Výkon trestu odňatia slobody

Chcem si prísť odpykať trest uložený v Spojenom kráľovstve  na Slovensko

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte na Slovensku trvalý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.  

Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ bude doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia, t.j. do 31. decembra 2020. 

 

Chcem si ísť odpykať trest uložený na Slovensku do Spojeného kráľovstva

Ak máte V Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, môžete o to požiadať do ukončenia prechodného obdobia slovenský súd, ktorý vydal rozsudok. 

Do ukončenia prechodného obdobia podľa Dohody o vystúpení (t.j. do 31. decembra 2020) sa vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody)

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:10:18.014 Dátum vytvorenia: Fri Jan 11 12:09:06 CET 2019