Kto je oprávnený a načo je oprávnený

Koho sa to týka resp. kto spadá do rozsahu Dohody o vystúpení? 

  • občania SR, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve ku koncu prechodného obdobia, teda k 31. decembru 2020,
  • rodinní príslušníci takýchto občanov, teda súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu, ktorí ešte nežijú v Spojenom kráľovstve, aby sa k nim pripojili v budúcnosti,
  • detí občanov SR – deti sú chránené za každých okolností a bez ohľadu na to, kedy sa narodili a kde sa narodili – teda pred alebo po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, alebo či sa narodili v SR alebo inom členskom štáte EÚ, v ktorom má či mal ich rodič ako občan SR svoje bydlisko, 
 
Výnimka: Deti narodené už po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ pri ktorých sa na ich rodiča ako občana SR nevzťahuje Dohoda o vystúpení (prišiel/a do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020) a má výhradnú starostlivosť o dieťa podľa platného rodinného práva.
 

Ktoré práva sú chránené?

Občania SR, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do rozsahu Dohody o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený) môžu naďalej žiť, pracovať alebo študovať tak, ako v súčasnosti, za rovnakých podmienok ako v súčasnosti. Na týchto občanov SR sa vzťahuje zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a práva na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi Spojeného kráľovstva.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-13 09:23:47.474 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:10:44 CET 2018