácu v Spojenom kráľovstve pred koncom prechodného obdobia budú môcť, tak ako v súčasnosti, zostať šesť mesiacov po príchode (alebo dlhšie, ak majú reálnu šancu, že získajú pracovné miesto). Ak si nenašli miesto alebo nemajú dostatočné finančné prostriedky na živobytie, budú musieť po tomto období odísť. Na občanov EÚ ( SR), ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva už po dni ( po 31.január 2020) sa budú vzťahovať pravidlá vzhľadom na dĺžku ich zamýšľaného pobytu: Pobyt nepresahujúci 3 mesiace - Turisti a návštevníci budú môcť vstúpiť na územie Spojeného kráľovstva ako doteraz; budú môcť na jeho území zostať maximálne po dobu troch mesiacov.

Pobyt dlhší ako 3 mesiace –  Občania EÚ, ktorí majú v úmysle zostať na území Spojeného kráľovstva dlhšie ako tri mesiace, budú musieť do 3 mesiacov od príchodu požiadať britské ministerstvo vnútra o povolenie na zotrvanie v krajine (European Temporary Leave to Remain). Ak im uvedené povolenie bude udelené budú môcť v krajine pracovať a študovať. Toto povolenie bude platné najviac na 3 roky. Občania EÚ, ktorí chcú zotrvať v Spojenom kráľovstve aj po tomto období, sa budú musieť uchádzať o tzv. „status usadenej osoby“ podľa opatrení týkajúcich sa prisťahovalectva – už podľa nového imigračného zákona, ktorý bude platný od 1. januára 2021. Britská strana zároveň oznámila, že v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov EÚ na účely cestovania do Spojeného kráľovstva.

 

Čo to bude znamenať pre ľudí, ktorí už dnes žijú v UK a nemajú britské občianstvo? (Dokedy budú môcť zotrvať v UK?, Obmedzí to nejak ich možnosti zamestnať sa, nájsť si ubytovanie a pod.)

 

Na možnosť zotrvať v UK nie je potrebné požiadať ani mať udelené britské občianstvo. Potrebná je jedine registrácia. Platí, že Dohoda o vystúpení im garantuje všetky práva občana EÚ – teda aj pobyt, prístup na pracovný trh. 

 

Môžu Slováci požiadať o britské občianstvo bez toho aby stratili to slovenské?

 

Nie. Vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ sa vo vzťahu k štátnemu občianstvu SR (dvojaké štátne občianstvo) nič nemení, zostáva v platnosti zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov.

Ak sa štátny občan Slovenskej republiky rozhodne na základe výslovného prejavu vôle prijať cudzie (britské) štátne občianstvo, týmto dňom stráca štátne občianstvo Slovenskej Republiky podľa platnej legislatívy SR (zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. b) a odseku 16 zákona).

 

Čo vlastne znamená pre občanov vyjednávanie dohody medzi EU a UK? a ako môže dopadnúť a ako to môže ovplyvniť situáciu v roku 2021? – čiastočná odpoveď v otázke č.1.

 

Lídri 27 členských štátov EÚ opätovne potvrdili cieľ nadviazať v budúcnosti čo najužšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Možné výsledky rokovaní nie je možné v dnešnej dobe predpovedať a preto akékoľvek predčasné úvahy sú v súčasnosti irelevantné.