Procesné práva v trestnom konaní

Procesné  práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať  aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od ich vystúpenia z EÚ. 
 
Nad rámec uvedeného dohovoru sa Spojené kráľovstvo v prechodnom období zaručuje  dodržiavať aj katalóg procesných práv vyplývajúcich zo smernice č. 2010/64/EÚ (právo na tlmočenie a preklad) a smernice č. 2012/13/EÚ (právo na informácie) vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze.
 
Občania budú mať naďalej 
  • právo na poskytnutie písomného prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu. Výnimočne možno namiesto písomného prekladu poskytnúť jeho ústny preklad alebo ústne zhrnutie;
  • právo na bezodkladné poskytnutie písomného poučenia o právach (najmä o práve na tlmočenie a preklad, práva na pomoc advokáta, informácie o obvinení, o prístupe k dokumentom, o lekárskej pomoci, o trvaní pozbavenia osobnej slobody).
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:12:25.665 Dátum vytvorenia: Fri Jan 11 12:12:05 CET 2019